TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 74-003-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat, popsat a vysvětlit dělení pohybového systému člověka (pasivní, aktivní, řídící složka) Písemné nebo ústní ověření
  Popsat strukturu, tvar a funkci jednotlivých kostí a kloubů s důrazem na funkci a členění páteře Písemné nebo ústní ověření
  Popsat druhy svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat obecné typy svalových kontrakcí Písemné nebo ústní ověření
  Popsat nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech Písemné nebo ústní ověření
 • Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby pilates

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat správné držení těla a pohybové stereotypy a uvést nejčastější odchylky od normy Písemné nebo ústní ověření
  Provést analýzu modelového příkladu držení těla, rozpoznat případné odchylky od normy a navrhnout vhodné cviky a cvičební programy pro jejich zmírnění nebo odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
 • Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou i individuální lekci pilates

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit specifika pilates metody a její odlišnosti od jiných cvičebních technik a programů Písemné nebo ústní ověření
  Uvést a charakterizovat obecné zásady stavby lekce pilates (hlavní cíle a cviky úvodní části (warm up), obecné cíle hlavní části (work out) a uzavírací části (closing part)) Písemné nebo ústní ověření
  Vysvětlit a předvést základní principy pilates techniky, vysvětlit jejich důležitost a využití během cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést metody a postupy, jak učit klienty pochopit a osvojit si základní principy pilates metody Praktické předvedení a ústní ověření
  Sestavit modelový individuální cvičební program na základě zadaného příkladu nebo modelového cvičence Písemné nebo ústní ověření
  Sestavit modelový příklad skupinové lekce zadané pokročilosti s akceptováním obvyklých posturálních odchylek ve smíšené skupině Písemné nebo ústní ověření
  Uvést zásady metodiky a organizace sportovního tréninku Písemné nebo ústní ověření
  Popsat historii vzniku metody pilates a uvést základní údaje o jejím zakladateli a tvůrci J. Pilatesovi Písemné nebo ústní ověření
 • Vysvětlení a předvedení pilates cviků na podložce různých úrovní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat, vysvětlit a předvést základní pozice a polohy těla užívané v metodě pilates Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést jednotlivé svaly a svalové skupiny, které se zapojují při správném provedení základních pozic a poloh užívaných v metodě pilates Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést a popsat nejčastější příklady chybného provedení základních pozic a poloh užívaných v metodě pilates, a předvést a popsat modifikace umožňující správné provedení jedincům s různými typy oslabení, zkrácení apod. Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést pilates cviky na podložce základní úrovně a každý charakterizovat Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit podmínky, které musí klient nebo skupina klientů splnit, aby bylo možné přejít na středně pokročilé cviky pilates a obecně charakterizovat rozdíl mezi cviky základní a střední pokročilosti Písemné nebo ústní ověření
  Předvést pilates cviky na podložce střední pokročilosti a každý charakterizovat Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit podmínky, které musí klient nebo skupina klientů splnit, aby bylo možné přejít na pokročilé cviky pilates a obecně charakterizovat rozdíl mezi cviky základní, středně pokročilé a pokročilé úrovně Písemné nebo ústní ověření
  Předvést pilates cviky na podložce pokročilé úrovně a každý charakterizovat Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vedení skupinové a individuální lekce pilates

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vést individuální i skupinové lekce pilates pomocí jasného, přesného a dostatečně hlasitého verbálního vysvětlení a dobře viditelného ukázání správného provedení cviku Praktické předvedení
  Vést lekci plynule, ve vhodném tempu, navazovat cviky bez zbytečných pauz, sladit pohyb a cviky s verbálním vysvětlováním Praktické předvedení
  Diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat Praktické předvedení
  Vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru Praktické předvedení
 • Modifikace pilates cviků na podložce s využitím základních pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „over ball“ (malý míč) a vysvětlit a zdůvodnit užití této pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „body ball“(velký míč) a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „flex-band“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „ring“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „bosu“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „roller“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést příklady minimálně 5-10 cviků s využitím pomůcky „toning ball“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „towel“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „core band“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „pole“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „spine corrector“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověřen
 • Modifikace pilates cviků pro specifické skupiny klientů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat specifika skupiny „těhotné ženy“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
  Popsat specifika skupiny „ženy po porodu“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
  Popsat specifika skupiny „senioři“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
  Popsat specifika skupiny „lidé s poruchami pohybového systému“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
  Popsat specifika skupiny „lidé po zranění pohybového systému“ s ohledem na metodu pilates a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
 • Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky, vysvětlit pojmy fitness a wellness Písemné nebo ústní ověření
  Uvést obecné zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
  Uvést obecné zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
  Uvést základní zásady osobní hygieny a hygieny před i po pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
 • Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení Praktické předvedení
  Uvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení
  Uvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení
  Uvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů Písemné nebo ústní ověření
  Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady Písemné nebo ústní ověření
  Popsat způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů na skupinových a individuálních lekcích Písemné nebo ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz