TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 39-001-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav malířských prací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy technické dokumentace Praktické předvedení s vysvětlením
  Používat technickou projektovou dokumentaci - porozumět technické zprávě jako součásti projektové dokumentace Praktické předvedení s vysvětlením
  Používat technickou firemní dokumentaci týkající se nátěrových hmot a technologických postupů Praktické předvedení s vysvětlením
  Používat výkresovou dokumentaci lakýrnických a natěračských prací Praktické předvedení s vysvětlením
 • Orientace v technologických postupech provádění a oprav maleb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit technologický postup pro zadaný pracovní úkol a volbu odůvodnit Slovní vysvětlení s odůvodněním
  Vysvětlit technologický postup Slovní vysvětlení s odůvodněním
 • Návrh pracovních postupů provádění a oprav maleb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Písemně nebo slovně s odůvodněním
  Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Písemně nebo slovně s odůvodněním
 • Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro malířské práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy nátěrových hmot a pomocných prostředků, jejich vlastnosti a použití Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Vysvětlit možnosti použití nátěrových hmot a pomocných prostředků Písemně nebo slovně s vysvětlením
 • Posuzování kvality materiálů dostupnými prostředky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést parametry kvality materiálů Písemně nebo slovně
  Posoudit kvalitu konkrétního stavebního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Prakticky se slovním odůvodněním
 • Posuzování stavu podkladu před prováděním maleb, stanovení způsobu přípravy podkladu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat kritéria pro posouzení stavu podkladu Písemně nebo slovně
  Popsat způsob kontroly kritérií Písemně nebo slovně
  Stanovit způsob přípravy podkladu (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, izolace skvrn, dezinfekce, opravy trhlin aj.) Písemně nebo slovně
  Vyhodnotit kritéria dle zadání Prakticky se slovním odůvodněním
 • Tmelení ploch a broušení tmelených ploch

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat účel tmelení, materiály a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
  Popsat pracovní postup tmelení a broušení Písemně nebo slovně
  Provést tmelení a broušení ploch dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
 • Nanášení malířských nátěrů štětkou, štětcem a válečkem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby nanášení nátěrových hmot Písemně nebo slovně
  Popsat pracovní postupy, nářadí a zařízení Písemně nebo slovně
  Popsat druhy používaných nátěrových hmot a jejich přípravu pro nanášení štětcem, válečkem a stříkáním Písemně nebo slovně
  Popsat způsoby kontroly nátěrů a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
  Připravit nátěrovou hmotu k použití Praktické předvedení s vysvětlením
  Nanášet nátěrovou hmotu dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat kvalitu povrchu po aplikaci nátěrové hmoty Praktické předvedení s vysvětlením
 • Příprava podkladu před prováděním maleb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby přípravy podkladu (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, izolace skvrn, dezinfekce, opravy trhlin aj.) Písemně nebo slovně
  Popsat prostředky pro přípravu podkladu Písemně nebo slovně
  Popsat způsoby kontroly podkladu a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
  Odstranit původní nátěr nebo tapety mechanickými pomůckami Praktické předvedení s vysvětlením
  Odstranit původní nátěr nebo tapety chemickými přípravky Praktické předvedení s vysvětlením
  Odstranit mechanické nečistoty Praktické předvedení s vysvětlením
  Očistit podklad od nečistot, mastnot a mastných příměsí Praktické předvedení s vysvětlením
  Provést izolaci skvrn a dezinfekci Praktické předvedení s vysvětlením
  Provést opravy trhlin Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat podklad před další úpravou Praktické předvedení s vysvětlením
  Upravit podklad penetrováním, napouštěním apod. Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
 • Provádění a opravy všech druhů maleb v jednom nebo více odstínech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat provádění a opravy maleb dle zadání Písemně nebo slovně
  Popsat nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro provádění maleb Písemně nebo slovně
  Popsat způsoby kontroly maleb a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
  Provést malbu dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat kvalitu provedení maleb a vzorů Praktické předvedení s vysvětlením
 • Provádění dekorativních omítek a linkrust

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy dekorativních omítek a způsoby jejich zhotovení včetně přípravy podkladu Písemně nebo slovně
  Popsat pracovní postup zhotovování linkrust, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
  Popsat pracovní postup napodobování mramoru a kameniny, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
  Zhotovit dekorativní omítku dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Provést linkrustu dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Provést napodobení mramoru nebo kameniny dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Kontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Provádění maleb dekorativními technikami, linkování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat provádění maleb dekorativními technikami (válečkováním, šablonováním, batikováním aj.) Písemně nebo slovně
  Popsat nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro provádění maleb a linkování Písemně nebo slovně
  Popsat způsoby kontroly maleb a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
  Popsat techniku linkování a přípravu nátěrové hmoty pro linkování Písemně nebo slovně
  Provést malbu dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Provést linkování Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat kvalitu provedení maleb a vzorů Praktické předvedení s vysvětlením
 • Provádění nátěrů fasád

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat přípravu podkladu (vysprávky, čištění, broušení, penetrace aj.) Písemně nebo slovně
  Popsat používaná nátěrové hmoty, jejich vlastnosti, možnosti a způsoby aplikace Písemně nebo slovně
  Popsat technologické přestávky a povětrnostní podmínky pro provádění nátěrů fasád Písemně nebo slovně
  Popsat podmínky BOZP při práci na lešení, osobní ochranné pracovní prostředky Písemně nebo slovně
  Provést nátěr fasády dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
 • Příprava nátěrových hmot

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat postupy přípravy nátěrových hmot (úprava konzistence, pigmentování, míchání, filtrace, směšování aj.) Písemně nebo slovně
  Popsat používané nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
  Upravit konzistenci nátěrové hmoty Praktické předvedení s vysvětlením
  Připravit nátěrovou hmotu na požadovaný barevný odstín Praktické předvedení s vysvětlením
  Míchat a upravit nátěrovou hmotu dalšími přípravky např. proti plísni, zvýšení otěruschopnosti aj. Praktické předvedení s vysvětlením
  Filtrovat nátěrovou hmotu Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
 • Upevňování lišt a jiných dekorativních prvků na stěny a stropy při provádění malířských a tapetářských prací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy materiálů a způsoby jejich úpravy a aplikace Písemně nebo slovně
  Upevňovat lišty a dekorativní prvky po provedení malířských prací dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
  Provést finální úpravu Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
 • Příprava, používání, ošetřování a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat přípravu, ošetřování a údržbu nářadí, zařízení, pracovních a osobních ochranných pracovních prostředků Písemně nebo slovně
  Připravit a ošetřovat štětce a štětky před a po provedení nátěrů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Připravit, ošetřovat a udržovat, nářadí, zařízení a pracovní pomůcky dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Návrh barevného řešení malovaných prostorů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit teoretická hlediska barevného řešení prostorů (fyzikální princip vzniku barev, barevný vjem, působení barev na člověka, barevný soulad a kontrast) Písemně s nakreslením náčrtku barevného řešení
  Popsat zásady barevného řešení prostorů Písemně s nakreslením náčrtku barevného řešení
  Navrhnout barevné řešení prostoru dle zadání Písemně s nakreslením náčrtku barevného řešení
 • Výpočet množství nátěrů, spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady měření a výpočtu množství nátěrů Písemně s výpočtem za použití ceníků
  Vypočíst množství nátěru (v metrech čtverečných) dle zadání Písemně s výpočtem za použití ceníků
  Vypočíst spotřebu materiálu dle zadání Písemně s výpočtem za použití ceníků
  Zpracovat položkový rozpočet dle zadání Písemně s výpočtem za použití ceníků
 • Zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků, zdroje a příčiny pracovních úrazů Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Popsat způsoby zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP, hygieny práce a PO Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Vyjmenovat a popsat prostředky pro zajištění BOZP a PO na pracovišti Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Vyjmenovat a popsat osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Popsat první pomoc při úrazech Písemně nebo slovně s vysvětlením
 • Nakládání s odpady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat základní právní předpisy o chemických látkách a ochraně veřejného zdraví, vysvětlit pojem „bezpečnostní list“ Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemně nebo slovně s vysvětlením
  Popsat způsoby nakládání s odpady při malířských, pracích Písemně nebo slovně s vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz