TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 33-014-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování bezpečnosti práce, používání pracovních pomůcek při montáži a demontáži nábytku a interiérových prvků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a protipožární ochrany Písemně nebo slovně Praktické předvedení
  Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Písemně nebo slovně Praktické předvedení
  Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Písemně nebo slovně Praktické předvedení
 • Orientace v technických podkladech pro montáž a demontáž nábytku a interiérových prvků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Pracovat s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací v grafické i v elektronické formě (včetně stavebních výkresů stěn, nutnost znát rozdíly stěn, nosnost pro různé způsoby zavěšení) Slovně nad technickou dokumentací
  Vypracovat technologickou dokumentaci na montáž jednoduchého výrobku ze dřeva, dřevních hmot, kovu, skla Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Využívat jednoduché počítačové aplikace při zpracování dokumentů technické přípravy montáže Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro montáž a demontáž nábytku a interiérových prvků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení jednotlivých operací montáže a demontáže včetně připojení vody, odpadu, elektroinstalace (osvětlení, zásuvek, spotřebičů) apod. Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Zvolit správné nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Zvolit druh a množství polotovarů a součástek a určit jejich kvalitu včetně osvětlení, elektrických součástek, kování, instalatérského materiálu aj. Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Rozměřit podle technické dokumentace interiérové prostory Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Provádět související výpočty Písemně
 • Manipulace s nábytkem a ostatními doplňkovými výrobky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit způsob manipulace s nábytkem a ostatními doplňkovými výrobky včetně osvětlení, elektrické instalace, atd. Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Zvolit správné pomůcky Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Úprava dřevěných, plastových aj. materiálů vrtáním otvorů a začištění elektrickými a ručními nástroji a nářadím

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro úpravy dřevěných a plastových materiálů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Zvolit vhodné pracovní postupy řezání, vrtání, začišťování, broušení Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Provést obrábění - řezání, vrtání, začišťování, dřeva a materiálů na bázi dřevních hmot a plastových materiálů, řemeslně provést spoje a esteticky provést montáž Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Rozměrové vrtání a montáž kotevní techniky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit druh stěny a možnosti kotvení nábytku, příčky apod., vybrat vhodný způsob a materiál Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Vrtat v místech podle předchozího rozměření, vyčištění a zkontrolování otvorů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Připravit otvory, vkládat a upevňovat kotevní materiály do otvorů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Stanovit a dodržet technologickou dobu tuhnutí pojiv Slovní vysvětlení
  Dodržovat technologický postup a kontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Montáž a demontáž nábytku a interiérových prvků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný technologický postup předmontáže a montáže nábytku, dělicích příček včetně instalací elektrických zásuvek, světel, spotřebičů, přívodu a odpadu vody, dřezů, umývadel apod. Slovní vysvětlení
  Provádět předmontáž kování, podsestav a montáž nábytku a nábytkových sestav včetně instalací, dodržovat postup práce dle montážního návodu od výrobce Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Osazovat výplně rámů (zejména sklo a ostatní křehké materiály) Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Kompletovat montážní práci včetně seřízení kování, rektifikace a zavěšování jednotlivých prvků Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Odzkoušet funkčnost a bezpečnost přívodu a odpadu vody, těsnosti spojů, elektrických instalací, spotřebičů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Montáž a sestavování dalších prvků interiérového zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit technologický postup montáže zábradlí, obkladů stěn, pomocných kovových konstrukcí, zařizovacích interiérových prvků (mechanických a elektricky poháněných prvků) Slovní vyjádření
  Provést montáž vybraných interiérových prvků Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Zkontrolovat požadovanou funkčnost provedené montáže vybraných interiérových prvků Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Instalace elektrických zařízení do interiérových prvků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat vhodný druh elektrických zařízení do interiérových prvků (např. vodičů, světel, vypínačů apod.) Slovní vysvětlení
  Instalovat vybraná elektrická zařízení do interiérových prvků (např. vodiče, světla, zásuvky, měniče proudu apod.) Praktické předvedení
  Zkontrolovat správnost instalace a funkčnost nainstalovaných elektrických zařízení či prvků Praktické předvedení a slovní vysvětlení
 • Zabezpečení připojení spotřebičů na rozvody vody a kanalizace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit zapojení na instalační rozvody budov a provést zapojení Slovní vysvětlení případně praktické předvedení
  Zkontrolovat těsnost, funkci, bezpečnost připojených zařízení či prvků Slovní vysvětlení případně praktické předvedení
 • Nakládání s odpadem v nábytkářství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů v průběhu montáže Slovní vysvětlení
  Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu Slovní vysvětlení případně praktické předvedení
  Nakládat s odpadem v souladu s legislativními požadavky Slovní vysvětlení
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypracovat předávací protokol (dodací list pro zákazníka) Slovní vysvětlení a praktické předvedení
  Vypracovat protokol o provedené montáži (připomínky k montáži, vady, nedodělky, případně další požadavky ze strany zákazníka) Slovní vysvětlení a praktické předvedení
  Zaznamenávat údaje o poruchách, opravách a běžné údržbě montážních strojů a zařízení Praktické předvedení a slovní vysvětlení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz