TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 75-006-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Analýza přínosu zapojení dobrovolníků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit obecně smysl a cíl dobrovolnictví z hlediska potřeb organizace Ústní ověření
  Sestavit analýzu potřebnosti dobrovolníků v dané organizaci Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhodnotit analýzu potřeb dobrovolnické práce v organizaci, na jejím základě vyvodit důsledky a naplánovat následné kroky Praktické předvedení
  Definovat možné bariéry rozvoje dobrovolnictví v dané organizaci Ústní ověření
 • Tvorba struktury činností dobrovolníků v organizaci, určování jejich pravomocí a odpovědnosti za příslušné oblasti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pozici dobrovolníka v systému provozních procesů v cílové organizaci a definovat míru a způsoby spolupráce se zaměstnanci cílové organizace Ústní ověření
  Charakterizovat potřebné znalosti, dovednosti a měkké kompetence dobrovolníků s ohledem na specifikum vykonávané činnosti v organizaci/cích Písemné ověření
  Stanovit postup a kritéria výběru dobrovolníků s ohledem na typ vykonávané činnosti Praktické předvedení
  Definovat práva a povinnosti dobrovolníků v souvislosti s vykonávanými činnostmi v organizaci Ústní ověření
 • Plánování a příprava dobrovolnictví v organizaci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout dobrovolnický program dle osnovy managementu dobrovolnictví Praktické předvedení a ústní ověření
  Sestavit a vysvětlit roční harmonogram dobrovolnictví na základě vybraného dobrovolnického programu Praktické předvedení a ústní ověření
  Sestavit plán vzdělávání dobrovolníků s ohledem na vykonávanou činnost a případné metodické požadavky k ní vztažené Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat personální a materiálně technické zabezpečení vzdělávacích aktivit dobrovolníků s ohledem na charakter jejich činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit rozdíl mezi vysílající a přijímající organizací a principy jejich fungování Ústní ověření
 • Aplikace managementu dobrovolnictví

  Kritéria hodnocení Ověření
  Představit základní principy managementu obecně, i managementu dobrovolníků a způsob práce s rizikovými faktory v dobrovolnickém programu Písemné ověření
  Popsat roli koordinátora a dobrovolníka z hlediska legislativy Písemné ověření
  Vysvětlit postavení a roli koordinátora dobrovolníků v týmu managementu organizace Ústní ověření
  Předvést komunikaci s klienty, v týmu dobrovolníků, se spoluzaměstnanci, managementem, veřejností, médii apod. při řešení modelových situací Praktické předvedení
  Vysvětlit principy, význam a přínos supervize koordinátora dobrovolníků i supervize dobrovolníků samotných Ústní ověření
 • Evaluace dobrovolnictví v organizaci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat možné způsoby evaluace dobrovolnického programu a uvést jejich využití Písemné ověření
  Sestavit osnovu evaluačního rozhovoru nebo evaluačního dotazníku pro jednotlivé cílové skupiny dobrovolnického programu Praktické předvedení
  Sestavit plán vyhodnocení dobrovolnické činnosti v organizaci a nastavení následných kroků pro další období Praktické předvedení
 • Zajišťování vícezdrojového financování organizace/projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit možné způsoby financování dobrovolnického programu Ústní ověření
  Vysvětlit vícezdrojové financování, kofinancování a spoluúčast organizace na dobrovolnickém projektu Ústní ověření
  Představit základní principy fundraisingu se zaměřením na dobrovolnický sektor včetně aktivní práce s dotačními tituly Ústní ověření
  Vytvořit rámcový rozpočet dobrovolnického programu v organizaci Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zajišťování marketingu a vztahů s veřejností

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a charakterizovat metody propagace dobrovolnictví Písemné a ústní ověření
  Připravit leták na dané téma s ohledem na cílovou skupinu Praktické předvedení
  Charakterizovat základní prvky tiskové zprávy s ohledem na způsoby jejího využití a uvést možnosti jejího využítí Písemné ověření
 • Individuální řízení dobrovolníků, jejich motivace, rozvoj a oceňování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést úvodní rozhovor s dobrovolníkem Praktické předvedení
  Charakterizovat možné způsoby měření kompetencí dobrovolníků a sebehodnocení s ohledem na cílovou skupinu a charakter činnosti Písemné a ústní ověření
  Popsat přípravu individuálního plánu rozvoje dobrovolníka s ohledem na cílovou skupinu a charakter činnosti Ústní ověření
  Charakterizovat možné způsoby oceňování dobrovolníků s ohledem na charakter jejich činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
  Sestavit referenční dopis dobrovolníkovi pro výhodnější uplatnění na trhu práce Praktické předvedení
  Vysvětlit význam a rozdíl mezi intervizí a supervizí, a uvést jejich možnosti a formy využití v domovské organizaci Ústní ověření
 • Dodržování bezpečnosti a hygieny práce pro potřeby koordinátora dobrovolníků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat rizika vyplývající z charakteru dobrovolnické činnosti a uvést způsoby jejich předcházení ve vztahu ke klientům, dobrovolníkům i organizaci Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést práva a povinností dobrovolníků ve vztahu k BOZP Ústní ověření
 • Orientace v organizačních, administrativních a právních aspektech dobrovolnictví

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést a charakterizovat dokumentaci dobrovolnického programu dle charakteru činnosti v návaznosti na sestavenou osnovu managementu dobrovolnictví Písemné a ústní ověření
  Uvést pravidla platná pro ochranu osobních údajů dle platné legislativy Ústní ověření
  Uvést principy legislativního zakotvení dobrovolnictví v českém zákonodárství s ohledem na rezortní předpisy a základní kontext dobrovolnictví v České republice Ústní ověření
  Popsat základní dobrovolnické externí a interní modely, vhodnost jejich použití, výhody a nevýhody, a uvést možné zdroje pojednávající o dobrovolnictví Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma