TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 26-012-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Používání technické dokumentace a norem při montáži tepelného čerpadla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy a schémata systému s tepelným čerpadlem (elektrotechnické a topenářské značky) Praktické předvedení a písemné ověření
  Popsat podle výkresové dokumentace připojení tepelného čerpadla do systému Praktické ověření a ústní zdůvodnění nad výkresovou dokumentací
 • Funkce tepelného čerpadla v systému

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat druhy tepelného čerpadla v návaznosti na určené médium systému a funkci v systému, podle předložené dokumentace Ústní a písemné ověření nad výkresovou dokumentací
  Vysvětlit funkci hlavních prvků v systému (např. kompresor včetně regulace výkonu a soustavy mazání, výparník, kondenzátor, termostatické expanzní ventily a jiné součástky) a termodynamické pochody jednoho pracovního cyklu Písemné ověření
  Vysvětlit pojem topný faktor (COP), možnosti a význam jeho optimalizace Písemné ověření
 • Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy tepelných čerpadel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit postup zapojení určené částí tepelného čerpadla Ústní a písemné ověření
  Naplánovat pracovní operace zadaného úkolu (technologický postup montáže a opravy) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Zvolit pro zadaný úkol měřicí přístroje, nářadí a materiál Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
 • Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, v systému tepelného čerpadla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodné měřící metody a přístroje k měření určeného parametru Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Dodržet předepsané zásady a postupy měření Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
 • Vedení záznamů a povinné dokumentace systému s tepelným čerpadlem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zdokumentovat změny na zařízení systému s tepelným čerpadlem, vysvětlit provedené pracovní úkony zadaného úkolu Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vypracovat protokol o kontrole systému s tepelným čerpadlem v rozsahu stanoveném ČSN nebo místními provozními a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vést záznamy o doplnění nebo recyklaci chladiva Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Montáž systému s tepelným čerpadlem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Smontovat určené části tepelného čerpadla Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Zapojit elektro příslušenství, napojit tepelné čerpadlo do systému, připojit tepelné čerpadlo k elektrické síti Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Přezkoušet těsnost okruhu před naplněním médiem (zkouška přetlakem a vakuem) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Proměřit a zkontrolovat funkčnost a parametry tepelného čerpadla a rozvodů v souladu s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Zapojit snímače do regulovaného obvodu a zkontrolovat jejich funkčnost Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
 • Detekce úniků médií ze systému s tepelným čerpadlem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit obvyklá místa úniků média z daného systému Ústní ověření
  Zkontrolovat systém v souladu s platnými předpisy, které stanovují požadavky na těsnost stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel Praktické předvedení
  Provést kontrolu těsnosti okruhu určenou přímou metodou Praktické předvedení
  Provést kontrolu těsnosti okruhu určenou nepřímou metodou s využitím přenosných měřicích a kontrolních zařízení (např. sady manometrů, teploměrů a vakuometrů) a interpretovat naměřené hodnoty Praktické předvedení
 • Údržba a opravy tepelných čerpadel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyzkoušet funkčnost a nastavení určených parametrů tepelného čerpadla Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Diagnostikovat a odstranit simulovanou poruchu na tepelném čerpadle Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Provést profylaktickou nebo bezpečnostní kontrolu elektrotechnických a topných zařízení systému s tepelným čerpadlem Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
 • Plnění chladiv a olejů v systému s tepelným čerpadlem a jejich regenerace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Napojit a odpojit plnící a měřící zařízení s minimálním únikem emisí Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Určit vhodné skupenství pro přečerpání daného média. Přečerpat chladivo do lahví ve stavu kapalném i plynném Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Napojit a odpojit přídavné recyklační zařízení k regeneraci chladiva s minimálním únikem emisí Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Zbavit systém oleje kontaminovaného fluorovaným skleníkovým plynem Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
 • BOZP při montáži tepelných čerpadel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost stupňů způsobilosti pracovníků podle §3 až §6 podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice a znát omezení, která jsou kladena na práci montéra tepelných čerpadel (tj. jaké činnosti technik s daným stupněm způsobilosti smí nebo nesmí provádět) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
  Popsat opatření pro zajištění bezpečné práce pod napětím (vysvětlit pojem „práce na elektrickém zařízení pod napětím“, kvalifikační požadavky pro práci pod napětím) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
  Popsat opatření pro zajištění bezpečné práce a postup prací na chladícím okruhu tepelného čerpadla Písemné ověření a ústní zdůvodnění
  Vysvětlit zdravotní rizika a poskytnutí první pomoci při zasažení a kontaminaci používanými chemickými látkami a přípravky Písemné ověření a ústní zdůvodnění
  Vysvětlit rizika při práci na systémech s tepelným čerpadlem jako vyhrazených tlakových zařízení a poskytování první pomoci při úrazech Písemné ověření a ústní zdůvodnění
  Vysvětlit protipožární opatření při práci na malých chladicích zařízeních Písemné ověření a ústní zdůvodnění
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení tepelného čerpadla, vysvětlit jejich funkci (uvedení jednotlivých prostředků ochrany při poruše - přídavná izolace, ochranné zapojení, ochranné stínění, automatické odpojení od zdroje, jednoduché oddělení, nevodivé okolí; vysvětlení účelu, funkce a uplatnění prostředků ochrany při poruše) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
  Uvést přehled opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem (uvedení typických ochranných opatření - vhodné kombinace prostředku pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
  Vysvětlit princip proudového chrániče a uvést příklady použití (nakreslení schéma zapojení proudového chrániče, vysvětlení funkce, příklady použití v elektrickém obvodu) Písemné ověření a ústní zdůvodnění nad schématem
 • První pomoc při úrazu elektrickým proudem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti proudu a doby jeho působení) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
  Poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu - vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) Praktické předvedení a ústní obhajoba

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz