TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-042-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavební dokumentaci, technických a montážních podkladech protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů izolací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst stavební výkresy protihlukových a antivibračních izolací, orientace v technické zprávě projektu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst stavební výkresy v oblasti materiálů pro zvyšování akustické pohltivosti, orientace v technické zprávě projektu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Orientace v technologických postupech provádění protihlukových izolací budov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat a popsat technologický postup odpovídající zadané protihlukové izolaci, orientovat se v technické zprávě projektu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Vysvětlit technologický postup montáže protihlukové izolace a odůvodnit výběr technologie, výběr pomůcek a materiálů, popsat organizaci práce při montáži Ústní ověření
 • Orientace v technologických postupech provádění antivibračních izolací budov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat a popsat technologický postup odpovídající zadané antivibrační izolaci, orientovat se v technické zprávě projektu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Vysvětlit technologický postup a odůvodnit výběr navržené technologie při zvyšování kročejové neprůzvučnosti vodorovných konstrukcí, odůvodnit výběr pomůcek a materiálů, popsat organizaci práce při montáži Ústní ověření
 • Orientace v technologických postupech provádění akustických úprav budov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat a popsat technologický postup odpovídající zadané práci, orientovat se v technické zprávě projektu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Vysvětlit technologický postup a odůvodnit výběr navržené technologie, odůvodnit výběr pomůcek a materiálů Ústní ověření
 • Prokázání znalosti izolačních materiálů pro provádění protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit izolační materiály pro protihlukové, antivibrační a akustické úpravy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Rozlišit těsnicí a pomocný materiál pro provádění izolací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Prokázání znalostí spojovacích a kotvících prvků pro provádění protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se ve výkresech a technické zprávě projektu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vysvětlit způsoby kotvení a připevňování speciálních izolačních materiálů při zvyšování neprůzvučnosti konstrukcí Praktické předvedení s ústním vysvětlením a náčrtem
  Popsat kotvicí prvky a doplňkové těsnicí materiály a způsoby jejich používání Praktické předvedení s ústním vysvětlením a náčrtem
  Vysvětlit způsoby kotvení a připevňování antivibračních pomůcek při zamezení přenosu vibrací Praktické předvedení s ústním vysvětlením a náčrtem
  Vysvětlit způsoby kotvení a připevňování akustických obkladů Praktické předvedení s ústním vysvětlením a náčrtem
 • Návrh pracovních postupů, nářadí a pracovních pomůcek pro provádění montáží, oprav a údržby protihlukových izolací budov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol, odůvodnit navržený postup a organizaci práce Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Volit materiál pro zadaný pracovní úkol a volbu odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Volit pracovní nářadí a pracovní pomůcky pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním odůvodněním
 • Návrh pracovních postupů, nářadí a pracovních pomůcek pro provádění montáží, oprav a údržby antivibračních izolací budov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol, návrh odůvodnit, odůvodnit použití těsnicích a pomocných materiálů Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Volit materiál pro zadaný pracovní úkol a volbu odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Volit pracovní nářadí a pracovní pomůcky pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
 • Návrh pracovních postupů, nářadí a pracovních pomůcek pro provádění montáží, oprav a údržby akustických úprav budov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol, odůvodnit navržený postup a organizaci práce Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Volit materiál pro zadaný pracovní úkol a volbu odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Volit pracovní nářadí a pracovní pomůcky pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním odůvodněním
 • Výpočet ploch stěn a stropů a potřeby materiálů pro provádění montáží protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat plochu vodorovných a svislých konstrukcí určených k izolování z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresů, orientace v technické zprávě Praktické předvedení s výpočtem
  Vypočítat potřebu izolačních, pomocných a spojovacích materiálů pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s výpočtem
 • Posuzování podkladu stavebních konstrukcí pro provádění montáží protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov, provádění úprav podkladu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit kvalitu podkladu podle zadání před prováděním izolace Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Navrhnout úpravu podkladu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
 • Manipulace a skladování izolačních materiálů pro protihlukové a antivibračních izolace a akustické úpravy budov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit manipulaci s různými druhy izolačních materiálů včetně popisu manipulačních prostředků Ústní ověření s vysvětlením
  Vysvětlit skladování různých druhů izolačních materiálů s ohledem na klimatické popř. mikroklimatické podmínky, navrhnout opatření při práci v méně příznivých klimatických podmínkách Ústní ověření s vysvětlením
 • Provádění protihlukových a antivibračních izolací vodorovných konstrukcí budov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést montáž akustických obkladů na stropní konstrukce, popsat použití pomocných a těsnicích materiálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést montáž sendvičových konstrukcí podlah, popsat použití pomocných a těsnicích materiálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést opracování detailu ukončení izolace včetně spojů izolačních prvků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat provádění dilatací mezi vodorovnou a svislou konstrukcí a mezi vodorovnými konstrukcemi navzájem Ústní ověření s vysvětlením případně s náčrtem
  Popsat podmínky BOZP a PO při provádění izolací protihlukových, antivibračních a akustických, vysvětlit pojem hygiena práce a měření faktorů pracovního prostředí Ústní ověření s vysvětlením
 • Provádění akustických úprav vodorovných konstrukcí budov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést montáž akustických obkladů na stropní konstrukce, popsat použití pomocných a těsnicích materiálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést opracování detailu ukončení izolace včetně spojů izolačních prvků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat provádění dilatací mezi vodorovnou a svislou konstrukcí a mezi vodorovnými konstrukcemi navzájem Ústní ověření s vysvětlením případně s náčrtem
 • Provádění protihlukových a antivibračních izolací úprav svislých konstrukcí budov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést montáž akusticky izolujících konstrukcí stěn příček a obvodových plášťů, popsat použití těsnicích prvků, tmelů a pomocných materiálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést montáž akusticky izolujících konstrukcí výplní, popsat použití těsnicích prvků, tmelů a pomocných materiálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést opracování detailu ukončení izolace včetně spojů izolačních prvků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat montáž akustických obkladů na svislé konstrukce, včetně použití těsnicích prvků, tmelů a pomocných materiálů Ústní ověření s vysvětlením případně s náčrtem
  Popsat provádění dilatací mezi vodorovnou a svislou konstrukcí a mezi svislými konstrukcemi navzájem, včetně použití těsnicích prvků, tmelů a pomocných materiálů Ústní ověření s vysvětlením případně s náčrtem
 • Provádění akustických úprav svislých konstrukcí budov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést montáž akusticky izolujících konstrukcí stěn příček a obvodových plášťů, popsat použití těsnicích prvků, tmelů a pomocných materiálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést montáž akusticky izolujících konstrukcí výplní, popsat použití těsnicích prvků, tmelů a pomocných materiálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést opracování detailu ukončení izolace včetně spojů izolačních prvků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat montáž akustických obkladů na svislé konstrukce, popsat použití těsnicích prvků, tmelů a pomocných materiálů Ústní ověření s vysvětlením případně s náčrtem
  Popsat provádění dilatací mezi vodorovnou a svislou konstrukcí a mezi svislými konstrukcemi navzájem, popsat použití těsnicích prvků, tmelů a pomocných materiálů Ústní ověření s vysvětlením případně s náčrtem
 • Ochrana, údržba a předávání provedených protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit provedení ochrany, údržby a předávání provedených izolací, vysvětlit použití výkresů a technické zprávy Ústní ověření s vysvětlením
  Popsat způsoby údržby protihlukových, antivibračních a akustických izolací, včetně materiálů pro údržbu Ústní ověření s vysvětlením
 • Nakládání s odpady při provádění protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné ověření
  Popsat vliv profesních činností na životní prostředí, vysvětlit vztah k souvisejícím právním předpisům Písemné ověření
  Popsat způsoby skladování a manipulace s odpadovými materiály Písemné ověření
  Popsat způsoby nakládání s odpady při izolatérských pracích, popsat shromažďování odpadů a jejich předávání oprávněnému zpracovateli odpadů Písemné ověření
  Vysvětlit hlavní zásady hygieny práce s izolačními materiály Písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz