TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-014-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při výrobě a opravách nástrojů, nářadí a výrobních pomůcek Písemné ověření
  Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při výrobě a opravách řezných nástrojů Praktické předvedení
  Dodržet při obrábění a zpracování kovů a plastů a při použití ručního mechanizovaného nářadí pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Praktické převedení
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování, údržbu a opravy nástrojů, nářadí a výrobních pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy řezných nástrojů a jejich součástí, určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru Praktické převedení
  Číst technologické postupy výroby řezných nástrojů a jejich součástí, vyčíst z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení Praktické převedení
  Získat informace k vybraným součástem nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek o číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění z norem a strojnických tabulek Praktické převedení
 • Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských, ryteckých a nožířských operací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit samostatně pořadí technologických operací při výrobě, sestavení, opravě a renovaci řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
  Zvolit samostatně postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě, sestavení, opravě a renovaci řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
  Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, potřebné k uskutečnění vybrané technologické operace při výrobě, sestavení, opravě a renovaci řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
  Zvolit technologické podmínky určené operace při výrobě řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
 • Provádění funkčních zkoušek nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek a jejich částí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a zdůvodnit vhodný způsob zkoušky řezného nástroje a jejích podmínek Praktické převedení
  Provést zkoušku řezného nástroje Praktické převedení
  Vyhodnotit výsledky zkoušky řezného nástroje Praktické převedení
  Navrhnout případnou úpravu řezného nástroje podle výsledků provedené zkoušky Praktické převedení
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole vybraných délkových rozměrů řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
  Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
  Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole jakosti povrchu řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
  Změřit vybrané délkové rozměry řezného nástroje či jeho součástí pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji Praktické převedení
  Zvolit samostatně měřicí metodu pro měření a kontrolu geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
  Změřit a zkontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch řezného nástroje či jeho součástí měřidly a měřicími přístroji Praktické převedení
  Změřit a zkontrolovat jakost povrchu řezného nástroje a jeho součástí komparačními měřidly Praktické převedení
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu s využitím měřicích a kontrolních zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit měřicí metodu a měřicí přístroje pro měření délek, měření a kontrolu geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch řezného nástroje a jeho součástí Praktické převedení
  Změřit a zkontrolovat délkové rozměry, geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch řezného nástroje a jeho součástí s použitím optických měřicích přístrojů Praktické převedení
  Změřit a zkontrolovat jakost povrchu řezného nástroje a jeho součástí s použitím optických měřicích přístrojů Praktické převedení
 • Provádění výpočtů rozměrů, úhlů a zaoblení strojních součástí a polotovarů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést potřebné pomocné výpočty délkových rozměrů, úhlů, kuželovitosti, zaoblení z údajů, uvedených na výkresech řezných nástrojů a jejich součástí Písemné ověření
  Provést výpočet rozměru základních měrek pro nastavení sinusového pravítka ke kontrole zadané kuželovitosti a úkosu Písemné ověření
  Vypočítat pro zadaný délkový rozměr a uložení dané značkou ISO mezní rozměry a stanovit druh uložení Písemné ověření
 • Určování opotřebení či závad nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat řezný nástroj a jeho části, zjistit jejich opotřebení či závady a určit jejich možnou příčinu Praktické převedení
  Rozhodnout o způsobu opravy a renovace poškozeného a opotřebeného řezného nástroje a jeho částí Praktické převedení
  Navrhnout úpravu řezného nástroje a jeho částí s cílem zamezit či snížit možnost jejich opotřebení a závad Praktické převedení
 • Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Používat nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování Praktické předvedení
  Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru řezných nástrojů a jejich částí ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
  Ručně obrábět a zpracovávat kovové materiály a plasty Praktické převedení
 • Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orýsovat dvojrozměrnou součást s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení
  Orýsovat trojrozměrnou součást na rýsovací desce s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické převedení
  Orýsovat součást s použitím rýsovačského polohovacího přístroje, hrotového přístroje, univerzálního dělicího přístroje Praktické převedení
  Zkontrolovat orýsovanou součást Praktické převedení
 • Úpravy a dokončování povrchů částí nástrojů a nářadí broušením a leštěním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ručně brousit a leštit funkční části řezných nástrojů a jejich částí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
  Ručně brousit a leštit funkční části řezných nástrojů a jejich částí s použitím ručního mechanizovaného nářadí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
  Ručně a strojně lapovat rovinné plochy řezných nástrojů s dosažením předepsaného rozměru a jakosti povrchuq Praktické předvedení
  Ručně a strojně lapovat vnější válcové a kuželové plochy řezných nástrojů s použitím jednoduchých lapovacích nástrojů a s dosažením předepsaného geometrického tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
 • Slícovávání částí nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek, jejich ustavování, sestavování, justáž a fixace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Slícovat části řezných nástrojů Praktické předvedení
  Ustavit části řezných nástrojů do předepsané polohy Praktické předvedení
  Zajistit polohu částí řezných nástrojů svrtáním, sešroubováním a skolíkováním Praktické předvedení
  Sestavit jednotlivé části řezných nástrojů Praktické předvedení
  Nastavit vzájemnou polohu nastavitelných částí řezných nástrojů a tuto polohu zajistit Praktické předvedení
 • Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Odměřit a smísit vícesložkové hmoty v předepsaném poměru a množství Praktické předvedení
  Připravit části řezných nástrojů k aplikaci tmelů, licích pryskyřic, lepidel zdrsněním povrchu, odmaštěním, fixací polohy Praktické předvedení
  Aplikovat při výrobě a opravách řezných nástrojů a jejich částí tmely, licí pryskyřice, lepidla nanášením a odléváním Praktické předvedení
  Vystavit řezné nástroje s aplikovanými tmely, licími pryskyřicemi a lepidly působení předepsané teploty Praktické předvedení
 • Opravování a renovace řezných a tvářecích nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Demontovat řezné nástroje a jejich části Praktické předvedení
  Posoudit opotřebení a poškození, rozhodnout o způsobu renovace a opravy řezných nástrojů a jejich částí Praktické převedení
  Vyměnit, opravit a renovovat opotřebené a poškozené řezné nástroje a jejich části Praktické předvedení
  Sestavit a seřídit řezné nástroje a jejich části Praktické předvedení
 • Ošetřování a údržba obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ošetřit obráběcí stroje používané při výrobě a opravách řezných nástrojů a provést jejich běžnou údržbu Praktické předvedení
  Správně uložit, udržovat, ostřit a podle potřeby upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě a opravách řezných nástrojů Praktické předvedení
 • Obsluha soustruhů, vrtaček, vyvrtávaček a brusek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upnout bez poškození obrobek Praktické předvedení
  Upnout nástroje používané při technologických operacích Praktické předvedení
  Nastavit řezné podmínky při technologických operacích Praktické předvedení
  Obrobit technologickými operacemi řezné nástroje a jejich části Praktické předvedení
 • Obsluha frézek, hoblovek a obrážeček

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upnout bez poškození obrobek Praktické předvedení
  Upnout nástroje používané při technologických operacích Praktické předvedení
  Nastavit řezné podmínky při technologických operacích, seřídit stroj Praktické předvedení
  Obrobit technologickými operacemi nářadí, přípravky, měřidla a pomůcky a jejich části Praktické předvedení
 • Ostření nástrojů na nástrojových bruskách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit otupení a opotřebení řezného nástroje, rozhodnout o způsobu jeho ostření Praktické předvedení
  Zvolit příslušenství, potřebné k upnutí ostřeného řezného nástroje, ustavit je na nástrojovou brusku Praktické převedení
  Upnout ostřený a brusný nástroj na nástrojovou brusku Praktické předvedení
  Naostřit a lapovat ostří nástroje pro strojní obrábění na nástrojové brusce Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz