TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-034-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a čtení prováděcích výkresů podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy stavebních výkresů a dokumentace podle druhů Praktické předvedení s vysvětlením
  Číst prováděcí výkresy betonářských podlahářských prací Praktické předvedení s vysvětlením
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Použít normy a technickou dokumentaci pro řešení zadaného úkolu Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
  Pracovat s dokumentací betonových podlah – technickými listy, firemními informačními materiály Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
  Rozlišit druhy norem, vysvětlit jejich důležitost pro provádění betonových podlah Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
 • Orientace v technologických postupech pro provádění podlah předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol Slovně s odůvodněním
  Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr Slovně s odůvodněním
 • Návrh pracovních postupů a materiálů pro provádění podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout vhodný pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Písemně s odůvodněním
  Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Písemně s odůvodněním
  Navrhnout vhodný materiál pro zadaný pracovní úkol Písemně s odůvodněním
 • Kontrola, úprava a převzetí pracoviště

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat kontrolované parametry Písemně s odůvodněním
  Zkontrolovat podklad Praktické předvedení s odůvodněním
  Zvolit vhodný typ měřícího zařízení Praktické předvedení s odůvodněním
  Zvolit a provést nutné zkoušky podkladu Praktické předvedení s odůvodněním
  Interpretovat výsledky měření Slovně s odůvodněním
  Provést vhodnou úpravu podkladu pro provedení betonové podlahy Praktické předvedení s odůvodněním
  Posoudit vhodnost podkladu s ohledem na mimořádné zatížení konstrukce Slovní vysvětlení
  Zpracovat předávací protokol Písemně
 • Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a používat nástroje a ruční nářadí, vysvětlit údržbu Slovně s odůvodněním
  Zvolit a používat mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení s odůvodněním
  Zvolit a používat pracovní pomůcky Praktické předvedení s odůvodněním
  Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) s nářadím Slovně s vysvětlením
 • Měření a rozměřování betonových podlah před prováděním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Změřit rozměry místností Praktické předvedení s vysvětlením
  Zaměřit navazující konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
  Stanovit výšku čisté podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
  Nastavit licí výšku Praktické předvedení s vysvětlením
  Rozměřit dilatační pole Praktické předvedení s vysvětlením
  Provést kontrolu hotové podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
 • Výpočet spotřeby materiálů pro provádění podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat plochu podlahy z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresu Praktické provedení s písemným výpočtem
  Vypočítat spotřebu materiálů Praktické provedení s písemným výpočtem
 • Provádění betonových podlah včetně konečných úprav povrchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit kvalitu podkladu Praktické předvedení s odůvodněním
  Navrhnout a provést dilataci (osadit dilatační prvky) Praktické předvedení s odůvodněním
  Položit betonovou podkladní vrstvu (potěr kontaktní, plovoucí, oddělený) Praktické předvedení s odůvodněním
  Provést betonovou podlahu Praktické předvedení s odůvodněním
  Provést konečnou úpravu povrchu podlahy (strojně hlazená, vsypy, nátěry, stěrky) Praktické předvedení s odůvodněním
  Provést kontrolu hotové podlahy Praktické předvedení s odůvodněním
  Vysvětlit provedení podkladní betonové vrstvy pro podlahu s podlahovým vytápěním Slovně s odůvodněním
 • Opravy a ošetřování betonových podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést posouzení stávající betonové podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
  Rozpoznat vady a určit jejich příčinu Praktické předvedení s vysvětlením
  Navrhnout vhodný způsob sanace podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
  Navrhnout vhodný způsob ošetřování nové podlahy Slovně s odůvodněním
 • Obsluha a údržba strojů a zařízení pro provádění betonových podlah a dopravu betonu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Pracovat s technickou dokumentací strojů a strojních zařízení, vybrat potřebné informace a porozumět jim Praktické předvedení s vysvětlením
  Používat stroje a zařízení pro úpravu podkladu Praktické předvedení s vysvětlením
  Používat stroje a zařízení pro zhotovení betonové podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
  Používat stroje pro provedení dokončovacích prací Praktické předvedení s vysvětlením
  Popsat opravy a údržbu strojů a strojních zařízení Slovně nebo písemně s vysvětlením
  Vyjmenovat základní předpisy BOZP při práci se stroji a strojními zařízeními Slovně nebo písemně s vysvětlením
  Popsat osobní ochranné pracovní prostředky Slovně nebo písemně s vysvětlením
 • Nakládání s odpady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Slovně s odůvodněním
  Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Slovně s odůvodněním
  Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Slovně s odůvodněním
  Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Slovně s odůvodněním
  Popsat způsoby nakládání s odpady při podlahářských pracích Slovně s odůvodněním

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz