TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-017-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Organizace chovu, základní plemenářská práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat strukturu chovu koní v České republice, vyjmenovat a popsat nejdůležitější plemena koní chovaná na území ČR, vysvětlit vývojové tendence Slovní vyjádření ústní a písemné a praktická ukázka určení plemenné příslušnosti
  Vyjmenovat a popsat způsoby zařazování plemenných zvířat do jednotlivých oddílů plemenných knih vedených na území ČR, vysvětlit druhy selekce Slovní vyjádření ústní a písemné
  Vysvětlit hospodářský význam současného chovu koní v ČR Slovní vyjádření ústní a písemné
  Popsat rozdělení chovu na jednotlivé úseky a kategorie podle stáří, pohlaví, březosti a užití koní Slovní vyjádření ústní a písemné a praktická ukázka
 • Posuzování vlastností koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní anatomii, morfologii a fyziologii – popsat kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu a těžiště, postoje končetin Slovní vyjádření ústní nebo písemné a praktická ukázka
  Předvést měření a vážení koní, vyhodnotit růst a vývin koně v dané kategorii od hříběte až do dospělosti Slovní vyjádření ústní a písemné a praktické předvedení
  Popsat ideální vývin a stavbu těla s ohledem na budoucí užití koně a vývin a stavbu těla v jednotlivých etapách života koní Slovní vyjádření ústní a písemné
  Popsat mechaniku pohybu, postoje končetin, vyhodnotit jednotlivé chody, dopad postoje na celkové zatížení pohybového aparátu při zátěži a jeho dalším výcviku a užití koně Slovní vyjádření ústní a písemné
 • Zápis a vedení chovatelské a jiné evidence v souladu s legislativou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat identifikaci a označování koní podle současné platné legislativy Slovní vyjádření ústní nebo písemné a praktická ukázka
  Vyjmenovat veškerou dokumentaci příslušející ke koni a uvést, kdo vede evidenci, popsat evidenci a objasnit hlavní zásady platné legislativy Slovní vyjádření ústní
  Vnést příslušné záznamy do prvotní evidence o obratu stáda a o krmení koní Písemně
  Zapsat zadané údaje do evidence o plemenářské práci Písemně
 • Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad pro koně, ošetřování a čištění koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit stav ustájení a mikroklima ve stáji Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Vysvětlit zásady BOZP v chovu koní a přístup ke koni Slovní vyjádření ústní a praktické předvedení
  Posoudit stav výběhů a zvolit postup pro sanaci a péči o pastviny a provést dezinfekci ustájení Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Vyčistit, podestlat a připravit ustájení pro koně Praktické předvedení
  Zhodnotit celkový stav koně a jeho čistotu Slovní vyjádření ústní a praktické předvedení (vizuální kontrola)
  Vyčistit, případně umýt, ostříhat, zadekovat, zabandážovat koně s využitím vhodných pomůcek Praktické předvedení
  Předvést základní péči a ošetření kopyta Praktické předvedení
  Zkontrolovat funkčnost všech zařízení ve stáji, výbězích a ohradách, případně provést jejich opravu Slovní vyjádření ústní a praktické předvedení
 • Krmení koní přiměřenou technikou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat trávicí ústrojí koně a fyziologii trávení, popsat význam a potřebu nejdůležitějších živin, minerálních látek a vitamínů Písemný test
  Rozpoznat základní druhy krmiv, posoudit jejich kvalitu, vhodnost a nezávadnost pro krmení jednotlivých plemen a kategorií koní Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Navrhnout vhodné způsoby uskladnění jednotlivých krmiv a možné úpravy krmiv, odhadnout hmotnost předložených krmiv Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Orientačně sestavit základní krmnou dávku pro zadanou kategorii koní v daném ročním období s ohledem na energetické potřeby jednotlivých plemen a kategorií koní Písemně a slovní doplnění ústní
  Stanovit denní krmný režim a připravit krmiva pro zadanou kategorii koní, podat vhodným způsobem připravená krmiva Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
 • Napájení, dokrmování a pasení koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zajistit napájení koní na přiděleném pracovišti Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Podat vhodným způsobem připravená krmiva Praktické předvedení
  Vysvětlit význam pastvy v chovu koní, popsat zásady pastevního odchovu a různé systémy pastvy, předvést vybrané úkony Slovní vyjádření ústní a praktické předvedení
  Popsat péči o pastviny, jejich zakládání a ošetřování pastevních porostů Slovní vyjádření ústní a praktické předvedení
  Sestavit elektrický ohradníkový systém a napojit ho na síť, uvést další možnosti oplocení pastvin Praktické předvedení
  Dovést koně na pastvinu (do výběhu), posoudit jeho celkový stav a mechaniku pohybu, charakterizovat technická zařízení a vybavení na pastvinách Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Popsat způsoby pohybování ve výbězích, pastvinách, nebo práce jednotlivých kategorií koní a následně ovlivnění krmné dávky Slovní vyjádření ústní a písemné
 • Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit prevenci v péči o zdraví koní (mikroklima, trénink, krmivo, pravidelné odčervování, ochranné očkování) Slovní vyjádření ústní
  Posoudit zdravotní stav koně, popsat denní kontrolu zdraví koně Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Popsat základní nemoci a vady koní, rozpoznat příznaky onemocnění a změny v chování nemocného koně Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Změřit tělesnou teplotu, tepovou a dechovou frekvenci koně a zjištěné údaje vyhodnotit Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Popsat první pomoc při drobném i větším zranění Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Popsat poskytnutí první pomoci koni postiženému kolikovými bolestmi Slovní vyjádření ústní
  Charakterizovat další vady koní (zlozvyky, skryté vady apod.) Slovní vyjádření ústní
 • Základní výcvik koně pod sedlem a v tahu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat jezdeckou výstroj a výstroj na koně, její údržbu a základní opravy Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Předvést nácvik uzdění mladého koně Praktické předvedení
  Vysvětlit nohosled koně v základních chodech, ukázat předvádění a vodění zadaného koně na ruce Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Předvést práci s koněm ze země, lonžování a skok ve volnosti Praktické předvedení
  Předvést nácvik sedlání, obsedání a postrojování koně Praktické předvedení
  Rozpoznat ochranné pomůcky pro koně a ochranné pomůcky pro jezdce a uvést jejich použití Praktická ukázka a slovní vyjádření ústní
  Osedlat a nauzdit koně nebo postrojit tažného koně Praktické předvedení
  Popsat ukázku základního výcviku koně v tahu Slovní vyjádření ústní
  Zhodnotit ukázku základního výcviku koně pod sedlem, v základní skokové drezuře, v kavaletové a skokové řadě Slovní vyjádření ústní a praktická ukázka
  Popsat základní zkoušky teplokrevných klisen a hřebců v testačních odchovnách Slovní vyjádření ústní nebo písemné
  Popsat základní zkoušky chladnokrevných klisen a hřebců v testačních odchovnách Slovní vyjádření ústní nebo písemné
  Ošetřit zadaného koně před a po práci Praktické předvedení
  Posoudit vhodnost koně pro další použití Slovní vyjádření ústní
 • Péče o plemenné klisny a plemenné hřebce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést zadané koně a posoudit jejich exteriér Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Popsat metody plemenitby a uvést příklady jejich použití Slovní vyjádření ústní
  Rozpoznat příznaky říje a nejvhodnější období k zapouštění, zacházení s plemennými klisnami, faktory ovlivňující plodnost klisen Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Ošetřit klisnu a hřebce před a po připuštění a popsat způsob připouštění Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Vysvětlit specifika v péči o březí klisnu Slovní vyjádření ústní
  Charakterizovat příznaky blížícího se porodu, demonstrovat ukázku péče o klisnu před porodem, popsat vedení porodu a předvést ukázku péče o klisnu a hříbě po porodu Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Popsat a předvést ošetřování plemenných hřebců, zacházení s plemenným hřebcem, odběry hřebců , faktory ovlivňující plodnost hřebců Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Popsat inseminaci klisen čerstvým i hluboko zmrazeným spermatem Slovní vyjádření ústní
 • Péče o hříbata, mladé koně a jejich správný vývoj

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady odchovu sajících hříbat (ošetřování, krmení, péče o končetiny ve spolupráci s podkovářem) Slovní vyjádření ústní
  Vysvětlit zásady a způsoby odstavu hříbat Slovní vyjádření ústní
  Popsat a předvést péči o klisnu a hříbě při a po odstavu Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Předvést hříbě na ruce v kroku a klusu a podle pravidel testačních odchoven Praktické předvedení
  Popsat základní profylaxi hříbat a mladých koní Slovní vyjádření ústní
 • Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat jednotlivé části výstroje koně (sedlo, uzdečku, postroj) Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Předvést péči a očištění jednotlivých částí výstroje Praktické předvedení
  Popsat opravu, případně předvést opravu drobné závady ve výstroji koně Slovní vyjádření ústní, případně praktické předvedení
  Ošetřit a uložit použité pomůcky k výcviku koní Praktické předvedení
 • Přeprava koní

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady pohybu koní po veřejných komunikacích podle platné legislativy Slovní vyjádření ústní
  Popsat přípravu koně před přepravou a předvést praktickou ukázku z ní Slovní vyjádření ústní a praktická ukázka
  Uvést příslušné doklady pro přepravu koní Písemně
 • Pomoc při podkování a korekturách kopyt

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a předvést různé způsoby fixace koní Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Popsat kopyto jako anatomický útvar Náčrt a slovní vyjádření ústní
  Asistovat při podkování koní a korekturách kopyt, uvést zásady a předvést správné držení končetin, zásady BOZP Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
  Vysvětlit význam podkování a popsat předloženou podkovu Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma