TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 66-004-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Řízení provozu obchodně provozní jednotky a lidských zdrojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout a popsat organizační strukturu řízení obchodně provozní jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat zásady efektivního řízení obchodně provozní jednotky Ústní ověření
  Uvést základní pravidla komunikace Ústní ověření
  Uvést pravidla nákupu a prodeje Ústní ověření
  Uvést zásady práce s lidmi Ústní ověření
  Popsat metody motivace Ústní ověření
  Předvést postup při řešení neobvyklých situací (krádeže, požár apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
  Obsluhovat a zacházet s technickým vybavením obchodně provozní jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
  Orientovat se v možném vybavení informačně-komunikačními technologiemi na pracovišti (druhy) Ústní ověření
 • Cenotvorba a vyúčtování tržeb dle vnitřních předpisů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat prodejní ceny z dodacího listu na základě vnitřních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
  Propočítat hodnoty celého dodacího listu a jeho kontrola na soupisku dodacích listů a řešit případné rozdíly v ceně Praktické předvedení a ústní ověření
  Přecenit zboží podle vnitřních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést kontrolu denní tržby Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést odvod tržby, popsat a vysvětlit princip vedení evidence trezoru Praktické předvedení a ústní ověření
  Zpracovat finanční uzávěrku pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
  Zpracovat výčetku hotovosti (bankovek a jiných cenin) na předepsaném tiskopise Praktické předvedení a ústní ověření
  Uzavřít pokladnu včetně tisku dokladů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Sestavení objednávky podle nabídky dodavatelů a stavu zásob na prodejně a ve skladu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat vedení evidence o pohybu zboží na prodejně Ústní ověření
  Popsat vedení evidence o pohybu zásob ve skladu Ústní ověření
  Orientovat se v nabídkách na zboží od dodavatelů (s využitím katalogů a nabídkových listů) Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit podklady pro objednávku zboží, komunikovat s dodavateli Praktické předvedení a ústní ověření
  Sestavit objednávku na zboží, jednat s dodavateli Praktické předvedení a ústní ověření
 • Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přepočítat cenu zboží na požadovanou zahraniční měnu Písemné a ústní ověření
  Manipulovat správně se zahraniční měnou na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vyplňování prodejní dokumentace, např. záručních listů, paragonů a příprava příslušných dokumentů v maloobchodní jednotce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vystavit předepsanou prodejní dokumentaci např. záruční list, paragon, aj. Písemné a ústní ověření
  Poskytnout zákazníkovi informace ve spojitosti s prodejní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
 • Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést inventrizaci zásob podle zadaných kritérií a postupů Praktické předvedení a ústní ověření
  Porovnat fyzický stav zásob s účetním stavem zásob a zaznamenat zjištěné rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
  Odstranit nedostatky zjištěné inventurou v souladu s platnými předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
 • Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit formu předvádění a poskytnutí informací ke zboží či službě s ohledem na typ, věk, pohlaví zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést zboží zákazníkovi a informovat zákazníka o vlastnostech zboží, jeho použití a ošetřování, vysvětlit přednosti zboží a možnosti substitutu Praktické předvedení a ústní ověření
  Uskutečnit dodatečnou nabídku (doplňkový sortiment) a nabídku nových druhů zboží Praktické předvedení a ústní ověření
  Zodpovědět otázky ohledně funkce, provozu či případných problémů při používání zboží Ústní ověření
 • Vyřizování dodávek zboží pro zákazníky ze skladů vč. zajišťování dopravy, dojednávání termínů dodání

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přijmout objednávku zboží od zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyskladnit zboží zákazníkovi dle dodaných podkladů (prodejka) Praktické předvedení a ústní ověření
  Senzoricky zkontrolovat stav obalů vydávaného zboží Praktické předvedení a ústní ověření
  Vést základní evidenci ve skladu, vyplňovat příslušné tiskopisy písemnou a elektronickou formou Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhotovit dokumenty spojené s objednávkou Praktické předvedení
  Evidovat objednávky Praktické předvedení a ústní ověření
  Pracovat se softwarovým vybavením pro zajištění objednávek Praktické předvedení a ústní ověření
  Zorganizovat dodání zboží zákazníkovi ze skladu Praktické předvedení
  Balit zboží způsobem odpovídajícím druhu a vlastnostem zboží, včetně dárkového způsobu nebo dle přání zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
 • Přijímání hotovostních a bezhotovostních plateb a obsluha pokladny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit způsob platby na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
  Přijímat hotovosti a ceniny, ověřit platnost měny nebo platnost ceniny (stravenky, dárkové kupony, šeky, aj.), vyúčtovat platbu zákazníkovi, uložit hotovost a ceniny do pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
  Manipulovat s platební kartou zákazníka, identifikace karty, předložení dokladu o bezhotovostní platbě k autorizaci zákazníkem při dodržení bezpečnostních pravidel platby kartou Praktické předvedení a ústní ověření
  Evidovat doklady o bezhotovostních platbách a platbách ceninami Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Řešit vzniklé nedostatky při bezhotovostních i hotovostních platbách Ústní ověření
 • Úprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříních

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upravit zboží pro aranžování Praktické předvedení
  Připravit a upravit prostor pro aranžování Praktické předvedení a ústní ověření
  Aranžovat zboží v prodejně a výkladní skříni Praktické předvedení a ústní ověření
  Manipulovat s aranžérským nářadím a pomůckami Praktické předvedení
  Zhotovit cenovky, popisky a grafické informace ke zboží Praktické předvedení
 • Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést přejímku zásob kvalitativně, kvantitativně a sortimentně Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat doklady vázané na přejímku zásob (kvantitativně, kvalitativně) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhotovit a evidovat doklady spojené s řešením problémů vzniklých při přejímce zásob Praktické předvedení
  Popsat způsob skladování a ošetřování zásob ve sféře oběhu v souladu s charakterem zásob (dodržování HACCP) podle sortimentu a podle zásad logistiky Ústní ověření
  Popsat manipulaci se zásobami dle charakteru sortimentu v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí Ústní ověření
  Předvést práci s přístroji, strojovým a jiným zařízením obchodně provozní jednotky Praktické předvedení
  Pracovat s doklady spojenými s pohybem zboží na provozovně Praktické předvedení a ústní ověření
 • Obsluha pokladny a pokladních systémů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít počáteční hotovost a odstranit případné nedostatky před zahájením práce na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
  Zprovoznit pokladnu, řešit problémy provozu pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
  Komunikovat vhodně se zákazníkem, řešit obvyklé i neobvyklé situace při obsluze zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
  Účtovat ceny zboží mechanicky nebo za pomoci čtecího zařízení kontrolní pokladny, kontrolovat ceny zboží, odstranit vzniklé nedostatky při účtování cen Praktické předvedení a ústní ověření
  Stornovat platbu na pokladně, vystavit příslušný doklad a evidovat ho Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést základní údržbu pokladny (výměna pásky) a odstranit drobnou technickou závadu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vedení administrativní dokumentace v obchodně provozní jednotce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Znát a vést povinnou administrativu v obchodně provozní jednotce Ústní ověření
  Vyplňovat základní formuláře (úraz na pracovišti, požární evidence, HACCP, evidence docházky, bezpečnost práce, evidence tržeb aj.) Praktické předvedení
 • Manipulace se zbožím a jeho ošetřování při dodržení zásad HACCP

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvážit, změřit, označit zboží cenovkou Praktické předvedení
  Zabalit zboží odpovídajícím obalovým materiálem a vhodným technickým postupem, nebo podle přání zákazníka Praktické předvedení
  Vysvětlit účel kritických bodů, např. systému HACCP Ústní ověření
  Připravit zboží k nabídce a prodeji, u potravinářského zboží dodržovat předpisy spojené s manipulací s tímto sortimentem zboží a s dodržováním zásad hygieny Praktické předvedení a ústní ověření
  Vystavit nabízené zboží s uplatněním estetických, hygienických, bezpečnostních a dalších předpisů podle charakteru zboží do připraveného prodejního prostoru Praktické předvedení a ústní ověření
 • Jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat podmínky a postupy reklamace zboží Ústní ověření
  Popsat a řešit různé situace při reklamaci zboží Ústní ověření
  Vyjmenovat základní právní normy vztahující se k prodeji zboží a specifikovat jejich obsah Ústní ověření
  Vyplnit příslušné doklady spojené s reklamací zboží podle platné legislativy Praktické předvedení
  Předvést a popsat komunikaci se zákazníkem při stížnostech a reklamacích zboží v souladu s předepsanými normami Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést a popsat řešení různých konfliktních situací při komunikaci se zákazníkem s ohledem na věk a typ zákazníka, formu prodeje a sortiment zboží Praktické předvedení a ústní ověření
  Komunikovat se zákazníky v cizím jazyce na základní úrovni Praktické předvedení
  Kultivovaně komunikovat se zákazníkem v českém jazyce Praktické předvedení
  Předvést a popsat profesionální jednání s kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat pravidla úspěšného prodeje při komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
 • Orientace v příslušné oborové legislativě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést zdroje přístupu k potřebné legislativě v elektronické nebo tištěné podobě Ústní ověření
  Vyjmenovat a charakterizovat kontrolní orgány včetně jejich profesního zaměření Ústní ověření
  Prokázat znalost BOZP a PO, kontroly a opatření kritických bodů (např. HACCP) Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz