TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-144-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci vodovodů a kanalizací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, především § 3, § 9, § 10, § 16-20 Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit základní pojmy a obsah vyhlášky č. 428/2001 Sb., o provozování vodovodů a kanalizací, ve znění pozdějších předpisů, především § 1, § 14, § 27-35, příloha č. 12 Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, především § 3-7, § 9-26 Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit základní pojmy a obsah vyhlášky č. 345/2002 Sb., kterou se stanovují měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, a vyhlášky 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit základní pojmy a obsah nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
  Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
  Vysvětlit základní pojmy a obsah normy ČSN EN 14154– 1, 2, 3 +A2 Ústní ověření
  Vysvětlit základní pojmy a obsah Opatření obecné povahy 0111-OOP-C035-13, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při ověřování stanovených měřidel: „měřidla protečeného množství vody" – vodoměry, které jsou určeny k použití v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu Písemné a ústní ověření
  Definovat povinnosti vyplývající z registrace, resp. podmínek registrace pro montáže stanovených měřidel Ústní ověření
  Definovat pojem vodovodní přípojka, vodoměrná šachta, odečtová trasa, odečtové zařízení, odběrné místo, odečet, dle ČSN 75 5411 Ústní ověření
 • Montáž vodoměrů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat základní typy vodoměrů a popsat principy měření Ústní ověření
  Popsat činnosti související s vlastní instalací vodoměru Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat nářadí a pomůcky nezbytné pro provedení montáže/demontáže vodoměru Ústní ověření
  Nakreslit a popsat jednoduchou výkresovou dokumentaci vodovodní přípojky včetně detailu vodoměrné sestavy Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat a vysvětlit zásady instalace vodoměru – správné volby typu měřidla pro zamýšlený účel s ohledem na technické a metrologické vlastnosti měřidla Ústní ověření
  Provést montáž vodoměrné sestavy včetně měřidla dle zadané modelové situace (přip. měřidlo s dálkovým odečtem) Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat a vysvětlit zásady skladování a manipulace s vodoměrem Ústní ověření
 • Vedení evidence stanovených měřidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyplnit vzorový Montážní list Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat pravidla vedení metrologické evidence stanovených měřidel Ústní ověření
 • Poradenská činnost zákazníkům v oblasti měření spotřeby vody a fakturace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojmy pracovní měřidlo stanovené, pracovní měřidlo, nestanovené měřidlo, včetně problematiky zajištění metrologické návaznosti – ověření, kalibrace Ústní ověření
  Na modelovém příkladu popsat vodoměr a vysvětlit funkci jednotlivých hlavních částí vodoměru (počítací strojek, měrná komora) Praktické předvedení a ústní ověření
  Na modelovém příkladu popsat a vysvětlit značení vodoměrů (úředních a zajišťovacích značek) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit rozdíly mezi značením vodoměru dle norem ČSN ISO 4064 a ČSN EN 14 154 – 1, 2, 3 +A2 (označování průtoků Qn, …Qmin, resp. Q3,…Q1) Praktické předvedení a ústní ověření
  Na modelovém příkladu popsat a vysvětlit údaje na faktuře za vodné a stočné Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat řešení, resp. komunikaci v případě konfliktní situace se zákazníkem dle zadaného příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Dodržování BOZP při činnostech spojených s montáží vodoměru

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika, jenž mohou nastávat při montáži vodoměru Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat materiální zabezpečení montéra vodoměru, vybavení ochrannými pomůckami a objasnit účel jejich použití Písemné a ústní ověření
  Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci (otevírání poklopů, dopravní značení apod.) Písemné a ústní ověření
  Předvést, popsat a vysvětlit činnosti při sestupu, výstupu a záchrany z podzemí za použití celotělového zachycovacího postroje Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat a vysvětlit činnosti při detekci nezávadného ovzduší (plynů, par, nebezpečných látek) za použití detektoru Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit zajištění vstupu a práce ve vodoměrné šachtě Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit poskytování první pomoci u modelové situace (pád do volné hloubky, otrava, výbuch plynu, úraz elektrickým proudem, podvrtnutí kotníku, zlomenina končetiny a jiné Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz