TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 75-002-R je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vymezit kariérové poradenství jako obor lidské činnosti, jeho předmět, cíle, sektory působení, cílové skupiny klientů Ústní ověření
  Uvést a charakterizovat teorie kariérového poradenství v minimálním rozsahu zdrojů v českém jazyce Ústní ověření
  Představit vlastní portfolio metod, technik a strategií kariérového poradenství, uvést příklady aplikace jednotlivých metod, technik a postupů kariérového poradenství v praxi Praktické ověření s ústním ověřením
  Charakterizovat metody shromažďování kariérových informací o klientovi (uvést příklady) Ústní ověření
 • Vyhledávání, tvorba a poskytování kariérních informací pro přímou i bezkontaktní kariérovou práci s klientem (jednotlivcem i skupinami)

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem kariérové informace a způsob práce s nimi Ústní ověření
  Popsat alespoň pět okruhů informací, které jsou klíčové pro kariérové poradenství Ústní ověření
  Vyjmenovat základní zdroje kariérových informací, předvést práci s jedním zvoleným zdrojem (vyhledání dle zadání) Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést modelový rozhovor s klientem zaměřený na sdělování kariérových informací Praktické předvedení
 • Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní etické principy při kariérové diagnostice Ústní ověření
  Uvést základní metody kariérové diagnostiky a jejich užití s ohledem na cíle diagnostiky Ústní ověření
  Popsat zásady volby konkrétních diagnostických metod vzhledem k cílům diagnostiky Ústní ověření
  Popsat základní zásady interpretace diagnostických metod v kariérové diagnostice Ústní ověření
  Uvést 2 metody kariérové diagnostiky (jednu testovou a jednu netestovou) – zdůvodnění volby metody, její administrace, vyhodnocení a interpretace klientovi Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Vedení poradenského rozhovoru s cílem získat základní kariérové informace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat cíle, druhy, podmínky, strukturu poradenského rozhovoru, identifikovat motivaci klienta, jeho předpoklady a schopnosti s ohledem na prostředí, v němž se klient pohybuje, identifikovat cesty možného kariérového rozvoje Ústní ověření
  Popsat techniky vedení rozhovoru, včetně technik kladení otázek sestavit uzavřené a otevřené otázky Praktické předvedení s ústním ověřením
  Charakterizovat prostředí pro bezpečně vedený poradenský rozhovor Ústní ověření
  Předvést průběh poradenského rozhovoru a prokázat dovednost efektivně komunikovat a řešit potřeby klienta Praktické předvedení
 • Kariérová práce s jednotlivcem a se skupinou, individuální plány, metody skupinové kariérní práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat metodiku tvorby individuálních plánů, sběr informací, uzavření kontraktu, určení priorit, posilování aktivních rozhodování a volby klienta, kontrolu plnění cílů Ústní ověření
  Orientovat se v metodách kariérového plánování rozvoje: akční plán, osobní projekt, hodnocení alternativ, ujasnění hodnot, průzkum kompetencí Ústní ověření
  Předvést a popsat motivační techniky kariérového poradenství při individuální a skupinové práci s klienty Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zdůvodnit užití skupinového poradenství v rámci kariérového poradenství, uvést možná zaměření akcí skupinového kariérového poradenství a výhody heterogenní nebo homogenní skupiny Ústní ověření
  Popsat techniky a metody práce se skupinou Ústní ověření
  Sestavit ukázkový program skupinového poradenství podle specifika vybrané cílové skupiny, zdůvodnit volbu jednotlivých postupů, metod Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Vedení evidencí, systemizace kariérových informací na regionální úrovni, práce s potenciálními zaměstnavateli

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést zásady, význam, způsoby a formy vedení dokumentace o klientovi ve vztahu k jeho vzdělání, kvalifikaci a rekvalifikaci, zaměstnání a řízení kariéry Ústní ověření
  Efektivně vést dokumentaci v elektronické podobě na PC Praktické předvedení
  Identifikovat aktéry kariérového poradenství (instituce, které realizují nebo mají vliv na rozvoj kariérového poradenství či poskytovatele poradenství, zaměstnavatele) a u každého aktéra popsat jeho roli v kariérovém poradenství Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Používání speciálních komunikačních metod pro vedení rozhovoru a kompenzaci příslušného ohrožení, rizika nebo znevýhodnění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat podmínky, průběh a prostředky vedení rozhovoru s jednotlivými skupinami klientů kariérového poradenství z hlediska ohrožení, rizika nebo znevýhodnění Ústní ověření
  Charakterizovat portfolio speciálních pomůcek a technologií pro facilitaci komunikace v jednotlivých skupinách klientů kariérového poradenství, uvést příklady Ústní ověření
  Předvést a zdůvodnit některou ze speciálních komunikačních technik: například český znakový jazyk, popsat podmínky pro odezírání řeči u sluchově postižených, prstovou abecedu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Předvést a zdůvodnit některou ze speciálních komunikačních technik: alternativy v komunikaci osob s kognitivní poruchou, se specifickou poruchou učení, s nízkou mírou srozumitelnosti mluvy, předvést facilitovanou komunikaci u osob s nízkou mírou funkční gramotnosti Praktické předvedení s ústním ověřením
  Předvést a zdůvodnit některou ze speciálních komunikačních technik: prokázat znalost komunikačních potřeb klientů se zrakovým postižením, předvést zásady prostorové orientace Praktické předvedení s ústním ověřením
  Předvést a zdůvodnit některou ze speciálních komunikačních technik: u klientů s tělesným a pohybovým postižením při omezené hybnosti nebo vadě tělesné integrity, chronickém onemocnění a oslabení klienta Praktické předvedení s ústním ověřením
  Předvést a zdůvodnit některou ze speciálních komunikačních technik: podmínky komunikace klientů závislých na návykových látkách, klientů sociálně exkludovaných, klientů příslušníků etnických minorit, antiopresivní postupy (AOP) a harm reduction, zásady mediace Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Kariérová diagnostika a management v oblasti řízení vlastní kariéry klientů s rizikem, ohrožením a znevýhodněním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést hodnocení míry pracovní schopnosti a soběstačnosti klienta ve skupinách dle ohrožení, rizika nebo znevýhodnění, uvést možnosti vzdělávání, rekvalifikace, pracovní podmínky, charakteristiky pracovního výcviku Praktické předvedení s ústním ověřením
  Orientovat se v regionální síti podporovaných pracovních míst, zdůvodnit zásady pracovní terapie pro specifické skupiny klientů kariérového poradenství Ústní ověření
  Orientovat se v programech aktivní politiky zaměstnávání ohrožených, rizikových a znevýhodněných klientů, uvést příklady Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma