TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 39-005-T je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Aplikace právních a ostatních předpisů a evropských právních předpisů v oblasti BOZP, včetně Národní politiky BOZP v ČR při výkonu činnosti manažera BOZP

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost platných zákonů a základních evropských směrnic, týkajících se BOZP, včetně Národní politiky BOZP v ČR Písemné a ústní ověření
  Prokázat znalost prováděcích právních předpisů z oblasti BOZP Písemné a ústní ověření
  Prokázat znalost nastavení zásad řízení BOZP podle požadavků příslušných norem (např. dle OHSAS 18001v platném znění) Písemné a ústní ověření
  Orientovat se v platných technických normách z oblasti BOZP Písemné a ústní ověření
 • Zavádění a aktualizace systému řízení BOZP ve firmě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat existující interní politiku BOZP a k ní zpracovávané dokumenty Písemné a ústní ověření
  Popsat systém přípravy a realizace preventivních opatření BOZP, včetně zpracovávaných dokumentů Písemné a ústní ověření
  Popsat systém monitorování stavu a provádění interních a externích auditů BOZP Písemné a ústní ověření
  Popsat systém sledování a zlepšování pracovního a životního prostředí (vč. faktorů pracovního prostředí, expozic a limitů) Písemné a ústní ověření
  Popsat pracovní podmínky ve firmě, vč. hodnocení a návrhů na jejich zlepšení Písemné a ústní ověření
  Popsat systém zařazování činností do jednotlivých kategorií prací Písemné a ústní ověření
 • Hodnocení a řízení rizik BOZP

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat systém hodnocení a řízení rizik BOZP ve firmě a uvést příklady posuzování rizik na konkrétním pracovišti Písemné a ústní ověření
  Popsat vypracování potřebné dokumentace, včetně nápravných a preventivních opatření a hodnocení jejich účinnosti s cílem snižování rizik BOZP na pracovištích a kontrolování jejich účinnosti Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat kategorizaci prací ve firmě, sledování změn a zlepšování daného stavu Písemné a ústní ověření
  Popsat systém bezpečnostních pokynů a další potřebné dokumentace BOZP, jejich účinnost a kontroly jejich dodržování Písemné a ústní ověření
 • Aplikace zásad technické bezpečnosti při výkonu manažera BOZP

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat požadavky na zajištění bezpečného provozu a používání strojů a technických zařízení, vč. vyhrazených technických zařízení Písemné a ústní ověření
  Popsat systém provádění revizí a kontrol strojů a technických zařízení Písemné a ústní ověření
  Popsat požadavky na bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou a rizika spojená s těmito činnostmi Písemné a ústní ověření
  Popsat požadavky na zajištění BOZP ve vybraném oboru, např. ve stavebnictví, zemědělství, strojírenství, dopravě, apod. Písemné a ústní ověření
 • Aplikace ergonomických přístupů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit důležitost ergonomie, antropometrie a fyziologie práce Ústní ověření
  Popsat ergonomické požadavky na uspořádání a vzhled pracoviště Ústní ověření
  Popsat ruční manipulaci s břemeny z hlediska ergonomických a hygienických požadavků Písemné a ústní ověření
 • Školení vedoucích pracovníků v BOZP

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat systém školení BOZP vedoucích pracovníků na jednotlivých stupních řízení v oblasti BOZP, zhodnotit jeho klady a nedostatky Písemné a ústní ověření
  Navrhnout kompletní systém školení BOZP pro vedoucí zaměstnance ve firmě Praktické předvedení
 • Šetření, evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat stávající postup/postupy šetření, evidence a hlášení pracovních úrazů ve firmě a zhodnotit jeho/jejich klady a nedostatky Písemné a ústní ověření
  Navrhnout systémová opatření k předcházení vzniku pracovních úrazů Praktické předvedení
  Vysvětlit problémy spojené s ohrožením zaměstnanců vznikem nemoci z povolání a navrhnout systémová opatření Praktické předvedení a ústní ověření
 • Jednání s kontrolními orgány

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat organizaci a činnost orgánů inspekce práce a orgánů ochrany veřejného zdraví a jejich práva a povinnosti při provádění kontrol v oblasti BOZP Ústní ověření
  Vyjmenovat práva a povinnosti zaměstnavatele (kontrolované osoby) a příklady přestupků fyzických osob a správních deliktů právnických osob v oblasti BOZP Ústní ověření
 • Prověřování účinnosti preventivních kontrol BOZP na pracovištích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat systém provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích firmy, v níž uchazeč pracuje/pracoval nebo které poskytuje/poskytoval své služby Písemné a ústní ověření
  Popsat systém hodnocení výsledků preventivních kontrol, navrhování opatření ke zlepšení a způsoby jejich následné realizace Písemné a ústní ověření
 • Kontrolování úplnosti a aktuálnosti dokumentace BOZP

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat systém tvorby dokumentace BOZP ve firmě, v níž žadatel pracuje/pracoval nebo které poskytuje/poskytoval své služby v oblasti BOZP Písemné a ústní ověření
  Navrhnout systém kontroly doplňování a aktualizace dokumentace BOZP zpracované v dané firmě Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vyhodnocování ekonomické účinnosti systému řízení BOZP

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat systém provádění analýz pracovní úrazovosti, nehodovosti a nemocí z povolání a s tím spojených finančních nákladů a srovnávání s celostátními, popř. evropskými statistickými údaji. Písemné a ústní ověření
  Popsat systém vyhodnocování ekonomické účinnosti realizovaných opatření, která jsou součástí systému řízení BOZP ve firmě Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • Eduschool s.r.o.
  Adresa: Příkop 843/4, Brno, 60200
  IČ: 29280826
     
  Kontakt: p. Hanák
  Telefon: 775776222
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz