TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 74-001-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat, popsat a vysvětlit dělení pohybového systému člověka (pasivní, aktivní, řídící složka) Písemné nebo ústní ověření
  Popsat strukturu, tvar a funkci jednotlivých kostí a kloubů Písemné nebo ústní ověření
  Popsat druhy svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat obecné typy svalových kontrakcí Písemné nebo ústní ověření
  Popsat nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech Písemné nebo ústní ověření
  Monitorovat srdeční frekvenci cvičence pomocí sporttestu, zhodnotit ji a na základě odečtené hodnoty upravit cvičební program Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit fyziologické principy aerobní činnosti a na základě odečtené hodnoty srdeční frekvence odvodit zapojení energetických zdrojů v jednotlivých zónách zatížení Písemné nebo ústní ověření
 • Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby aerobních a tanečních forem cvičení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat správné držení těla a pohybové stereotypy Písemné nebo ústní ověření
  Uvést nejčastější odchylky od normy Písemné nebo ústní ověření
 • Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci aerobních a tanečních forem cvičení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat vývoj aerobních forem cvičení a uvést základní podmínky a zásady aerobního cvičení Písemné nebo ústní ověření
  Uvést druhy aerobních forem cvičení, popsat jejich hlavní cíle a vysvětlit rozdíly Písemné nebo ústní ověření
  Uvést a charakterizovat obecné zásady stavby lekce aerobiku (hlavní cíle a cviky v úvodní části, obecné cíle hlavní a závěrečné části) Písemné nebo ústní ověření
  Vyjmenovat prvky používané v aerobiku s využitím anglického názvosloví a vysvětlit jejich správnou techniku a bezpečné provedení Písemné nebo ústní ověření
  Uvést pojmosloví užívané v oblasti hudebně pohybových vztahů a vysvětlit zásady vhodného tempa hudební předlohy Písemné nebo ústní ověření
  Uvést jednotlivé metody učení (výukové vzorce) a vysvětlit jejich princip, výhody i nevýhody Písemné nebo ústní ověření
  Sestavit modelový příklad zápisu praktické lekce aerobiku (metodický dopis) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vedení skupinové lekce aerobních a tanečních forem cvičení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vést skupinové lekce aerobiku pomocí jasné, přesné a dostatečné verbální i neverbální komunikace Praktické předvedení
  Vést lekci plynule, v souladu s hudbou, zvolit správnou metodu učení a navazovat cviky bez zbytečných pauz, sladit pohyb a cviky s verbálním i neverbálním vysvětlováním Praktické předvedení
  Diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat Praktické předvedení
  Vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru Praktické předvedení
 • Modifikace cvičebního programu aerobních a tanečních forem cvičení pro specifické skupiny klientů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat specifika skupiny „těhotné ženy“ v souvislosti se cvičením aerobiku Písemné nebo ústní ověření
  Popsat specifika skupiny „ženy po porodu“ v souvislosti se cvičením aerobiku Písemné nebo ústní ověření
  Popsat specifika skupiny „senioři“ v souvislosti se cvičením aerobiku Písemné nebo ústní ověření
  Popsat specifika skupiny „lidé po zranění pohybového systému“ v souvislosti se cvičením aerobiku Písemné nebo ústní ověření
  Popsat specifika skupiny „lidé s civilizačním onemocněním“ v souvislosti se cvičením aerobiku Písemné nebo ústní ověření
  Popsat specifika skupiny „děti“ v souvislosti se cvičením aerobiku Písemné nebo ústní ověření
 • Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky, vysvětlit pojmy fitness a wellness Písemné nebo ústní ověření
  Uvést obecné zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
  Uvést obecné zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
 • Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení Praktické předvedení
  Uvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení
  Uvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení
  Uvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů Písemné nebo ústní ověření
  Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady Písemné nebo ústní ověření
  Popsat způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů na skupinových a individuálních lekcích Písemné nebo ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma