TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 65-026-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Aplikace znalostí světových dějin a dějin kultury v cestovním ruchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit vztah historie a dějin umění ve vztahu k cestovnímu ruchu ve významných evropských a světových destinacích pobytového cestovního ruchu Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat nejvýznamnější kulturní a historické a archeologické památky v Evropě a ve světě se zaměřením na významné destinace pobytového cestovního ruchu Ústní nebo písemné ověření
 • Využívání znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k cestovnímu ruchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat přírodní a hospodářsko-sociální podmínky v Evropě Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat přírodní a hospodářsko-sociální podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v jednotlivých světadílech Ústní nebo písemné ověření
  Popsat reálie a specifika cestovního ruchu v místě pobytového cestovního ruchu Ústní nebo písemné ověření
 • Vedení skupiny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a jejich dodržování Ústní nebo písemné ověření
  Zajišťovat bezpečnost klientů (při pohybu ve městě, na horách, v dopravních prostředcích, v ubytovacím zařízení apod.) Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Řídit časový plán, dodržovat časový harmonogram Praktické předvedení
  Vyhodnotit riskantní a nebezpečné situace a přijmout opatření Ústní ověření
  Zvládat obvyklé i neobvyklé a stresové situace, prokázat zásady krizové komunikace Praktické předvedení s vysvětlením
  Udržovat neutrální přístup a zdvořilost Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Zvládat dynamiku skupiny Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Vyvolat pocit jistoty u klientů (ochrana proti kriminalitě, podvodům apod.) Ústní ověření
  Orientovat se v terénu Praktické předvedení
  Vysvětlit postup při poskytování předlékařské první pomoci Ústní ověření
 • Zohledňování osob se speciálními potřebami při výkonu práce v cestovním ruchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat zvláštní potřeby klientů Ústní nebo písemné ověření
  Zohlednit speciální potřeby klientů (děti, senioři, klienti se zdravotním postižením a znevýhodněním) Ústní nebo písemné ověření
 • Uplatňování právních a ekonomických aspektů při práci v cestovním ruchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést právní podmínky výkonu živnostenského podnikání (živnosti), jehož obsahem je činnost v oblasti cestovního ruchu Ústní nebo písemné ověření
  Uvést příklady ochrany spotřebitele Ústní nebo písemné ověření
  Popsat administrativní a účetní úkony spojené s činností místního zástupce cestovní kanceláře Ústní nebo písemné ověření
 • Poskytování klientského servisu - informačních, poradenských a organizačních služeb v místě destinace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsob zajištění asistenční, stravovací, ubytovací a dopravní služby Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit postup řešení pojistné a mimořádné události v cestovním ruchu, prokázat znalost pojištění a asistenčních služeb Ústní nebo písemné ověření
  Poskytnout informační služby, orientovat se v informačních a rezervačních systémech Ústní nebo písemné ověření
  Popsat spolupráci s informačními centry, partnerskými cestovními kancelářemi a dodavateli služeb Ústní nebo písemné ověření
  Popsat způsob nabídky, prodeje fakultativních zájezdů v místě pobytu Ústní nebo písemné ověření
  Popsat způsob organizace fakultativních zájezdů v místě pobytu a vedení evidence s tím spojené Ústní nebo písemné ověření
 • Zabezpečování a organizace sportovních a společenských aktivit a organizace zábavy pro děti i dospělé

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zajišťovat a podílet se na pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí Ústní ověření
  Informovat o možnostech sportovních a společenských aktivit Ústní ověření
  Sestavit nabídku programů pro děti včetně jejich organizace a zabezpečení Ústní nebo písemné ověření
 • Uplatňování profesního jednání a komunikace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat profesi místního zástupce cestovní kanceláře a jeho pozici v cestovním ruchu Ústní ověření
  Dbát na vzhled, kultivovaný projev a dobrou fyzickou kondici Praktické předvedení
  Uplatňovat vizuální kontakt a nonverbální komunikaci Praktické předvedení
  Prokázat schopnost jednání s lidmi Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Uplatňovat profesní chování a etiku v práci místního zástupce cestovní kanceláře Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Uplatňovat komunikační a řečnické dovednosti Praktické předvedení
  Porozumět problému a vyřešit ho, přizpůsobit se konkrétní situaci Praktické předvedení s vysvětlením
  Vnímat místní souvislosti nebo souvislosti závislé na specifiku klienta a jednat podle toho Praktické předvedení s vysvětlením
  Předcházet problémům a konfliktním situacím Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Chovat se zodpovědně, rozvážně, vyrovnaně Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Projevovat vstřícnost, ochotu, úctu k lidem Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
  Uplatňovat přiměřené sebevědomí, schopnost sebeovládání a sebekázeň Praktické předvedení (po celou dobu ověřování)
 • Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat schopnost všeobecně konverzovat v rozhovoru se zkoušejícím v délce 10 min., konverzace má napodobovat běžný rozhovor mezi místním zástupcem cestovní kanceláře a dodavatelem služeb (v hotelu, restauraci atd.) nebo u lékaře, na policii Ústní ověření
  Shrnout obsah cizojazyčného textu v rozsahu asi 250 slov jako např. text informace o dané destinaci, ubytovacím zařízení nebo nabídky doplňkových služeb. Uchazeč obdrží text 10 min. předem a vlastními slovy v českém jazyce interpretuje daný text Ústní ověření
 • Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Napsat dopis, vzkaz nebo sdělení (podle vlastního výběru) v rozsahu cca 50 slov, text se bude vztahovat k práci místního zástupce cestovní kanceláře při komunikaci s klienty, bude srozumitelný, bude zachován správný slovosled, pravopis bez hrubých gramatických a stylistických chyb Písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma