TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-038-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech hydroizolací plochých střech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit různé druhy stavební dokumentace, vyhledat a určit druh použitých vodotěsných izolací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst projektovou dokumentaci – technickou zprávu a stavební výkresy (půdorysy, řezy a detaily), výpočty (výkaz výměr, výpis prvků atd.) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst technickou dokumentaci, technologické předpisy provádění izolací, hydrogeologické průzkumy, předpisy bezpečnosti práce atd. Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Orientace v technologických postupech montáží a oprav hydroizolací plochých střech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat a popsat technologický postup odpovídající zadanému úkolu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vysvětlit technologický postup a odůvodnit výběr navržené technologie Ústní ověření
 • Prokazování znalostí základních technologických postupů pro provádění hydroizolací plochých střech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit technologii vzájemného spojování hydroizolačních materiálů (asfaltových, fóliových, stěrkových, stříkaných, bentonitových) Ústní ověření
  Vysvětlit technologii připojování hydroizolačních materiálů k podkladu navařováním Ústní ověření
  Vysvětlit technologii připojování hydroizolačních materiálů k podkladu lepením lepidly (včetně samolepicích úprav) Ústní ověření
  Vysvětlit technologii připojování hydroizolačních materiálů k podkladu mechanickým kotvením (na svislých konstrukcích) Ústní ověření
  Vysvětlit technologii připojování hydroizolačních materiálů k podkladu volným položením Ústní ověření
 • Návrh pracovních postupů, nářadí, pracovních pomůcek a materiálů pro montáže a opravy hydroizolací plochých střech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodnit Praktické předvedení
  Volit pracovní nářadí a pracovní pomůcky pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení
  Volit materiál pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodnit Praktické předvedení
  Navrhnout opracování konstrukčního detailu a návrh odůvodnit Praktické předvedení
 • Výpočet ploch plochých střech a potřeby materiálů pro hydroizolace střech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat plochu určenou k izolování z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresů Praktické předvedení s výpočtem
  Vypočítat potřebu materiálů a prvků pro plochu určenou k izolování Praktické předvedení s výpočtem
 • Posuzování kvality materiálů pro montáže a opravy hydroizolací plochých střech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit kvalitu a použitelnost hydroizolace a tepelné izolace Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Posoudit kvalitu a použitelnost pomocných materiálů (mechanického kotvení, profilovaných pasů, dilatačních uzávěrů atd.) Praktické předvedení s ústním odůvodněním
 • Posuzování podkladů pro hydroizolace plochých střech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit kvalitu podkladu včetně osazení konstrukčních prvků podle zadání před prováděním navržené izolace a upozornit na jejich možnou nevhodnost Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Navrhnout provedení úprav podkladu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
 • Příprava izolačních materiálů pro provádění hydroizolací plochých střech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit izolační materiály dle zadání (asfaltové nebo fóliové) před jejich zabudováním vzhledem k jejich vlastnostem a klimatickým podmínkám Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Připravit pomocné materiály k použití Praktické předvedení s ústním odůvodněním
 • Obsluha svařovacích přístrojů a nástrojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Obsluhovat plynové jednotky k natavování a spojování živičných izolačních pásů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Obsluhovat horkovzdušné jednotky ke spojování živičných a umělohmotných izolačních pásů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Obsluhovat svařovací přístroje pro tavné spoje (spojovaní pomocí horkého klínu a extruzních spojů) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat další nástroje a přístroje používané při provádění hydroizolací Ústní ověření
  Popsat a provést údržbu a opravy pracovních nástrojů a nářadí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Dodržovat opatření BOZP s ohledem na použité technologie Praktické předvedení
 • Doprava izolačních a ostatních materiálů a jejich ukládání, obsluhování dopravních prostředků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat dopravní prostředky pro dopravu izolačních materiálů a jejich použití Ústní ověření
  Popsat způsoby dopravy a ukládání materiálů na střeše Ústní ověření
  Dopravit materiály na plochou střechu, obsluhovat dopravní prostředky dle zadání Praktické předvedení
 • Provádění hydroizolací plochých střech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést hydroizolaci z asfaltových pasů na nosnou konstrukci (beton, bednění), na tepelnou izolaci (pěnový polystyrén, minerální vlákna, příp. další podle zadání) Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Provést hydroizolaci ze syntetických fólií na nosnou konstrukci (beton, bednění), na tepelnou izolaci (pěnový polystyrén, minerální vlákna, příp. další podle zadání) Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Provést hydroizolaci ze syntetických stěrek na betonový podklad (nosnou konstrukci nebo spádovou vrstvu) Praktické předvedení s ústním odůvodněním
 • Opracování konstrukčních detailů plochých střech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést vytažení izolace na svislé konstrukce, opracování koutů a rohů, zesílení koutů a hran v izolaci z asfaltových pásů, syntetických fólií a stěrkových materiálů Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Opracovat kruhový prostup v izolaci z asfaltových pásů, syntetických fólií a stěrkových materiálů Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Ukončit izolaci na vpusti v izolaci z asfaltových pásů, syntetických fólií a stěrkových materiálů Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Provést dilatační závěr v izolaci z asfaltových pásů, syntetických fólií a stěrkových materiálů Praktické předvedení s ústním odůvodněním
 • Prokazování znalostí provádění tepelných izolací a parozábran plochých střech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit princip konstrukce plochých jednoplášťových střech s klasickým pořadím vrstev Ústní ověření
  Vysvětlit princip konstrukce jednoplášťových střech s obráceným pořadím vrstev (s kombinovaným pořadím vrstev, typu „DUO“) Ústní ověření
  Vysvětlit princip konstrukce plochých dvouplášťových střech Ústní ověření
  Vysvětlit používání tepelných izolací ve střešních pláštích plochých střech Ústní ověření
  Vysvětlit používání parotěsných zábran ve střešních pláštích plochých střech Ústní ověření
 • Prokazování znalostí kontroly, ochrany, údržby a předávání provedených hydroizolací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat kontrolu vodotěsnosti provedených hydroizolací Ústní ověření
  Popsat pracovní postup provedení ochrany, údržby a předávání provedených izolací plochých střech, balkónů a teras Ústní ověření
 • Nakládání s odpady a dodržování BOZP při provádění hydroizolací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Ústní a písemné ověření
  Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Ústní a písemné ověření
  Popsat hlavní zásady při likvidaci odpadů, zvláště chemických, hořlavin, žíravin Ústní a písemné ověření
  Popsat způsoby skladování a manipulace s odpadem Ústní a písemné ověření
  Dodržovat podmínky BOZP a PO při provádění hydroizolací Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz