TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 26-021-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
  Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně, s využitím typických schémat zapojení (Kirchhoffovy zákony)) Písemné ověření a ústní zdůvodnění nad schématy
  Popsat rozdělení a značení elektrických sítí (uvedení druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S)) Písemné ověření a ústní zdůvodnění nad schématy
  Uvést a popsat způsoby značení vodičů a svorek (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými) Písemné ověření a ústní zdůvodnění nad schématy
  Popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu (účel a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
 • Bezpečnost při práci na zařízeních vnější ochrany proti atmosférickému přepětí, ochrana před úrazem elektrickým proudem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (co se rozumí obsluhou, co se považuje za práci na elektrickém zařízení, požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení; vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
  Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při montáži vnější ochrany proti atmosférickému přepětí (hromosvodů), zásady bezpečné páce ve výškách, odbornou způsobilost pracovníků v elektrotechnice - vyhláška č. 50/1978 Sb., §4 až §6 Písemné ověření a ústní zdůvodnění
 • Používání technické dokumentace a norem při práci na vnější ochraně proti blesku a přepětí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit na výkresech systému hromosvodové ochrany schematické značky Praktické předvedení na výkresu
  Volit vhodné konstrukční prvky hromosvodové ochrany podle technických parametrů a stavu objektu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Namontovat hromosvodovou ochranu (jímací vedení, svody) a změřit zemní odpor Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
 • Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy ochrany proti blesku a přepětí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Naplánovat pracovní operace zadaného úkolu (technologický postup montáže a opravy) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Zvolit nezbytné přístroje, nástroje, nářadí a materiál Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
 • Montáž a zapojení vnější ochrany proti blesku, včetně uvedení do provozu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést montáž hromosvodu podle zadané technické dokumentace, nebo ústních dispozic Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Provést kontrolu funkčnosti a parametrů zařízení a rozvodů a soulad s technickou dokumentací a normou (spojitost vedení, počty a rozmístění svodů, zemní odpor) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
 • Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
  Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu - vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) Písemné ověření a ústní zdůvodnění

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (7)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz