TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 26-017-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
  Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů (s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně, s využitím typických schémat zapojení (Kirchhoffovy zákony)) Písemné ověření a ústní zdůvodnění nad schématy
  Popsat rozdělení a značení elektrických sítí (uvedení druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S)) Písemné ověření a ústní zdůvodnění nad schématy
  Uvést a popsat způsoby značení vodičů a svorek (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými) Písemné ověření a ústní zdůvodnění nad schématy
  Popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu (účel a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
 • Dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických zařízeních a ochrana před úrazem elektrickým proudem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (co se rozumí obsluhou, co se považuje za práci na elektrickém zařízení, požadavky na kvalifikaci osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrickém zařízení; vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
  Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí (vysvětlení pojmů „práce na elektrickém zařízení bez napětí“, „práce na elektrickém zařízení pod napětím“ a „práce v blízkosti částí pod napětím“, postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště, příklady opatření k jednotlivým bodům postupu, odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice ‒ vyhláška č. 50/1978 Sb., §3 až §6) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
  Uvést prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení, vysvětlit jejich funkci (uvedení jednotlivých prostředků ochrany při poruše ‒ přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, automatické odpojení od zdroje, jednoduché oddělení, nevodivé okolí; vysvětlení účelu, funkce a uplatnění prostředků ochrany při poruše) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
  Praktické provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem (vhodná kombinace prostředků pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Vysvětlit princip proudového chrániče, uvést příklady použití a praktické zapojení proudového chrániče Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
 • Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést základní zásady pro dimenzování vedení s ohledem na jmenovitou proudovou zatížitelnost Písemné ověření a ústní zdůvodnění s využitím ČSN
  Vysvětlit princip působení ochran proti nadproudům a přepětím Písemné ověření a ústní zdůvodnění s využitím ČSN
  Popsat základní zásady pro uložení elektrických vedení (způsoby spojování vodičů, druhy a provedení prostup vedení zdí a konstrukcemi z hlediska ochrany před šířením požáru a ochrany před vnějšími vlivy, uložení kabelů a vodičů v kabelových prostorech a kanálech, uložení pohyblivých přívodů) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
 • Používání technické dokumentace a norem při instalacích elektrotechnických rozvodů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit na výkresech schematické elektrotechnické značky obvodových prvků a součástek Praktické předvedení na výkresu a ústní zdůvodnění
  Zapojit zásuvkové a světelné obvody s příslušným jištěním. Světelné obvody ovládané z několika míst (přepínače, impulzní relé) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Použít příslušné ochrany před úrazem elektrickým proudem a provést ověření funkce Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
 • Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy instalací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Naplánovat pracovní postup plnění zadaného úkolu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Zvolit pro zadaný úkol nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
 • Provádění elektrických instalací, jejich montáže a zapojování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést instalaci elektrotechnických rozvodů podle zadání Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Zapojit přepěťové ochrany do obvodu elektrické instalace Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Instalovat a zapojit přístroje v elektrických obvodech, dodržovat zásady pro připojení elektrických přístrojů a spotřebičů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Proměřit parametry a provést kontrolu funkčnosti zařízení a rozvodů v souladu s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Připojit elektrickou instalaci a zařízení k síti Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
 • Diagnostikování poruch elektrických instalací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyzkoušet funkčnost elektrické instalace Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Diagnostikovat simulovanou poruchu, rozhodnout o postupu odstranění závady a odstranit ji Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
 • Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
  Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu ‒ vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) Písemné ověření a ústní zdůvodnění

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (4)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz