TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 62-003-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Uplatňování principů managementu kvality

  Kritéria hodnocení Ověření
  Definovat: zásady managementu kvality, význam systémového přístupu, roli kvality ve společnosti (kvalita života), roli manažerů kvality, jejich postavení v organizaci Ústní s písemnou přípravou
  Prokázat chápání kvality na různých stupních vzniku produktu (od návrhu po služby spojené s produktem až po zlepšování), popsat zásady moderního přístupu ke kvalitě, zásady TQM Ústní s písemnou přípravou
  Prokázat dobrou znalost systémových norem kvality ISO 9001 a ISO 19011, rámcovou znalost norem TS 16949, ISO 14001, ISO18001, HACCP, ISO 22000 Test + ústní s písemnou přípravou
  Popsat systémové normy, které využívá organizace, osvětlit význam a přínos pro organizaci Ústní s písemnou přípravou
 • Organizace systému managementu kvality

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat systém QMS (dle normy ISO 9001), vysvětlit úlohu vedení Test + ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit systémový přístup k budování QMS a úlohu procesního přístupu Ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit úlohu a postavení útvaru řízení kvality v systému QMS podle ISO 9001 Test + ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit pojmy politika jakosti, cíle jakosti, program jakosti Test + ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit roli pracovníků útvaru řízení jakosti v systému QMS, princip delegování odpovědnosti Ústní s písemnou přípravou
 • Aplikace základů měření a zkoušení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit základní fyzikální veličiny a způsoby jejich měření (síla, tlak, hmotnost, objem, průtok) Test + ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit základní geometrické a termodynamické veličiny a způsoby jejich měření Test + ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit způsoby zjišťování vlastností nebo složení materiálů nebo látek Test + ústní s písemnou přípravou
 • Monitorování a měření produktu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat a řídit procesy měření, navrhnout aplikaci procesů, implementovat procesní přístup a hodnotit dosažené výsledky Ústní s písemnou přípravou
  Popsat, jaké informace by měly obsahovat kontrolní postupy (co, kdo, kde, kdy, čím, jak, jak často, jak dlouho) Písemně (test) a písemně + ústní odpověď
  Vysvětlit důležitost záznamů z měření, popsat postupy „práce“ se záznamy Ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit, co jsou chyby měření, proč k nim dochází (zdroje chyb – člověk – přístroj) Test + ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit pojmy správnost měření, přesnost měření, přesnost výrobního procesu Test + ústní s písemnou přípravou
 • Organizace a metody kontroly kvality

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit, v jakých dokumentech lze nalézt požadavky na měření ve výrobním procesu, jaké je postavení útvaru technické kontroly (TK), kdo určuje postupy měření, volbu měřidel a plán měření, zvláště náročných veličin Test + ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit organizaci TK podle začlenění do výrobního procesu, vstupní, výrobní, výstupní (příklad z vlastního podniku) Test + ústní s písemnou přípravou
  Popsat činnost TK z hlediska časové návaznosti ve výrobním procesu (1. kus, operační, mezioperační ...) Test + ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit podstatu a zásady samokontroly Test + ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit postup (jednotlivé kroky) zkoušení složitého výrobku a měření některých funkčních veličin (projekt, procesní postup, instrukce pro vedení a řízení procesu) Test + ústní s písemnou přípravou
  Popsat rozdíl mezi organizací TK ve firmě, která vyrábí velké série, a firmou s kusovou výrobou, uvést, zda se liší požadavky na kvalifikaci pracovníků TK Ústní s písemnou přípravou
 • Uplatňování principů systémů měření, měřidel, kalibrace, konfirmace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zákonnou úpravy v ČR v oblasti péče o měřidla (základní zákony, vyhlášky) Ústní s písemnou přípravou
  Specifikovat kategorie měřidel a účel kategorizace Ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit pojmy přesnost, opakovatelnost a reprodukovatelnost měření Test + ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit metody ověřování způsobilosti měřidel Ústní s písemnou přípravou
  Specifikovat pojmy kalibrace, konfirmace, metody konfirmace Test + ústní s písemnou přípravou
 • Orientace ve statistických metodách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat rozdíl mezi daty a informacemi, výběr a sběr dat, jejich zpracování, formuláře, vysvětlit volbu statistických metod Ústní s písemnou přípravou
  Navrhnout postup při analýze, a zpracování zpráv a výkazů, výsledků měření Ústní s písemnou přípravou
  Popsat druhy a zásady přejímek (statistika, přejímky u dodavatele, zákaznické přejímky) Test + ústní s písemnou přípravou
  Doložit znalost statistických metod (například: základní statistické metody – 7 jednoduchých nástrojů, regulace procesu – spolehlivost) Ústní s písemnou přípravou pro výpočet jednoho příkladu
 • Aplikace postupů při neshodě – přezkoumání, pořízení záznamu o neshodě, odstranění neshody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vytvořit formulář „Záznam o neshodě“, určit údaje, které by měl obsahovat (klasifikace atd.), navrhnout postup evidence neshod, určení viníků, návrhy na opatření, přezkoumání účinků řešení neshody Test + ústní s písemnou přípravou
  Přezkoumat záznam o neshodě, identifikovat neshodu a analyzovat výskyt vady, navrhnout odstranění neshody i způsob ověření a hodnocení účinku Test + ústní s písemnou přípravou
 • Orientace v základních zákonných normách v oblasti kvality

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní legislativní dokumenty v oblasti bezpečnosti výrobků (zákon č. 22/1997 Sb., zákon 277/2003 Sb., o všeobecné bezpečnosti výrobků, 209/2000Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem) Test + ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit pojmy záruční doba, smluvní odpovědnost, popsat postupy používané při řešení reklamací Test + ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit zásady zákona o metrologii Test + ústní s písemnou přípravou
 • Aplikace a využití výpočetní techniky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit možnosti využití výpočetní techniky v systémech kontroly kvality Ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit, jak současné možnosti, které skýtá výpočetní technika, mohou urychlit ověřování způsobilosti měřidel (schopnost měřícího zařízení z hlediska přesnosti a opakovatelnosti) Ústní s písemnou přípravou
  Vysvětit postup měření za využití výpočetní techniky včetně záznamů o výsledcích (informace o průběhu výrobního procesu je vhodné získat v co nejkratších časových intervalech) Ústní s písemnou přípravou
 • Vedení a pořizování dokumentace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat zásady tvorby dokumentace, jejího vydávání, připomínkování, stahování, aktualizace, archivace a skartace Ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit rozdíly mezi interní a externí dokumentací, určit odpovědnosti pracovníků Test + ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit, kdo je v organizaci odpovědný za dokumentaci systému managementu kvality a její aktuálnost Test + ústní s písemnou přípravou
 • Vedení a pořizování záznamů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit, jaké záznamy jsou povinné v certifikovaném QMS dle ISO 9001 Test + ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit, jaké náležitosti musí mít každý záznam, uvést pravidla pro vedení záznamů Test + ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit rozdíl mezi záznamem a protokolem – náležitosti protokolu Test + ústní s písemnou přípravou
 • Orientace ve výrobní dokumentaci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přečíst výrobní výkres a související technologickou a kontrolní dokumentaci (podle předloženého vzoru) Test + ústní s písemnou přípravou
  Stanovit na základě předchozí dokumentace úkoly pro pracovníky TK Test + ústní s písemnou přípravou
 • Orientace v procesech výroby a technologií

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat výrobní technologie používané ve firmě Ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit svůj názor, jak použité technologie ve firmě ovlivňují kvalitu procesů, včetně kontroly a měření Ústní s písemnou přípravou
  Popsat, zda jsou ve firmě používány v případě poruch zařízení náhradní technologie a sdělit, zda negativně ovlivňují kvalitu procesů a produktů Ústní s písemnou přípravou
 • Orientace v předpisech BOZP a PO a jejich dodržování na pracovišti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit, v jakém dokumentu lze najít požadavky na BOZP (zákoník práce) Test + ústní s písemnou přípravou
  Popsat, jak a kde mají být zveřejněny instrukce pro případy havárií, požárů nebo jiných událostí Test + ústní s písemnou přípravou

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz