TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-145-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Základní orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění, především § 3, § 9, § 10, § 16-20 Ústní ověření
  Vysvětlit základní pojmy a obsah vyhlášky o provozování vodovodů a kanalizací č. 428/2001 Sb., v platném znění, především § 1, § 14, § 27-35, příloha č. 12. Ústní ověření
  Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění, především § 3-7, § 9-26 Ústní ověření
  Definovat pojem vodovodní přípojka, vodoměrná šachta, odečtová trasa, odečtové zařízení, odběrné místo, odečet, dle ČSN 75 5411 Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat základní typy vodoměrů a popsat principy měření Ústní ověření
 • Provádění odečtů vodoměrů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat obecné činnosti související s provedením odečtu Ústní ověření
  Na modelovém případu provést kontrolu vodoměrné sestavy včetně úředních a zajišťovacích značek a popsat její části Praktické předvedení a ústní ověření
  Na modelovém případu provést odečet vodoměru, ručně, pomocí odečtového zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést a popsat modelové situace, které mohou vzniknout při odečtu vodoměrů (různé konfliktní situace se zákazníkem) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zpracování výsledků odečtu stavu vodoměru pro fakturaci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsob zpracování výsledků odečtové pochůzky u malého a velkého vodárenského podniku Písemné a ústní ověření
  Popsat a vyhodnotit vývoj odečtů v průběhu minulých odečtových období na modelovém podkladu Praktické předvedení a ústní ověření
  Zpracovat podklady pro fakturaci vodného a stočného dle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
 • Poradenská činnost zákazníkům v oblasti měření spotřeby vody a fakturace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem pracovní měřidlo stanovené/pracovní měřidlo, nestanovené měřidlo, včetně problematiky zajištění metrologické návaznosti – ověření, kalibrace Ústní ověření
  Na modelovém příkladu popsat vodoměr a vysvětlit funkci jednotlivých hlavních částí vodoměru (počítací strojek, měrná komora) Praktické předvedení a ústní ověření
  Na modelovém příkladu popsat a vysvětlit značení vodoměrů (úředních a zajišťovacích značek) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit rozdíly mezi značením vodoměru dle norem ČSN ISO 4064 a ČSN EN 14 154 – 1,2,3 +A2 (označování průtoků Qn, …Qmin, resp. Q3,…Q1) Praktické předvedení a ústní ověření
  Na modelovém příkladu popsat a vysvětlit údaje na faktuře za vodné a stočné Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat řešení, resp. komunikaci v případě konfliktní situace se zákazníkem dle zadaného příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Dodržování BOZP při činnostech spojených s odečtem vodoměru

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika, jenž mohou nastávat při odečtu vodoměru Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat materiální zabezpečení odečítače, vybavení ochrannými pomůckami a objasnit účel jejich použití Ústní ověření
  Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci (otevírání poklopů, dopravní značení apod.) Písemné a ústní ověření
  Popsat a vysvětlit činnosti při sestupu, výstupu a záchrany z podzemí (za použití zachycovacího celotělového postroje) Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat a vysvětlit činnosti při detekci nezávadného ovzduší (plynů, par, nebezpečných látek) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit zajištění vstupu a práce ve vodoměrné šachtě Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit poskytování první pomoci u modelové situace (pád do volné hloubky, otrava, výbuch plynu, úraz elektrickým proudem, podvrtnutí kotníku, zlomenina končetiny aj.) Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz