TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-016-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Zápis a vedení chovatelské a jiné evidence v souladu s legislativou v chovu koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat organizaci chovu koní a jezdeckého sportu v ČR Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat veškerou dokumentaci příslušející ke koni a uvést, kdo vede evidenci, popsat vedení evidence Písemné a ústní ověření
  Popsat identifikaci a označování koní Písemné ověření
  Provést příslušné záznamy do registru koní v hospodářství a do prvotní chovatelské a sportovní evidence Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit změnové hlášení pro průkaz koně Praktické předvedení a ústní ověření
  Zapsat zadané údaje do evidence o plemenářské práci Praktické předvedení a ústní ověření
 • Posuzování vlastností koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní anatomii, morfologii a fyziologii – popsat kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu a těžiště, postoje končetin Písemné a ústní ověření
  Předvést měření a vážení zadaného koně, vyhodnotit jeho růst a vývin Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat ideální vývin a stavbu těla s ohledem na budoucí užití koně a vývin a stavbu těla v jednotlivých obdobích života koní Ústní ověření
  Popsat mechaniku pohybu, postoje končetin, vyhodnotit jednotlivé chody, dopad postoje na celkové zatížení pohybového aparátu při zátěži a jeho dalším výcviku a užití koně, popsat vady pohybu koně Praktické předvedení a ústní ověření
 • Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad pro koně, ošetřování a čištění koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit stav ustájovacího prostředí a mikroklima ve stáji Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit zásady BOZP v chovu koní a přístup ke koni Ústní ověření
  Posoudit stav výběhů a zvolit postup pro sanaci a péči o pastviny a popsat dezinfekci ustájení Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčistit, podestlat a připravit ustájení pro koně Praktické předvedení
  Zhodnotit celkový stav koně a jeho čistotu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčistit, umýt, zadekovat a zabandážovat koně s využitím vhodných pomůcek Praktické předvedení
  Předvést základní péči a ošetření kopyta Praktické předvedení
  Zkontrolovat funkčnost všech zařízení ve stáji, výbězích a ohradách, případně popsat jejich opravu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Krmení koní přiměřenou technikou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat trávicí ústrojí koně a fyziologii trávení, popsat význam a potřebu nejdůležitějších živin, minerálních látek a vitamínů Písemné ověření
  Rozpoznat základní druhy krmiv, posoudit jejich kvalitu, vhodnost a nezávadnost pro krmení jednotlivých plemen a kategorií koní Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout vhodné způsoby uskladnění jednotlivých krmiv a možné úpravy krmiv, odhadnout hmotnost předložených krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
  Orientačně sestavit základní krmnou dávku pro zadané plemeno a kategorii koní v daném ročním období s ohledem na energetické a živinové potřeby jednotlivých plemen a kategorií koní Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit denní krmný režim a připravit krmiva pro zadané plemeno a kategorii koní, podat vhodným způsobem připravená krmiva Praktické předvedení a ústní ověření
  Zajistit napájení koní na přiděleném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
 • Napájení, dokrmování a pasení koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit význam pastvy v chovu koní, popsat zásady pastevního odchovu a různé systémy pastvy Písemné a ústní ověření
  Popsat péči o pastviny, zakládání a ošetřování pastevních porostů Písemné a ústní ověření
  Popsat sestavení elektrického ohradníkového systému a napojení do sítě, uvést další možnosti ohrazení pastvin Ústní ověření
  Dovést koně na pastvinu (do výběhu), posoudit jeho celkový stav a mechaniku pohybu, charakterizovat technická zařízení a vybavení na pastvinách Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat způsoby pohybování ve výbězích, pastvinách, nebo práce jednotlivých kategorií koní a následně ovlivnění krmné dávky Písemné a ústní ověření
  Popsat způsob napájení koní na pastvě Písemné a ústní ověření
  Popsat způsob dokrmování koní na pastvinách Písemné a ústní ověření
 • Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit prevenci v péči o zdraví koní (mikroklima, trénink, krmivo, podávání antiparazitik, ochranné očkování) Písemné a ústní ověření
  Posoudit zdravotní stav koně, popsat denní kontrolu zdraví koně Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat základní nemoci a vady koní, příznaky onemocnění a změny v chování nemocného koně Písemné a ústní ověření
  Změřit tělesnou teplotu, tepovou a dechovou frekvenci koně a zjištěné údaje vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat první pomoc při drobném i větším zranění Písemné a ústní ověření
  Popsat poskytnutí první pomoci koni postiženému kolikovými bolestmi Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat další vady koní (zlozvyky, skryté vady apod.) Písemné a ústní ověření
  Popsat základní a minimální podmínky prostředí ustájení a chovu koní Ústní ověření
 • Příprava sportovních koní pod sedlem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat jezdeckou výstroj a výstroj na koně, její údržbu a základní opravy Ústní ověření
  Popsat ochranné pomůcky pro koně a ochranné pomůcky pro jezdce a uvést jejich použití Písemné a ústní ověření
  Předvést uzdění koně, popsat druhy udidel a jejich použití Praktické předvedení
  Popsat obecnou strukturu výcvikového procesu Písemné a ústní ověření
  Popsat fyziologická pravidla zátěže, reakce a adaptace koně na zátěž Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat složení krmné dávky v období základního výcviku koně, nutriční a energetické požadavky s ohledem na růst, vývin, tělesnou kondici a psychiku a stupeň zátěže Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat hlavní a vedlejší komunikační a dorozumívací pomůcky mezi jezdcem a koněm Ústní ověření
  Popsat postup výcviku a tréninku koně, sestavit výcvikový plán s ohledem na tělesnou kondici a psychiku koně Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat nohosled koně v základních chodech, ukázat předvádění a vodění zadaného koně na ruce Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést práci s koněm ze země, předvést koně na ruce v zootechnickém postoji, v kroku a v klusu, lonžování – lonžovací pomůcky a jejich použití a skok ve volnosti Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést obsedání koně Praktické předvedení
  Předvést základní drezuru, kavaletovou a skokovou řadu podle zkušebního řádu Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést ošetření zadaného koně před a po práci Praktické předvedení
 • Péče o plemenné klisny a plemenné hřebce, hříbata a mladé koně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozpoznat plemennou příslušnost a kategorii zadaného koně a vysvětlit jeho využití Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést zadaného koně a posoudit jeho exteriér ve vztahu k dalšímu užití koně Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat příznaky říje a nejvhodnější období a způsoby zapouštění, zacházení s plemennými klisnami ve sportu, faktory ovlivňující plodnost klisen Písemné a ústní ověření
  Popsat a předvést ošetřování plemenných hřebců, zacházení s plemenným hřebcem ve sportu, faktory ovlivňující plodnost hřebců Praktické předvedení a ústní ověření
  Charakterizovat přípravu hříbat pro jejich další využití, předvést hříbě na ruce v kroku a klusu a podle pravidel testačních odchoven Praktické předvedení a ústní ověření
 • Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat jednotlivé části výstroje koně Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést údržbu a očištění jednotlivých částí výstroje Praktické předvedení
  Popsat a předvést opravu drobné závady ve výstroji koně Praktické předvedení a ústní ověření
  Ošetřit a uložit použité pomůcky k výcviku koní Praktické předvedení
 • Přeprava koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady pohybu koní po veřejných komunikacích podle platné legislativy Písemné a ústní ověření
  Popsat a předvést přípravu koně před přepravou Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést příslušné doklady pro přepravu koní Písemné a ústní ověření
 • Pomoc při podkování a korekturách kopyt

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a předvést různé způsoby fixace koní Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat kopyto jako anatomický útvar Písemné a ústní ověření
  Asistovat při podkování koní a korekturách kopyt, uvést zásady a předvést správné držení končetin, zásady BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit význam podkování Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma