TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 72-006-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Revize knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v právních předpisech vztahujících se k revizi knihovních fondů Ústní ověření
  Popsat základní procesy související s revizí knihovních fondů v knihovnách s lokální nebo regionální působností Ústní ověření
  Popsat, jak knihovna plní nabídkovou povinnost Ústní ověření
  Vyjmenovat důvody pro vyřazení knihovních jednotek Písemné ověření
 • Ovládání automatizovaného knihovního systému v relevantních modulech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní funkce automatizovaného knihovního systému (software) v relevantním modulu pro knihovnu s lokální působností Ústní ověření
  Orientovat se v nabídce dostupných/používaných automatizovaných knihovních systémů na českém trhu Ústní ověření
 • Orientace v nakladatelské politice v ČR

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přiřadit názvy nakladatelů k charakteristice jejich publikačního profilu Praktické předvedení
  Přiřadit standardizované věcné formální deskriptory pěti druhům dokumentů vydávaných v České republice v posledních pěti letech s ověřením v Databázi národních autorit Národní knihovny České republiky Praktické předvedení
  Určit správné pořadí vydavatelů pokračujícího díla vydávaného minimálně od roku 1970 do roku zkoušky Praktické předvedení
  Vyhledat dle zadaného názvu nakladatele v databázi ISN (International Standard Number) – Ohlášené knihy a hudebniny Národní knihovny České republiky – publikace plánované k vydání Praktické předvedení
 • Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat knihovní procesy související s evidencí knihy (objednávka, akvizice, katalogizace, evidence jednotky, odpis) v knihovně s lokální působností Písemné ověření
  Vysvětlit vztah mezi popisem jednotky monografie, pokračujícího zdroje a nastavením výpůjčních a revizních služeb knihovny Ústní ověření
  Charakterizovat metodiky stavění volně přístupného fondu v knihovnách s lokální působností Písemné ověření
 • Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přizpůsobit styl vedení vstupního pohovoru vzdělanostní a sociální skupině klienta se soustředěním na podmínky poskytnutí konkrétní knihovnické služby Praktické předvedení
  Popsat komunikační nástroje a postupy používané uživateli s různým typem postižení Ústní ověření
  Odpovědět na vágně/pregnantně formulovaný požadavek na poskytnutí knihovnické a informační služby Praktické předvedení
 • Orientace v aktuálně vydávaných titulech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přiřadit identifikátor čísla České národní bibliografie k záznamu konkrétní monografie aktuálně vydané v roce zkoušky Praktické předvedení
  Určit prameny popisu dokumentu na příkladech konkrétních českých děl různých druhů dokumentů vydávaných v České republice a Evropské unii v posledních pěti letech Praktické předvedení
 • Zpracování jmenného katalogizačního záznamu dle platných standardů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se ve standardu formátu MARC21 (Machine-Readable Cataloging, česky „Strojově čitelná katalogizace“) v rozsahu minimálního záznamu pro souborný katalog – monografie, opravit záznam s využitím manuálu MARC21 v českém jazyce Praktické předvedení a ústní ověření
  Ověřit správnost interpunkce v záznamech ve formátu MARC21 s využitím manuálu MARC21 Praktické předvedení
  Doplnit indikátory do všech polí bibliografického záznamu české monografie, která byla vydána v edici a jejímiž autory jsou tři původci Praktické předvedení
  Charakterizovat historické etapy vývoje jmenného popisu od 90. let 20. stol., jejichž odrazem je kvalita a různorodost katalogizačních záznamů v českých katalozích Ústní ověření
  Ověřit pracovní postup v internetové databázi „Dotazy ke katalogizaci“, na základě zadaného vyřešit katalogizační problém Praktické předvedení
  Přiřadit konkrétní název díla ke jménu jeho autora v seznamu pěti českých monografií s ověřením v Souboru národních autorit Praktické předvedení
  Přiřadit konkrétní název díla k jeho korporativnímu autorovi v seznamu pěti českých děl s ověřením v Souboru národních autorit Praktické předvedení
  Zdůvodnit duplicitní výskyt bibliografického záznamu monografie v Souborném katalogu České republiky na základě určeného vzorku a navrhnout opatření proti uvedeným duplicitám Praktické předvedení a ústní ověření
 • Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vytvořit biografickou poznámku v autoritním záznamu vztahujícím se k české odborné monografii a uvést zdroje pro tvorbu této poznámky Praktické předvedení
  Určit prameny popisu pro obsahovou analýzu konkrétní odborné monografie v českém jazyce Praktické předvedení
  V předepsaném časovém limitu přečíst zadaný text a určit stanovený počet klíčových slov Praktické předvedení
 • Orientace v základních elektronických informačních zdrojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní funkce a služby portálů na veřejném internetu a předvést na vybraném příkladu z českého prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat národní elektronické informační zdroje z produkce českých knihoven, jejich funkce a základní služby Ústní ověření
  Vyhledat dokumenty ve fondech českých/zahraničních knihoven za použití vyhledávacích nástrojů veřejného internetu a speciálních knihovnických nástrojů Praktické předvedení
 • Poskytování výpůjčních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností (včetně meziknihovních)

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pravidla výpůjčních služeb knihovny s lokální a regionální působností Ústní ověření
  Popsat pravidla služeb knihovny v souvislosti s autorsko-právními předpisy Ústní ověření
  Charakterizovat nakládání s osobními údaji uživatelů v knihovnách Ústní ověření
  Zjistit dostupnost článku ze zahraničního časopisu pro uživatele knihovny Praktické předvedení
  Vysvětlit postup řešení ztráty knihy uživatelem Praktické předvedení
  Popsat princip poskytování meziknihovních služeb v knihovně s lokální a regionální působností Ústní ověření
 • Pořádání knihovních fondů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat systém, pomůcky a základní pravidla stavění fondu ve skladu nebo ve volném výběru v knihovně s lokální nebo regionální působností Ústní ověření
  Provést třídění a předřazení dokumentů pro jejich založení do regálu podle stanoveného systému třídění Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma