TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 26-014-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technické dokumentaci a normách při práci na fotovoltaických systémech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit na elektrotechnických výkresech schematické elektrotechnické značky Ústní a písemné ověření na elektrotechnickém výkrese nebo schématu
  Popsat v souvislostech funkci fotovoltaických systémů (dále jen FVS) podle výkresové dokumentace Ústní a písemné ověření nad odpovídající výkresovou dokumentací
 • Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy fotovoltaických systémů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit postup zapojování určené části FVS Ústní a písemné ověření
  Naplánovat pracovní operace v závislosti na okolnostech a sledu jednotlivých pracovních činností na určené části FVS Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
  Zvolit pro pracovní činnosti na určené části FVS nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál, určenou část zapojit Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
 • Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování a interpretace naměřených hodnot, přenos dat

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodné měřící metody a přístroje pro měření veličin na určené části FVS, měřit určené parametry Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
  Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
  Dodržovat předepsané postupy při měření Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
 • Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě fotovoltaických systémů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Namontovat, připojit nebo opravit určenou součást FVS, popsat provedené pracovní úkony a zadokumentovat změny na zařízeních Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
  Provést kontrolu určeného elektrického zařízení v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN nebo bezpečnostními předpisy Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
  Zhotovit záznam o připojení určené součásti Praktické předvedení a ústní ověření
 • Montáž, rekonstrukce a zapojování fotovoltaických systémů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést elektrotechnické práce na zařízení FVS, propojit fotovoltaické panely Praktické předvedení a ústní ověření
  Zapojit určené elektrotechnické přístroje – rozvaděče, měniče Praktické předvedení a ústní ověření
  Proměřit a provést kontrolu zapojení určených fotovoltaických zařízení a rozvodů podle technické dokumentace – sériové a paralelní zapojení Praktické předvedení a ústní ověření
  Zřídit zemnicí soustavu pro FVS Praktické předvedení a ústní ověření
  Položit určené vodiče do země a na konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
  Připojit určená sdělovací vedení Praktické předvedení a ústní ověření
 • Údržba, opravy a servis fotovoltaických systémů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyzkoušet funkčnost určeného zařízení FVS Praktické předvedení a ústní ověření
  Diagnostikovat simulovanou závadu FVS Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozhodnout o postupu odstranění závady na FVS, závadu odstranit Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
  Provést vizuální kontrolu FVS Praktické předvedení a ústní ověření
 • Bezpečnost při obsluze a práci na fotovoltaických systémech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (vysvětlení, co se rozumí obsluhou a co se považuje za práci na elektrických zařízeních, kvalifikační požadavky na osoby pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrických zařízeních, vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem) Ústní a písemné ověření
  Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí (vysvětlení pojmu „práce na elektrických zařízeních bez napětí“, postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště, příklady opatření k jednotlivým bodům postupu) Ústní a písemné ověření
  Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci pod napětím (vysvětlení pojmu „práce na elektrických zařízeních pod napětím“, kvalifikace pro práci pod napětím, opatření pro zajištění bezpečnosti) Ústní a písemné ověření
  Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci v blízkosti živých částí (vysvětlení pojmu „práce v blízkosti částí pod napětím“, opatření pro zajištění bezpečnosti) Ústní a písemné ověření
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce z hlediska požární ochrany – hašení elektrických zařízení, volba typu ručního hasicího přístroje Ústní a písemné ověření
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést prostředky ochrany při poruše určeného elektrického zařízení FVS, vysvětlit jejich funkci, účel a uplatnění prostředků ochrany při poruše Ústní a písemné ověření
  Uvést přehled opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem Ústní a písemné ověření
  Vysvětlit princip proudového chrániče a uvést příklady použití. Nakreslit schémata zapojení proudového chrániče Ústní a písemné ověření nad schématem
 • První pomoc při úrazu elektrickým proudem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat účinky elektrického proudu na člověka (uvést příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení) Ústní a písemné ověření
  Poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem (prokázat znalost poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem, postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) Praktické předvedení, ústní a písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma