TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-015-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést pravidla bezpečnosti práce a protipožární předpisy při výrobě, sestavení, opravě a renovaci přípravku, měřidla a výrobní pomůcky Písemné ověření
  Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek při výrobě, sestavení, opravě a renovaci přípravku, měřidla a výrobní pomůcky Praktické předvedení
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování, údržbu a opravy nástrojů, nářadí a výrobních pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel, výrobních pomůcek a jejich součástí, určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru Praktické převedení
  Číst technologické postupy výroby nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel, výrobních pomůcek a jejich součástí, vyčíst z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení Praktické převedení nad technologickým postupem
  Získat informace k vybraným součástem přípravků, měřidel a pomůcek z norem, strojnických tabulek Praktické převedení
 • Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských, ryteckých a nožířských operací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit samostatně pořadí technologických operací při výrobě, sestavení, opravě a renovaci přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické převedení
  Zvolit samostatně postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě, sestavení, opravě a renovaci přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické převedení
  Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, potřebné k uskutečnění vybrané technologické operace při výrobě, sestavení, opravě a renovaci přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické převedení
  Zvolit technologické podmínky určené operace při výrobě přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické převedení
 • Provádění funkčních zkoušek nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek a jejich částí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a zdůvodnit vhodný způsob zkoušky přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí a jejích podmínek Praktické převedení
  Provést zkoušku přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické převedení
  Analyzovat a vyhodnotit výsledky zkoušky přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické převedení
  Navrhnout případnou úpravu přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí podle výsledků provedené zkoušky Praktické převedení
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole vybraných délkových rozměrů přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické předvedení
  Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické předvedení
  Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole jakosti povrchu přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické předvedení
  Změřit vybrané délkové rozměry přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji Praktické předvedení + metricky
  Zvolit samostatně měřicí metodu pro měření a kontrolu geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické předvedení
  Změřit a zkontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení + metricky
  Změřit a zkontrolovat jakost povrchu přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí komparačními měřidly Praktické předvedení + metricky
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu přípravků a měřidel s využitím profilprojektorů a mikroskopů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit měřicí metodu a měřicí přístroje pro měření délek, měření a kontrolu geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí s použitím optických měřicích přístrojů Praktické předvedení
  Změřit a zkontrolovat délkové rozměry, geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí s použitím optických měřicích přístrojů Praktické předvedení + metricky
  Změřit a zkontrolovat jakost povrchu přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí s použitím optických měřicích přístrojů Praktické předvedení + metricky
 • Provádění výpočtů rozměrů, úhlů a zaoblení strojních součástí a polotovarů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést potřebné pomocné výpočty z údajů, uvedených na výkresech nebo v jiné dokumentaci přípravků, měřidel a pomůcek a jejich součástí Písemné ověření
  Provést výpočet rozměru základních měrek pro nastavení sinusového pravítka ke kontrole zadané kuželovitosti či úkosu Písemné ověření
  Vypočítat pro zadaný délkový rozměr a uložení dané značkou ISO mezní rozměry a stanovit druh uložení Písemné ověření
 • Určování opotřebení či závad nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat přípravek, měřidlo, výrobní pomůcku či jejich součásti, zjistit jejich opotřebení či závady a určit jejich možnou příčinu Praktické předvedení
  Rozhodnout o způsobu opravy či renovace poškozeného či opotřebeného přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické předvedení
  Navrhnout úpravu přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí s cílem zamezit či snížit možnost jejich opotřebení či závad Praktické předvedení
 • Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Používat nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
  Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru, nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek a jejich částí ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
  Využívat ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
  Obrábět a zpracovávat ručně kovové materiály a plasty Praktické převedení
 • Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orýsovat dvojrozměrnou součást s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení
  Orýsovat trojrozměrnou součást na rýsovací desce s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení
  Orýsovat součást s použitím rýsovačského polohovacího přístroje, hrotového přístroje, univerzálního dělicího přístroje Praktické předvedení
  Zkontrolovat orýsovanou součást Praktické předvedení + metricky
 • Úpravy a dokončování povrchů částí nástrojů a nářadí broušením a leštěním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ručně brousit a leštit funkční části přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
  Ručně brousit a leštit funkční části přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí s použitím ručního mechanizovaného nářadí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
  Ručně lapovat rovinné plochy přípravku, měřidla, výrobní pomůcky s dosažením předepsaného rozměru a jakosti povrchu Praktické předvedení
  Ručně lapovat vnější válcové a kuželové plochy přípravku, měřidla, výrobní pomůcky s použitím lapovacích nástrojů a s dosažením předepsaného geometrického tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
 • Jednoduché tepelné zpracování drobných částí nástrojů, přípravků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit žádoucí výši teploty pro daný materiál a technologickou operaci Praktické předvedení
  Ohřát součást na žíhací, kalicí či popouštěcí teplotu Praktické předvedení
  Ochladit součást po ohřevu Praktické předvedení
  Zkontrolovat výsledek tepelného zpracování Praktické předvedení
 • Slícovávání částí nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek, jejich ustavování, sestavování, justáž a fixace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Slícovat části přípravku, měřidla, výrobní pomůcky Praktické předvedení
  Ustavit části přípravku, měřidla, výrobní pomůcky do žádoucí (předepsané) polohy Praktické předvedení
  Zajistit polohu přípravku, měřidla, výrobní pomůcky nástrojů svrtáním, sešroubováním a skolíkováním Praktické předvedení
  Sestavit jednotlivé části přípravku měřidla, výrobní pomůcky Praktické předvedení
  Nastavit žádoucí vzájemnou polohu nastavitelných částí přípravku, měřidla, výrobní pomůcky a tuto polohu zajistit Praktické předvedení
 • Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Odměřit a smísit vícesložkové hmoty v předepsaném poměru a potřebném množství Praktické předvedení
  Připravit části přípravku, měřidla, výrobní pomůcky k aplikaci tmelů, licích pryskyřic, lepidel Praktické předvedení
  Aplikovat při výrobě a opravách přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí tmely, licí pryskyřice, lepidla nanášením a odléváním Praktické předvedení
  Vystavit přípravek, měřidlo, výrobní pomůcku či jejich součásti s aplikovanými tmely, licími pryskyřicemi a lepidly působení předepsané teploty Praktické předvedení
 • Opravování a renovace řezných a tvářecích nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Demontovat přípravky, měřidla výrobní pomůcky či jejich součásti Praktické předvedení
  Posoudit opotřebení či poškození, rozhodnout o způsobu renovace či opravy přípravku, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součástí Praktické předvedení
  Vyměnit, opravit či renovovat opotřebené či poškozené přípravky, měřidla, výrobní pomůcky či jejich součásti Praktické předvedení
  Sestavit a seřídit přípravek, měřidlo, výrobní pomůcku či jejich součásti Praktické předvedení
 • Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ošetřit obráběcí stroje používané při výrobě a opravách přípravků, měřidel, výrobních pomůcek či jejich součástí a provést jejich běžnou údržbu (vyčistit, promazat, doplnit či vyměnit chladicí kapalinu, opravit drobné závady) Praktické předvedení
  Správně uložit, udržovat, ostřit a upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě a opravách přípravků, měřidel, výrobních pomůcek Praktické předvedení
 • Obsluha konvenčních soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upnout bez poškození obrobek na soustruzích, vrtačkách a vyvrtávačkách Praktické předvedení
  Upnout nástroje používané při technologických operacích vykonávaných na soustruzích, vrtačkách a vyvrtávačkách Praktické předvedení
  Nastavit řezné podmínky při technologických operacích vykonávaných na soustruzích, vrtačkách a vyvrtávačkách, seřídit stroj Praktické předvedení
  Obrobit technologickými operacemi na soustruzích, vrtačkách a vyvrtávačkách nástroje, nářadí, přípravky, měřidla, pomůcky a jejich části Praktické předvedení
 • Obsluha frézek, hoblovek a obrážeček

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upnout bez poškození obrobek na frézkách, hoblovkách a obrážečkách Praktické předvedení
  Upnout nástroje používané při technologických operacích vykonávaných na frézkách, hoblovkách a obrážečkách Praktické předvedení
  Nastavit řezné podmínky při technologických operacích vykonávaných na frézkách, hoblovkách a obrážečkách, seřídit stroj Praktické předvedení
  Obrobit technologickými operacemi na frézkách, hoblovkách a obrážečkách nástroje, nářadí, přípravky, měřidla, pomůcky a jejich části Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz