TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-039-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech hydroizolací spodních staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit různé druhy stavební dokumentace, vyhledat a určit druh použitých vodotěsných izolací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst projektovou dokumentaci – technickou zprávu a stavební výkresy (půdorysy, řezy a detaily), výpočty (výkaz výměr, výpis prvků atd.) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst technickou dokumentaci, technologické předpisy provádění izolací, hydrogeologické průzkumy, předpisy bezpečnosti práce atd. Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Orientace v technologických postupech pro montáže a opravy hydroizolací spodních a inženýrských staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat a popsat technologický postup odpovídající zadanému úkolu montáže nebo opravy hydroizolace a zadanému druhu hydroizolace (proti zemní vlhkosti, tlakové vodě, agresivní vodě) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vysvětlit technologický postup a odůvodnit výběr navržené technologie Ústní ověření
 • Prokazování znalostí technologických postupů pro provádění hydroizolací spodních a inženýrských staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit technologii vzájemného spojování hydroizolačních materiálů (asfaltových, fóliových, stěrkových, stříkaných, bentonitových) Ústní ověření
  Vysvětlit technologii připojování hydroizolačních materiálů k podkladu navařováním Ústní ověření
  Vysvětlit technologii připojování hydroizolačních materiálů k podkladu lepením lepidly (včetně samolepicích úprav) Ústní ověření
  Vysvětlit technologii připojování hydroizolačních materiálů k podkladu mechanickým kotvením (na svislých konstrukcích) Ústní ověření
  Vysvětlit technologii připojování hydroizolačních materiálů k podkladu volným položením Ústní ověření
 • Návrh pracovních postupů, nářadí, pracovních pomůcek a materiálů pro montáže a opravy hydroizolací spodních a inženýrských staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup pro hydroizolace spodních staveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout pracovní postup pro hydroizolace mostovek Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout pracovní postup pro hydroizolace tunelů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout pracovní postup pro dodatečné hydroizolace v interiérech (zejména koupelny atd.) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Volit pracovní nářadí a pracovní pomůcky pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení
  Volit materiál pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodnit Praktické předvedení
 • Výpočet potřeby materiálů pro provádění montáží a oprav hydroizolací spodních a inženýrských staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat plochu určenou k izolování z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresů Praktické předvedení s výpočtem
  Vypočítat potřebu materiálů a prvků pro plochu určenou k izolování Praktické předvedení s výpočtem
 • Posuzování kvality materiálů pro provádění montáží a oprav hydroizolací spodních a inženýrských staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit kvalitu a použitelnost konkrétního izolačního materiálu (hydroizolace, tepelné izolace a pomocných materiálů) Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Posoudit kvalitu a použitelnost doplňkových prvků (mechanického kotvení, profilovaných pasů, dilatačních uzávěrů atd.) Praktické předvedení s ústním odůvodněním
 • Posuzování nosných podkladů pro provádění hydroizolací spodních a inženýrských staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit kvalitu podkladu včetně osazení konstrukčních prvků podle zadání před prováděním navržené izolace a upozornit na jejich možnou nevhodnost Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Navrhnout provedení úprav podkladu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
 • Příprava hydroizolačních materiálů pro provádění montáží a oprav spodních a inženýrských staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat manipulaci s různými druhy materiálů, vysvětlit skladování materiálů s ohledem na povětrnostní vlivy Ústní ověření
  Připravit izolační materiály před jejich zabudováním vzhledem k jejich vlastnostem a klimatickým podmínkám Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Dodržovat opatření BOZP s ohledem na použité technologie Praktické předvedení
 • Obsluha svařovacích přístrojů a nástrojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Obsluhovat plynové jednotky k natavování a spojování živičných izolačních pásů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Obsluhovat horkovzdušné jednotky ke spojování živičných a plastových izolačních pásů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Obsluhovat svařovací přístroje pro tavné a svařované spoje (spojovaní pomocí horkého klínu a extruzních spojů) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat další nástroje a přístroje používané při provádění hydroizolací Ústní ověření
  Popsat a provést údržbu a opravy pracovních nástrojů a nářadí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Dodržovat opatření BOZP s ohledem na použité technologie Praktické předvedení
 • Doprava izolačních a ostatních materiálů a jejich ukládání, obsluhování dopravních prostředků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat dopravní prostředky pro dopravu izolačních materiálů a jejich použití Ústní ověření
  Popsat způsoby dopravy a ukládání materiálů Ústní ověření
  Dopravit materiály na pracoviště, obsluhovat dopravní prostředky dle zadání Praktické předvedení
 • Provádění hydroizolací spodních a inženýrských staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést vodotěsnou izolaci z asfaltových pásů Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Provést vodotěsnou izolací ze syntetických fólií Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Vysvětlit provádění vodotěsných izolací z bentonitových rohoží Ústní ověření
  Vysvětlit provádění vodotěsných izolací ze stěrkovaných a stříkaných materiálů Ústní ověření
 • Opracovávání konstrukčních detailů hydroizolací spodních a inženýrských staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zhotovit hydroizolaci prostupu izolační vrstvou Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Zhotovit hydroizolaci dilatačního uzávěru Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Vysvětlit provádění etapových (zpětných a obrácených) spojů Ústní ověření
  Provést mechanické kotvení hydroizolační vrstvy Praktické předvedení s ústním odůvodněním
 • Prokazování znalostí provádění ochrany hydroizolací inženýrských a spodních staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit způsoby ochrany hydroizolací spodních staveb proti zemní vlhkosti a tlakové vodě Ústní ověření
  Vysvětlit způsoby ochrany hydroizolací mostovek Ústní ověření
  Vysvětlit způsoby ochrany hydroizolací tunelů proti zemní vlhkosti a tlakové vodě Ústní ověření
  Vysvětlit způsoby ochrany dodatečných hydroizolací v interiérech (zejména koupelny atd.) Ústní ověření
 • Prokazování znalostí kontroly, ochrany, údržby a předávání provedených hydroizolací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat kontrolu vodotěsnosti provedených hydroizolací izolací Ústní ověření
  Popsat pracovní postup provedení ochrany, údržby a předávání provedených hydroizolací spodních a inženýrských staveb dle zadání Ústní ověření
 • Nakládání s odpady a dodržování BOZP při provádění hydroizolací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Ústní ověření
  Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Ústní ověření
  Popsat hlavní zásady při likvidaci odpadů, zvláště chemických, hořlavin, žíravin Ústní ověření
  Popsat způsoby skladování a manipulace s odpadem Ústní ověření
  Dodržovat podmínky BOZP a PO při provádění hydroizolací Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz