TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-015-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Organizace chovu a dostihového sportu, základní plemenářská práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat organizaci dostihového sportu v ČR Ústní ověření
  Vysvětlit obsah průkazu koně a stanovit, kdo provádí evidenci dostihových koní a vede plemennou knihu anglického plnokrevníka a klusáka Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést příslušné záznamy do chovatelské evidence (připouštěcí lístek, oznámení o zabřeznutí klisny, oznámení o narození hříběte, registr koní v hospodářství, změnové hlášení) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyplnit záznamy dostihového provozu (registrace, stáje, přihlášky OSK – oznámení startujících koní) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Posuzování vlastností koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní anatomii, morfologii a fyziologii koně – popsat kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu a těžiště, postoje končetin Písemné a ústní ověření
  Předvést měření a vážení zadaného koně, vyhodnotit jeho růst a vývin Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat ideální vývin a stavbu těla s ohledem na budoucí užití koně a vývin a stavbu těla v jednotlivých obdobích života koní Ústní ověření
  Popsat mechaniku pohybu, postoje končetin, vyhodnotit jednotlivé chody, dopad postoje na celkové zatížení pohybového aparátu při zátěži a jeho dalším výcviku a užití koně, popsat vady pohybu koně Praktické předvedení a ústní ověření
 • Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad pro koně, ošetřování a čištění koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit stav a způsob ustájení a mikroklima ve stáji Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit a dodržovat zásady BOZP v chovu koní a přístup ke koni Praktické předvedení a ústní ověření
  Posoudit stav výběhů a zvolit postup pro sanaci a péči o pastviny a popsat dezinfekci ustájení Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčistit, podestlat a připravit ustájení pro koně Praktické předvedení
  Zhodnotit celkový stav koně a jeho čistotu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčistit, případně umýt, ostříhat, zadekovat, zabandážovat koně s využitím vhodných pomůcek Praktické předvedení
  Předvést základní péči a ošetření kopyta Praktické předvedení
  Zkontrolovat funkčnost všech zařízení ve stáji, výbězích a ohradách, případně provést jejich opravu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Krmení koní přiměřenou technikou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat trávicí ústrojí koně a fyziologii trávení, popsat význam a potřebu nejdůležitějších živin, minerálních látek a vitamínů Písemné ověření
  Rozpoznat 10 druhů základních krmiv, posoudit jejich kvalitu, vhodnost a nezávadnost pro krmení jednotlivých plemen a kategorií koní Praktické předvedení a ústní ověření
  Navrhnout vhodné způsoby uskladnění jednotlivých krmiv a možné úpravy krmiv, odhadnout hmotnost předložených krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
  Orientačně sestavit základní krmnou dávku pro zadané plemeno a kategorii koní v daném ročním období s ohledem na jejich energetické a živinové potřeby Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit denní krmný režim a připravit krmiva pro zadané plemeno a kategorii koní, podat vhodným způsobem připravená krmiva Praktické předvedení a ústní ověření
  Zajistit napájení koní na přiděleném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
 • Napájení, dokrmování a pasení dostihových koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit význam pastvy v chovu koní, popsat zásady pastevního odchovu a různé systémy pastvy Písemné a ústní ověření
  Popsat péči o pastviny, zakládání a ošetřování pastevních porostů Písemné a ústní ověření
  Popsat sestavení elektrického ohradníkového systému a napojení do sítě, uvést další možnosti ohrazení pastvin Ústní ověření
  Dovést koně na pastvinu (do výběhu), posoudit jeho celkový stav a mechaniku pohybu, charakterizovat technická zařízení a vybavení na pastvinách Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit nezbytnost pohybování koní po narození, po odstavu, ročka a koně v dostihovém tréninku Písemné a ústní ověření
  Popsat druhy pohybových zařízení pro koně Písemné a ústní ověření
  Popsat způsob napájení koní na pastvě Písemné a ústní ověření
  Popsat způsob dokrmování koní na pastvinách Písemné a ústní ověření
 • Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit prevenci v péči o zdraví koní (mikroklima, trénink, krmivo, podávání antiparazitik, ochranné očkování) Písemné a ústní ověření
  Posoudit zdravotní stav koně, popsat denní kontrolu zdraví koně Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat základní nemoci a vady koní, příznaky onemocnění a změny v chování nemocného koně Písemné a ústní ověření
  Změřit tělesnou teplotu, tepovou a dechovou frekvenci koně a zjištěné údaje vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat první pomoc při drobném i větším zranění Písemné a ústní ověření
  Popsat poskytnutí první pomoci koni postiženému kolikovými bolestmi Písemné a ústní ověření
  Popsat základní a minimální podmínky prostředí ustájení a chovu koní Ústní ověření
 • Péče o plemenné klisny a plemenné hřebce u dostihových koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat metody plemenitby u anglického plnokrevníka a klusáka a uvést příklady jejich použití Písemné a ústní ověření
  Popsat příznaky říje a nejvhodnější období k zapouštění plnokrevných klisen, zacházení s plemennými klisnami, faktory ovlivňující plodnost klisen Písemné a ústní ověření
  Ošetřit klisnu a hřebce před a po připuštění a popsat způsoby připouštění Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit specifika v péči o březí klisnu Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat příznaky blížícího se porodu, popsat péči o klisnu před porodem, popsat vedení porodu a péči o klisnu a hříbě po porodu Písemné a ústní ověření
  Popsat ošetřování plemenných hřebců, zacházení s plemenným hřebcem, odběry hřebců, faktory ovlivňující plodnost hřebců Písemné a ústní ověření
 • Péče o hříbata, mladé koně a jejich správný vývoj u dostihových koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady odchovu sajících hříbat (ošetřování, krmení, péče o končetiny ve spolupráci s podkovářem) Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat předtrénink hříbat pro jejich další využití, předvést hříbě na ruce v kroku a klusu Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat organizaci pastevního odchovu plnokrevných hříbat a vysvětlit jeho význam Písemné a ústní ověření
  Popsat základní profylaxi hříbat a mladých koní Písemné a ústní ověření
 • Posuzování exteriéru koně a jeho příprava k tréninku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Správně předvést zadaného koně, určit plemeno, kategorii a posoudit jeho exteriér Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat ochranné pomůcky pro koně a ochranné pomůcky pro jezdce a uvést jejich použití Písemné a ústní ověření
  Předvést uzdění a sedlání koně Praktické předvedení
  Předvést postrojování a zapřažení koně do sulky Praktické předvedení
  Ošetřit koně po tréninku (po jízdě) Praktické předvedení
 • Příprava dostihových koní pod sedlem a v sulce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést ukázku z výcviku mladých koní – lonžování, obsedání, zapřahání do sulky, základní výcvik koně Praktické předvedení
  Vysvětlit průběh přípravy dostihových koní na dostihy Ústní ověření
  Poukázat na rozdíly v tréninku mezi ročními, dvouletými, tříletými a staršími koňmi, koňmi rovinovými, překážkovými a klusáckými Ústní ověření
  Charakterizovat treninkový proces mílaře, letouna, vytrvalce a klusáka Písemné a ústní ověření
  Předvést ukázku z tréninku dostihového koně podle pokynů trenéra Praktické předvedení
 • Příprava jezdce na dostihy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat životosprávu dostihového jezdce a vysvětlit nezbytnost jejího dodržování Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit nezbytnost znalosti teorie a taktiky jízdy v dostihu Ústní ověření
  Prokázat znalost dostihového řádu Písemné ověření
  Popsat činnost jezdce před a po absolvování dostihu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Jízda v rovinových, překážkových a klusáckých dostizích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést zavedení koně do startovacích boxů a start koně z boxu Praktické předvedení
  Předvést jízdu v rovinovém dostihu, případně ve cvičném dostihu Praktické předvedení
  Předvést jízdu v překážkovém dostihu, případně ve cvičném dostihu Praktické předvedení
  Předvést jízdu v klusáckém dostihu při startu z met, případně za startovacím autem Praktické předvedení
 • Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat jednotlivé části výstroje koně Ústní ověření
  Předvést údržbu a očištění jednotlivých částí výstroje Praktické předvedení
  Popsat a předvést opravu drobné závady ve výstroji koně Praktické předvedení a ústní ověření
  Ošetřit a uložit použité pomůcky k výcviku koní Praktické předvedení
 • Přeprava koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady pohybu koní po veřejných komunikacích podle platné legislativy Písemné a ústní ověření
  Popsat a předvést přípravu koně před přepravou Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést příslušné doklady pro přepravu koní Písemné a ústní ověření
 • Pomoc při podkování a korekturách kopyt

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a předvést různé způsoby fixace koní Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat kopyto jako anatomický útvar Písemné a ústní ověření
  Asistovat při podkování koní a korekturách kopyt, uvést zásady a předvést správné držení končetin, zásady BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit význam podkování Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma