TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 74-002-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat, popsat a vysvětlit dělení pohybového systému člověka (pasivní, aktivní, řídící složka) Písemné nebo ústní ověření
  Popsat strukturu, tvar a funkci jednotlivých kostí a kloubů Písemné nebo ústní ověření
  Popsat druhy svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat obecné typy svalových kontrakcí Písemné nebo ústní ověření
  Popsat nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech Písemné nebo ústní ověření
 • Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby posilovacích forem cvičení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat správné držení těla a pohybové stereotypy a uvést nejčastější odchylky od normy Písemné nebo ústní ověření
  Provést analýzu modelového příkladu držení těla, rozpoznat případné odchylky od normy a navrhnout vhodné cviky a cvičební programy pro jejich zmírnění nebo odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
 • Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci posilovacích forem cvičení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit specifika posilování, metody a jeho odlišnosti od jiných cvičebních technik a programů Písemné nebo ústní ověření
  Uvést obecné zásady stavby lekce bodystylingu (hlavní cíle a cviky v úvodní části (warm up), obecné cíle hlavní části (work out), obecné cíle v závěrečné části (strečink) Písemné nebo ústní ověření
  Vysvětlit a předvést základní principy posilování, techniku cvičení, vysvětlit jejich důležitost a využití během cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit a předvést základní principy strečinku, techniku cvičení, vysvětlit jeho důležitost a využití během cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést metody a postupy, jak učit klienty pochopit a osvojit si základní principy posilovacích metod Praktické předvedení a ústní ověření
  Sestavit modelový příklad zápisu praktické lekce zadané pokročilosti s akceptováním obvyklých posturálních odchylek ve smíšené skupině Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést zásady metodiky a organizace sportovního tréninku Písemné nebo ústní ověření
  Popsat historii vzniku metody aerobního cvičení a uvést základní podmínky a zásady aerobního cvičení Písemné nebo ústní ověření
 • Vysvětlení a předvedení posilovacích cviků, včetně techniky provedení pohybu a korekce nesprávného provedení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat, vysvětlit a předvést základní pozice a polohy těla užívané v metodě posilování s vahou vlastního těla Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést jednotlivé svaly a svalové skupiny, které se zapojují při správném provedení základních pozic a poloh užívaných v metodě posilování s vahou vlastního těla Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést a popsat nejčastější příklady chybného provedení základních pozic a poloh užívaných v metodě posilování s vahou vlastního těla Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést a popsat modifikace umožňující správné provedení jedincům s různými typy oslabení, zkrácení apod. Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést posilovací cviky s vahou vlastního těla jednotlivých úrovní (základní, střední pokročilosti a pokročilé) a každý charakterizovat Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit podmínky, které musí klient nebo skupina klientů splnit, aby bylo možné přejít na cviky vyšších úrovní a obecně charakterizovat rozdíly mezi cviky jednotlivých úrovní Písemné nebo ústní ověření
 • Vedení skupinové lekce posilovacích forem cvičení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vést skupinové lekce posilovacích forem cvičení pomocí jasného, přesného a dostatečně hlasitého verbálního vysvětlení a dobře viditelného ukázání správného provedení cviku Praktické předvedení
  Vést lekci plynule, ve vhodném tempu a v souladu s hudbou, navazovat cviky bez zbytečných pauz, sladit pohyb a cviky s verbálním i neverbálním vysvětlováním Praktické předvedení
  Diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat Praktické předvedení
  Vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru Praktické předvedení
 • Modifikace cvičebního programu posilovacích cviků s využitím lehkého náčiní a dalších balančních pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést příklady 5-10 cviků s využitím lehkých činek a těžké posilovací tyče do 5 kg a vysvětlit a zdůvodnit užití této pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést příklady 5-10 cviků s využitím velkého balónu a overballu a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcek v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „nakládací činky“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést příklady 5-10 cviků s využitím pomůcky „bosu“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést příklady 5-10 cviků s využitím stepu a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích Praktické předvedení a ústní ověření
 • Modifikace cviků posilovacích forem cvičení pro specifické skupiny klientů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat specifika skupiny „těhotné ženy“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
  Popsat specifika skupiny „ženy po porodu“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
  Popsat specifika skupiny „senioři“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
  Popsat specifika skupiny „lidé s poruchami pohybového systému“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
  Popsat specifika skupiny „lidé po zranění pohybového systému“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
 • Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky, vysvětlit pojmy fitness a wellness Písemné nebo ústní ověření
  Uvést obecné zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
  Uvést obecné zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
  Uvést základní zásady osobní hygieny a hygieny před i po pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
 • Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení Praktické předvedení
  Uvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení
  Uvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení
  Uvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů Písemné nebo ústní ověření
  Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady Písemné nebo ústní ověření
  Popsat způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů na skupinových a individuálních lekcích Písemné nebo ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma