TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 75-005-R je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vymezit kariérové poradenství jako obor lidské činnosti, jeho předmět, cíle, sektory působení, cílové skupiny klientů Ústní ověření
  Uvést a charakterizovat teorie kariérového poradenství v minimálním rozsahu zdrojů v českém jazyce Ústní ověření
  Představit vlastní portfolio metod, technik a strategií kariérového poradenství, uvést příklady aplikace jednotlivých metod, technik a postupů kariérového poradenství v praxi Ústní ověření
  Charakterizovat metody shromažďování kariérových informací o klientovi (uvést příklady) Ústní ověření
 • Vyhledávání, tvorba a poskytování kariérních informací pro přímou i bezkontaktní kariérovou práci s klientem (jednotlivcem i skupinami)

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem kariérové informace a způsob práce s nimi Ústní ověření
  Popsat alespoň pět okruhů informací, které jsou klíčové pro kariérové poradenství Ústní ověření
  Vyjmenovat základní zdroje kariérových informací, předvést práci s jedním zvoleným zdrojem (vyhledání dle zadání) Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést modelový rozhovor s klientem zaměřený na sdělování kariérových informací Praktické předvedení
 • Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní etické principy při kariérové diagnostice Ústní ověření
  Popsat základní metody kariérové diagnostiky a jejich užití s ohledem na cíle diagnostiky Ústní ověření
  Popsat zásady volby konkrétních diagnostických metod vzhledem k cílům diagnostiky Ústní ověření
  Popsat základní zásady interpretace diagnostických metod v kariérové diagnostice Ústní ověření
  Předvést 2 metody kariérové diagnostiky (jednu testovou a jednu netestovou) – zdůvodnění volby metody, její administrace, vyhodnocení a interpretace klientovi Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Vedení poradenského rozhovoru s cílem získat základní kariérové informace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat cíle, druhy, podmínky, strukturu poradenského rozhovoru, identifikovat motivaci klienta, jeho předpoklady a schopnosti s ohledem na prostředí, v němž se klient pohybuje, identifikovat cesty možného kariérového rozvoje Ústní ověření
  Charakterizovat cíle, druhy, podmínky, strukturu poradenského rozhovoru Ústní ověření
  Popsat techniky vedení rozhovoru, včetně technik kladení otázek ‒ sestavit uzavřené a otevřené otázky Ústní ověření a praktické předvedení
  Charakterizovat prostředí pro bezpečně vedený poradenský rozhovor Ústní ověření
  Předvést průběh poradenského rozhovoru a prokázat dovednost efektivně komunikovat a řešit potřeby klienta Praktické předvedení
 • Kariérová práce s jednotlivcem a se skupinou, individuální plány, metody skupinové kariérní práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat metodiku tvorby individuálních plánů, sběr informací, uzavření kontraktu, určení priorit, posilování aktivních rozhodování a volby klienta, kontrolu plnění cílů Ústní ověření
  Uvést metody kariérového plánování rozvoje: akční plán, osobní projekt, hodnocení alternativ, ujasnění hodnot, průzkum kompetencí Ústní ověření
  Předvést a popsat motivační techniky kariérového poradenství při individuální a skupinové práci s klienty Praktické předvedení a ústní ověření
  Zdůvodnit užití skupinového poradenství v rámci kariérového poradenství, uvést možná zaměření akcí skupinového kariérového poradenství a výhody heterogenní nebo homogenní skupiny Ústní ověření
  Popsat techniky a metody práce se skupinou Ústní ověření
  Sestavit ukázkový program skupinového poradenství podle specifika vybrané cílové skupiny, zdůvodnit volbu jednotlivých postupů, metod Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Vedení evidencí, systemizace kariérových informací na regionální úrovni, práce s potenciálními zaměstnavateli

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést zásady, význam, způsoby a formy vedení dokumentace o klientovi ve vztahu k jeho vzdělání, kvalifikaci a rekvalifikaci, zaměstnání a řízení kariéry Ústní ověření
  Efektivně vést dokumentaci v elektronické podobě na PC Praktické předvedení
  Identifikovat aktéry kariérového poradenství (instituce, které realizují nebo mají vliv na rozvoj kariérového poradenství či poskytovatele poradenství, zaměstnavatele) a u každého aktéra popsat jeho roli v kariérovém poradenství Ústní ověření
 • Skupinové a individuální poradenství o možnostech profesního uplatnění uchazečů o zaměstnání

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem zaměstnatelnost a popsat, jak vést klienta k tomu, aby si ji posílil nebo zvýšil Ústní ověření
  Popsat obvyklý průběh výběrového řízení na obsazení pracovního místa Ústní ověření
  Charakterizovat termín další vzdělávání dospělých, popsat jeho význam a užití v rámci kariérového poradenství v oblasti zaměstnanosti Ústní ověření
  Vysvětlit základní principy a možnosti konstrukce strukturovaného životopisu pro účely výběrového řízení. Uvést hlavní chyby sestavování životopisu Ústní ověření
  Vysvětlit účel motivačního dopisu a jeho struktury. Uvést hlavní chyby při psaní motivačního dopisu Ústní ověření
  Popsat hlavní nástroje a prostředky, které se využívají v procesu hledání zaměstnání Ústní ověření
  Popsat příklady specifických skupin uchazečů o zaměstnání a základní zaměření kariérového poradenství v práci s těmito skupinami Ústní ověření
  Připravit a předvést ukázku skupinového kariérového poradenství pro nezaměstnané (např. Job Club nebo motivační poradenský program) Praktické předvedení
  Popsat strukturu a postupy individuálního kariérového poradenství zaměřeného na oblast zaměstnanosti (včetně dalšího vzdělávání) Ústní ověření
  Předvést rozhovor v rámci kariérového poradenství zaměřeného na oblast zaměstnanosti (klient dlouhodobě nezaměstnaný 50+, klient čerstvý absolvent SŠ, klient ‒ osoba se zdravotním postižením po odebrání invalidního důchodu) Praktické předvedení
 • Orientace v přehledech, statistikách, analýzách a prognózách trhu práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit, co je to trh práce, popsat jaké mechanismy se uplatňují v jeho fungování a jaké vlivy na něj působí Ústní ověření
  Vyhodnotit statistické údaje z příkladu aktuální statistiky regionálního trhu práce Praktické předvedení
  Popsat užití analýz a prognóz trhu práce v rámci kariérového poradenství Ústní ověření
  Popsat legislativní rámec oblasti zaměstnanosti Ústní ověření
 • Posuzování vhodnosti pracovních míst z hlediska kvalifikace, praxe a preferencí uchazeče

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní charakteristiky volného místa Ústní ověření
  Vyhledat volná místa na webových portálech Praktické předvedení
  Posoudit vhodnost 4 vyhledaných pracovních míst vzhledem ke kvalifikaci, praxi a preferencím 2 vzorových uchazečů (2 místa na 1 uchazeče) Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma