TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 69-017-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů Ústní ověření
  Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady Ústní ověření
  Popsat způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v zařízení či domácnosti dítěte s ohledem na specifika různých vnějších i vnitřních prostředí Ústní ověření
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh, rozsah poranění či poškození a způsoby řešení Ústní ověření
  Předvést rozhovor při volání na záchranný systém Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit a předvést správný postup při neodkladné resuscitaci dítěte v dané věkové kategorii Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit a předvést správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech dítěte v dané věkové kategorii, tj. např. úrazy hlavy, popálení, opaření, tonutí, pády, zasažení elektrickým proudem, dušení, zlomeniny a krvácení Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit a předvést správný postup při dalších obvyklých úrazech a nehodách dítěte v dané věkové kategorii, tj. např. otravy, požití drobných předmětů, poleptání, bodnutí hmyzem, poranění domácím zvířetem, napadení parazity, úpal, úžeh Ústní ověření
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozpoznat a vyhodnotit závažnost zdravotního stavu dítěte při začínající nemoci, vysvětlit na konkrétních příkladech Ústní ověření
  Zvolit a vysvětlit správné postupy při začínajícím i probíhajícím běžném onemocnění dítěte, vysvětlit na konkrétních příkladech Ústní ověření
  Popsat způsoby řešení situace výskytu infekčního onemocnění u dítěte/dětí v zařízení či domácnosti dítěte Ústní ověření
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost základních hygienických návyků vzhledem k věku dítěte, zvolit vhodnou motivaci k jejich nácviku Ústní ověření
  Popsat způsoby vedení dítěte/dětí k hygienickým návykům v zařízení či domácnosti dítěte, vysvětlit na příkladech Ústní ověření
  Popsat náplň denního režimu dítěte/dětí v souvislosti s dodržováním denní hygieny v zařízení nebo v domácnosti dítěte s ohledem na věk, vysvětlit na příkladech Ústní ověření
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést a zdůvodnit zásady správného životního stylu dítěte dané věkové kategorie i s příklady z oblasti výživy, pohybových aktivit, duševního zdraví a odpočinku Písemné ověření
  Sestavit jídelníček pro dítě dané věkové kategorie na tři dny Písemné ověření
  Uvést a charakterizovat organizační způsoby zajištění stravování dětí v zařízení či domácnosti dítěte, včetně dodržování pitného režimu Písemné ověření
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit ukázku hry tvořivé nebo pohybové nebo didaktické, vysvětlit její principy a cíle Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit cíle rozumové, tělesné, ekologické a estetické výchovy a uvést příklady s ohledem na věk dítěte Písemné ověření
  Vysvětlit principy výběru vhodné hračky podle věku dítěte, uvést příklady (např. estetičnost, hygieničnost, aktivní manipulace, prostor pro tvořivost, hračka, která s dítětem roste) Ústní ověření
  Předvést aktivitu výchovně-vzdělávací práce s ohledem na věk dítěte (např. vyprávět úryvek pohádky, přednes říkanky s pohybem, pohybová aktivita, výtvarná, hudební aktivita) Praktické předvedení
  Vysvětlit stanovování výchovných hranic dítěte a principy využití motivace Písemné ověření
  Charakterizovat výchovné a vzdělávací metody při práci s dítětem (komunikace, sebeobsluha, tělesný rozvoj, rozumové schopnosti, socializace) Ústní ověření
  Uvést 5 příkladů tvořivých nebo pohybových nebo didaktických her pro děti v interiéru a 5 příkladů v exteriéru, vysvětlit jejich principy a cíle Ústní ověření
  Uvést specifika výchovy v dětském kolektivu v zařízení či domácnosti dítěte včetně příkladu společné aktivity dětí, uvést praktické příklady a uvést specifika věkově heterogenní a homogenní skupiny Ústní ověření
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat agresivní a hyperaktivní chování dítěte a popsat možné způsoby přístupů či zvládnutí těchto způsobů chování Ústní ověření
  Zvolit správný výchovný prostředek při řešení nepříznivých modelových výchovných situací (např. princip práce se vzdorovitým, hyperaktivním, agresivním, neposlušným dítětem) Ústní ověření
  Popsat asertivní postupy při předcházení a eliminování nestandardních reakcí dítěte (např. záporné emoce – negace, vztek, snaha vyhnout se nepříjemnosti, dětská agresivita) Ústní ověření
  Popsat strategii vytváření příznivých podmínek a působení na skupinu dětí v domácnosti nebo v dětském zařízení (specifika homogenní nebo heterogenní skupiny, sourozenecké vztahy, vzájemné interakce dětí mezi sebou, odloučení dítěte od matky a vhodná adaptace atd.) Ústní ověření
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat jednotlivá stadia dětského vývoje v souvislosti s výkonem práce chůvy Písemné a ústní ověření
  Popsat vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách dítěte na jeho socializaci Písemné ověření
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady správného chování chůvy při výkonu její práce Ústní ověření
  Charakterizovat základní principy hygieny a osobního vystupování se zaměřením na diskrétnost a loajalitu při práci chůvy Ústní ověření
  Charakterizovat základní etické principy práce chůvy při dlouhodobé péči o svěřené děti po dobu nepřítomnosti rodičů (dovolená, zdravotní problémy) Ústní ověření
  Prokázat orientaci v základech etické výchovy při práci s dítětem nebo kolektivem dětí v zařízení či domácnosti dítěte Písemné ověření
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat orientaci v občansko-právním vztahu chůva – zaměstnavatel/klient Písemné ověření
  Prokázat znalost legislativy v oblasti služeb péče o děti a souvisejících předpisů Písemné ověření
  Prokázat obecnou orientaci v oblasti pracovněprávních vztahů Písemné ověření
  Prokázat obecnou orientaci v daňové evidenci potřebné k výkonu profese Písemné ověření
  Prokázat znalost základních pravidel a podmínek při uzavírání písemné smlouvy s rodiči dětí při poskytování péče o dítě v zařízení či domácnosti dítěte Písemné ověření
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat organizační zásady při vedení dětského kolektivu v zařízení či domácnosti dítěte (např. systém evidence dětí obsahující všechny informace nezbytné k zajištění péče o děti, administrativa, archivace dokladů o hlídaných dětech) Písemné ověření
  Prokázat znalost požadavků na prostory při péči o děti, znalost základních hygienických pravidel, základní povědomí o podmínkách v oblasti stavební a požární a uvést základní subjekty, které řeší tuto problematiku Písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (8)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz