TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-043-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhotovit zadaný doklad evidence příjmu a výdeje komodit Praktické předvedení
  Popsat vedení evidence chemických látek (včetně hnojiv) Ústní ověření
  Popsat vedení evidence spotřeby pohonných hmot Písemné ověření
  Popsat vedení evidence osiva Ústní ověření
 • Zemědělská doprava, údržba a drobné opravy zemědělské mechanizace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Řídit traktor v zemědělské dopravě v rozsahu řidičského oprávnění skupiny T Praktické předvedení
  Provést technickou údržbu traktoru, seřízení a jednoduchou opravu Praktické předvedení
  Ovládat zadané samojízdné zemědělské stroje, provést jejich údržbu, seřízení a jednoduchou opravu Praktické předvedení
  Provést údržbu, seřízení a drobné opravy zadaného zemědělského mechanizačního prostředku Praktické předvedení
 • Zpracování půdy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat předseťové zpracování půdy, vyjmenovat druhy nářadí a mechanizačních prostředků používaných k tomuto účelu a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
  Připojit vhodný mechanizační prostředek pro zpracování půdy k traktoru, provést jeho seřízení pro dané podmínky, předvést ho v činnosti a provést jeho údržbu Praktické předvedení
  Zhodnotit kvalitu zpracování půdy (urovnání pozemku a rozdrobení hrud, hloubka zpracování) Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést výhody sdružování pracovních operací při zpracování půdy a příklady řešení kombinovaných mechanizačních prostředků pro tyto účely Ústní ověření
 • Hnojení a ochrana rostlin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zapojit rozmetadlo organických hnojiv k traktoru, provést jeho kontrolu a denní údržbu Praktické předvedení
  Přestavět stroj do přepravní polohy a předvést přejezd na pracovní místo, nastavit požadované dávkování a připravit rozmetadlo k práci Praktické předvedení
  Naložit organické hnojivo na rozmetadlo a provést jeho rozmetání, ošetřit stroje po skončení práce Praktické předvedení
  Připojit rozmetadlo minerálních (průmyslových) hnojiv k traktoru, provést jeho kontrolu a denní údržbu Praktické předvedení
  Nastavit požadované dávkování na rozmetadle a předvést rozmetání určeného minerálního (průmyslového) hnojiva Praktické předvedení
  Popsat činnost strojů pro chemickou ochranu rostlin a předvést seřízení a obsluhu postřikovače Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat základní pravidla pro zacházení s chemickými látkami a příslušná pravidla bezpečnosti a hygieny práce Ústní ověření
 • Setí a sázení zemědělských plodin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit semena základních zemědělských plodin ze skupin obilniny, olejniny, luskoviny Praktické předvedení
  Připojit secí nebo sázecí stroj, popř. kombinaci pro zadanou plodinu Praktické předvedení
  Přestavět stroj do přepravní polohy a přejet na pozemek, přestavět stroj do pracovní polohy, naplnit zásobník osivem nebo sadbou, nastavit požadovaný výsevek nebo nastavit sazeč na výsadbu Praktické předvedení
  Předvést setí nebo sázení zadané plodiny, ošetřit stroj po skončení práce a přestavět ho do přepravní polohy Praktické předvedení
 • Ošetřování rostlin během vegetace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozpoznat vývojovou fázi minimálně dvou zemědělských plodin Praktické předvedení
  Určit 15 zadaných jednoděložných a dvouděložných plevelů Praktické předvedení
  Předvést ošetření porostu za vegetace podle zadání agronoma Praktické předvedení a ústní ověření
 • Sklizeň, konzervace a posklizňová úprava zemědělských plodin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat technologii sklizně, posklizňové úpravy a skladování obilnin nebo olejnin (včetně použité mechanizace) Ústní ověření
  Popsat technologii sklizně a uskladnění okopanin Ústní ověření
  Popsat technologii sklizně, konzervace a uskladnění pícnin a krmných plodin (včetně používané mechanizace) Ústní ověření
  Provést údržbu a seřízení určených mechanizačních prostředků pro sklizeň a posklizňovou úpravu (sklízecí mlátičky nebo sklízecí řezačky) Praktické předvedení
  Provést sklizeň, posklizňovou úpravu a konzervaci dvou zadaných zemědělských plodin Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz