TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-058-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Aplikace principů osvětové činnosti v lesnictví

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat a vysvětlit zásady a cíle lesnické osvěty Písemné ověření
  Charakterizovat vhodný postup práce při osvětové činnosti v lese Písemné a ústní ověření
  Orientovat se v problematice hospodářské úpravy lesů, dendrometrie, pěstování lesů, ochrany lesů, lesní těžby, myslivosti a ekonomiky lesního hospodářství a navrhnout aktivity reflektující dané téma přiměřeně pro cílovou skupinu Písemné a ústní ověření
  Popsat použití interaktivních a aktivizačních metod a navrhnout konkrétní způsoby jejich aplikace při osvětové činnosti v lesnictví Písemné ověření
  Vysvětlit specifika cílových skupin při osvětové činnosti v lesnictví v závislosti na věku a potřebách účastníků Písemné ověření
  Vysvětlit cíle výchovy k udržitelnému rozvoji na příkladech udržitelného lesnického hospodaření Písemné ověření
  Vysvětlit význam jednotlivých ustanovení legislativy souvisejících s lesnictvím (lesní zákon a navazující vyhlášky, zákon o myslivosti, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon na ochranu zvířat proti týrání) a navrhnout aplikaci jejich principů při osvětové činnosti Písemné a ústní ověření
  Provést instruktáž o použití běžných lesnických pomůcek (vybavení dřevorubce, taxátora a dělníka v pěstební činnosti) Praktické předvedení
 • Zajišťování bezpečnosti účastníků při akci lesnické osvěty v lese

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat bezpečnostní rizika při kontaktu se zvířaty, technikou, zbraněmi a jinými pomůckami používanými při akci lesnické osvěty v lese Písemné ověření
  Popsat bezpečnostní rizika při aktivitách ve venkovním prostředí, v lesnickém a dřevařském provozu, včetně možností jejich eliminace Písemné ověření
  Popsat postup při zajištění základních životních funkcí při zranění/úrazu účastníka Písemné ověření
  Vysvětlit vhodný způsob předání informací o bezpečnostních rizicích při pobytu v lese Písemné ověření
  Předvést a popsat vhodné vybavení lékárničky pro akci lesnické osvěty v lese Praktické předvedení
 • Příprava akce lesnické osvěty

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit cíle konkrétní akce lesnické osvěty Písemné a ústní ověření
  Na základě stanovených cílů navrhnout osnovu akce lesnické osvěty Písemné a ústní ověření
  Podrobně popsat a obhájit navržené aktivity a jejich využití včetně výběru pomůcek; pokud lze, tak i jejich návaznosti na RVP Písemné a ústní ověření
  Zdůvodnit potřebu zpětné vazby (reflexe) na konci programu akce Písemné a ústní ověření
  Navrhnout 2 evaluační aktivity pro zjištění zpětné vazby účastníků akce Písemné a ústní ověření
 • Realizace akce lesnické osvěty v lese

  Kritéria hodnocení Ověření
  Realizovat připravenou akci lesnické osvěty v lese se zadanou cílovou skupinou jakožto průvodce Praktické předvedení
  Vysvětlovat lesnickou problematiku během akce přiměřeně cílové skupině (v závislosti na věku a potřebách účastníků) Praktické předvedení
  Vysvětlovat informace v souvislostech a interdisciplinárně, v návaznosti na principy trvale udržitelného rozvoje Praktické předvedení
  Využívat interaktivní a prožitkové metody a přístupy Praktické předvedení
  Dodržovat školskou a lesnickou legislativu Praktické předvedení
  Informovat účastníky akce o bezpečnostních rizicích při pobytu v lese Praktické předvedení
  Připravit si a při akci využít lesnické pomůcky a také jednoduché pomůcky z přírodnin Praktické předvedení
  Naplnit stanovené cíle programu Praktické předvedení
  Motivovat účastníky akce k práci s přírodninami a citovému vztahu k přírodě Praktické předvedení
  Umožnit účastníkům praktickou činnost Praktické předvedení
  Ověřit validitu akce u účastníků vzhledem ke stanoveným cílům Praktické předvedení
 • Propagace lesnické osvětové činnosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Napsat tiskovou zprávu informující média o proběhlé akci lesnické osvěty Praktické předvedení
  Připravit a předvést elektronickou prezentaci o proběhlé akci lesnické osvěty a obecně o lesnické osvětové činnosti pro vybranou cílovou skupinu (nadřízený, učitelé, jiná veřejnost) Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz