TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-044-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Evidence a označování skotu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat způsoby označování skotu, připravit potřebné pomůcky týkající se evidence a označování Slovní vyjádření + praktické předvedení
  Vysvětlit pojmy a údaje v průvodním listu skotu – části A vybrané dojnice Slovní vyjádření
  Předvést vážení na dobytčích vahách a provést údržbu vah Praktické předvedení
  Rozpoznat a charakterizovat běžná plemena skotu. Slovní vyjádření a praktické předvedení
 • Údržba stájí a ohrad pro skot, posouzení mikroklimatu v objektech pro skot

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést údržbu a případné drobné opravy v určeném objektu pro zvířata Praktické předvedení
  Předvést čištění a dezinfekci zadaných stájových prostor Praktické předvedení
  Popsat postup a provést vybrané úkony při asanaci výběhů (pastvin) Slovní vyjádření + praktické předvedení
  Sestavit elektrický ohradníkový systém a ověřit jeho správnou funkci Praktické předvedení
  Provést běžný úklid v chovu skotu Praktické předvedení
  Provést příslušná měření a posoudit mikroklima v zadaném objektu, navrhnout opatření pro zlepšení zoohygienických podmínek Praktické předvedení + slovní vyjádření
  Charakterizovat systémy ustájení pro skot Písemně
 • Zacházení se skotem, čištění skotu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Demonstrovat správný přístup ke skotu Praktické předvedení
  Vyhnat určená zvířata do výběhů nebo na pastvu Praktické předvedení
  Charakterizovat zásady bezpečnosti při práci se zvířaty a vysvětlit nutnost jejich dodržování Slovní vyjádření
  Předvést čištění skotu Praktické předvedení
 • Příprava a dávkování krmiva pro skot

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit techniku krmení, vyjmenovat kategorie krmiv Slovní vyjádření
  Rozpoznat přidělené vzorky krmiv, senzoricky posoudit jejich kvalitu a vhodnost pro zkrmování Vizuální kontrola + slovní vyjádření
  Předvést zadaný způsob úpravy krmiv (čištění, krouhání, šrotování, míchání) Praktické předvedení
  Zvolit vhodná krmiva pro určený druh a kategorii skotu s ohledem na roční období Slovní vyjádření
  Orientačně sestavit krmnou dávku pro zadanou kategorii skotu Písemně
  Vysvětlit způsoby konzervace pícnin a charakterizovat technologii výroby siláže, uvést používané stroje a zařízení Slovní vyjádření
 • Napájení, krmení a pasení skotu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat způsoby dopravy krmiv do skladů a stájových prostor, předvést práci s určeným typem dopravníku a provést jeho údržbu Slovní vyjádření + náčrt + praktické předvedení
  Charakterizovat způsoby krmení skotu s ohledem na jednotlivé kategorie Slovní vyjádření nebo písemně
  Popsat stroje a zařízení pro krmení a napájení v dané stáji Slovní vyjádření nebo písemně
  Objasnit zásady napájení zvířat, vyčistit napáječky a odstranit případné závady Slovní vyjádření + praktické předvedení
  Předvést krmení určené kategorie skotu Praktické předvedení
  Vysvětlit význam pastvy a charakterizovat jednotlivé systémy pastvy, popsat ošetřování a udržování pastvin Slovní vyjádření nebo písemně
  Charakterizovat zařízení používaná na pastvinách, provést jejich údržbu a případnou drobnou opravu Slovní vyjádření + praktické předvedení
 • Péče o zdraví skotu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat péči o zdraví skotu a uvést preventivní opatření, popsat prevenci proti zavlečení chorob Slovní vyjádření nebo písemně
  Rozpoznat příznaky onemocnění a změny v chování nemocného zvířete Praktické předvedení + slovní vyjádření
  Změřit hodnoty triasu (teplotu, tep, dech) zadaného zvířete a zjištěné údaje vyhodnotit Praktické předvedení + slovní vyjádření
  Popsat zásady poskytnutí první pomoci při zranění zvířete Slovní vyjádření nebo písemně
  Vyjmenovat a charakterizovat běžné nemoci skotu, navrhnout a demonstrovat postup pro řešení zadaného úkolu Slovní vyjádření nebo písemně + praktické předvedení
 • Reprodukce skotu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat techniku plemenitby u skotu Slovní vyjádření nebo písemně
  Vyhledat plemenici v říji, případně popsat projevy říje Praktické předvedení
  Popsat povinnosti ošetřovatele při inseminaci Slovní vyjádření nebo písemně
  Předvést fixaci plemenice při inseminaci, připravit pomůcky k inseminaci Praktické předvedení
  Uvést délku březosti a způsoby zjišťování gravidity u skotu Slovní vyjádření
  Uvést specifika péče o březí plemenice Slovní vyjádření nebo písemně
  Rozpoznat příznaky blížícího se porodu Vizuální kontrola + slovní vyjádření
  Charakterizovat průběh jednotlivých fází porodu, případně u porodu asistovat Slovní vyjádření nebo praktické předvedení
  Předvést péči o matku a mládě bezprostředně po porodu Praktické předvedení
 • Péče o narozená telata a o jejich správný růst

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit označení telete po narození a popsat péči o něj do šesti hodin po narození Slovní vyjádření nebo písemně
  Připravit prostředí pro nově narozené tele při vzdušném způsobu odchovu telat Praktické předvedení
  Vysvětlit zásady, které se musí dodržet při vzdušném způsobu odchovu a charakterizovat jiné způsoby odchovu telat Slovní vyjádření nebo písemně
 • Obsluha mechanizačních prostředků v chovech skotu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Odstranit chlévskou mrvu s použitím určeného mechanizačního prostředku, provést jeho údržbu Praktické předvedení
  Předvést obsluhu a údržbu vybraného stroje pro čištění a úpravu krmiv Praktické předvedení
  Popsat zařízení nejčastěji používaná pro míchání krmiv Slovní vyjádření + písemně (náčrt)
  Předvést práci s míchacím krmným vozem a provést jeho technickou údržbu Praktické předvedení
  Uvést zásady bezpečnosti při práci s mechanizačními prostředky Slovní vyjádření nebo písemně
 • Dojení skotu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit význam správné péče o dojnici při dojení z hlediska jejího zdravotního stavu a kvality mléka Slovní vyjádření nebo písemně
  Objasnit princip dojení a uvolňování mléka, popsat konstrukci základních částí dojicích zařízení a provést jejich seřízení Praktické předvedení + slovní vyjádření nebo písemně
  Srovnat dojicí systémy a charakterizovat typy dojíren, jejich strojní vybavení a organizaci provozu Slovní vyjádření nebo písemně
  Předvést strojní dojení s technologií používanou v dané stáji při dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce, provést denní údržbu dojicího zařízení Praktické předvedení
  Předvést čištění a dezinfekci dojicích zařízení, vyjmenovat používané dezinfekční prostředky a vysvětlit zásady pro práci s nimi Praktické předvedení + slovní vyjádření
  Charakterizovat ošetření mléka po nadojení až do jeho převzetí odběratelem Slovní vyjádření
  Odebrat vzorky mléka pro kontrolu jakosti Praktické předvedení
  Vysvětlit a popsat vybavení mléčnice Slovní vyjádření nebo písemně
  Popsat chladicí tank a jeho funkční vlastnosti, provést seřízení provozního režimu Slovní vyjádření + praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz