TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 75-004-R je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vymezit kariérové poradenství jako obor lidské činnosti, jeho předmět, cíle, sektory působení, cílové skupiny klientů Ústní ověření
  Uvést a charakterizovat teorie kariérového poradenství v minimálním rozsahu zdrojů v českém jazyce Ústní ověření
  Představit vlastní portfolio metod, technik a strategií kariérového poradenství, uvést příklady aplikace jednotlivých metod, technik a postupů kariérového poradenství v praxi Ústní ověření
  Charakterizovat metody shromažďování kariérových informací o klientovi Ústní ověření
 • Vyhledávání, tvorba a poskytování kariérových informací pro přímou i bezkontaktní kariérovou práci s klientem (jednotlivcem i skupinami)

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem kariérové informace a způsob práce s nimi Ústní ověření
  Popsat alespoň pět okruhů informací, které jsou klíčové pro kariérové poradenství Ústní ověření
  Vyjmenovat základní zdroje kariérových informací, předvést práci s jedním zvoleným zdrojem (vyhledání dle zadání) Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést modelový rozhovor s klientem zaměřený na sdělování kariérových informací Praktické předvedení
 • Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní etické principy při kariérové diagnostice Ústní ověření
  Popsat základní metody kariérové diagnostiky a jejich užití s ohledem na cíle diagnostiky Ústní ověření
  Popsat zásady volby konkrétních diagnostických metod vzhledem k cílům diagnostiky Ústní ověření
  Popsat základní zásady interpretace diagnostických metod v kariérové diagnostice Ústní ověření
  Uvést 2 metody kariérové diagnostiky (jednu testovou a jednu netestovou) – zdůvodnění volby metody, její administrace, vyhodnocení a interpretace klientovi Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Vedení poradenského rozhovoru s cílem získat základní kariérové informace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat cíle, druhy, podmínky, strukturu poradenského rozhovoru, identifikovat motivaci klienta, jeho předpoklady a schopnosti s ohledem na prostředí, v němž se klient pohybuje, identifikovat cesty možného kariérového rozvoje Ústní ověření
  Popsat techniky vedení rozhovoru, včetně technik kladení otázek ‒ sestavit uzavřené a otevřené otázky Ústní ověření a praktické předvedení
  Charakterizovat prostředí pro bezpečně vedený poradenský rozhovor Ústní ověření
  Předvést průběh poradenského rozhovoru a prokázat dovednost efektivně komunikovat a řešit potřeby klienta Praktické předvedení
 • Kariérová práce s jednotlivcem a se skupinou, individuální plány, metody skupinové kariérní práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat metodiku tvorby individuálních plánů, sběr informací, uzavření kontraktu, určení priorit, posilování aktivních rozhodování a volby klienta, kontrolu plnění cílů Ústní ověření
  Uvést metody kariérového plánování rozvoje: akční plán, osobní projekt, hodnocení alternativ, ujasnění hodnot, průzkum kompetencí Ústní ověření
  Předvést a popsat motivační techniky kariérového poradenství při individuální a skupinové práci s klienty Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zdůvodnit užití skupinového poradenství v rámci kariérového poradenství, uvést možná zaměření akcí skupinového kariérového poradenství a výhody heterogenní nebo homogenní skupiny Ústní ověření
  Popsat techniky a metody práce se skupinou Ústní ověření
  Sestavit ukázkový program skupinového poradenství podle specifika vybrané cílové skupiny, zdůvodnit volbu jednotlivých postupů, metod Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Vedení evidencí, systemizace kariérových informací na regionální úrovni, práce s potenciálními zaměstnavateli

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést zásady, význam, způsoby a formy vedení dokumentace o klientovi ve vztahu k jeho vzdělání, kvalifikaci a rekvalifikaci, zaměstnání a řízení kariéry Ústní ověření
  Efektivně vést dokumentaci v elektronické podobě na PC Praktické předvedení
  Identifikovat aktéry kariérového poradenství (instituce, které realizují nebo mají vliv na rozvoj kariérového poradenství či poskytovatele poradenství, zaměstnavatele) a u každého aktéra popsat jeho roli v kariérovém poradenství Ústní ověření
 • Poskytování kariérových informací ze světa vzdělávání a světa práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost průřezového tématu „Člověk a svět práce“ v RVP pro základní vzdělávání, gymnaziální vzdělávání a střední odborné vzdělávání Ústní ověření
  Vyhledat na webových stránkách informace: o středních, vyšších odborných a vysokých školách; o oborech, které je možné studovat; o volných pracovních místech; o rekvalifikačních kurzech; o stipendijních programech; o uplatnění absolventů škol; o profesních kvalifikacích; o povoláních Praktické předvedení
  Uvést zásady psaní profesního životopisu, motivačního dopisu, přípravy na pracovní pohovor, analýzy a sestavení inzerátu v médiích, sestavit příklad podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
  Dovést klienta k samostatné orientaci v datech o nabídce a poptávce v oblasti práce a vzdělávání Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Orientace v legislativě počátečního a dalšího vzdělávání včetně předpisů souvisejících s kariérovým poradenstvím

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v legislativě počátečního a dalšího vzdělávání (zejména v zákoně 179/2006 Sb. a školském zákoně 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů), orientace zahrnuje vyhledávání dohledatelných norem (zákony, vyhlášky) prostřednictvím PC Ústní a praktické ověření
 • Organizace informačních, poradenských a vzdělávacích akcí zaměřených na podporu a rozvoj řízení vlastní kariéry lidí (career management)

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v metodách kariérového plánování a rozvoje, uvést konkrétní příklady akčního plánu, osobního projektu, hodnocení alternativ, ujasnění hodnot, průzkumu kompetencí klienta Ústní ověření
  Uvést a charakterizovat 3 příklady informačních, poradenských a vzdělávacích akcí zaměřených na podporu a rozvoj řízení vlastní kariéry lidí, které mohou být realizovány školskou institucí nebo ve spolupráci s ní pro rodiče, žáky, studenty a veřejnost Ústní ověření
  Uvést 3 příklady dobré praxe o konkrétní spolupráci zejména školy a dalších aktérů kariérového poradenství v regionu (institucí nebo poskytovatelů poradenství), které mohou pozitivně ovlivnit péči o klienta Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz