TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-009-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technických podkladech pro obsluhu zařízení sloužících k chloraci vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst a charakterizovat potřebné technické podklady pro obsluhu zařízení sloužících k chloraci vod Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Číst technologická schémata obsluhy zařízení Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Vysvětlit princip dávkovacích zařízení chlornanu sodného a plynného chloru Ústní ověření
 • Orientace v provozním řádu objektu k chloraci vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Interpretovat technologický postup chlorace na objektu Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Vysvětlit princip konkrétního dávkovacího zařízení na objektu Ústní ověření
 • Orientace v procesech chlorace vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit a provést údržbu chlorovacího zařízení Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Seřídit dávkovací čerpadlo nebo dávku plynného chloru Praktické předvedení
  Provést vhodnou úpravu dávky chloru nebo chlornanu sodného dle analyzovaného vzorku nebo zadaných parametrů Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Odběr vzorků a jednoduché provozní laboratorní rozbory jakosti vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků vody Ústní ověření
  Vyjmenovat a charakterizovat pomůcky a vybavení pro odběr vzorků vody Ústní ověření
  Popsat a charakterizovat pracovní postup při odběru vzorku vody Ústní ověření
  Provést odběr vzorku a jednoduchou analýzu vzorku vody Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Vyhodnotit analyzovaný vzorek vody, výsledek porovnat s vyhláškou č. 252/2004 Sb. v platném znění Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Vedení provozních záznamů o chlorovacích zařízeních

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat a charakterizovat položky provozních záznamů o provozu chlorovacího zařízení Ústní ověření
  Vyplnit provozní záznam dle zadání Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Doplňování zásobníků chemikálií a nastavování dávkovaných hodnot na přístrojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat a charakterizovat chemické látky používané k chloraci a jejich vlastnosti Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit vlastnosti chemických látek používaných k chloraci podle bezpečnostního listu dodavatele chemikálie Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit správný technologický postup při práci s chemikálií včetně osobní ochrany Ústní ověření
  Vysvětlit a předvést správný technologický postup při výměně tlakových lahví s chlorem Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Vysvětlit a předvést správný technologický postup při doplňování zásobníku s chlornanem sodným Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Dodržování BOZP při obsluze zařízení k chloraci vody

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rizika objektů (dávkovací stanice plynného chloru a stanice dávkování chlornanu sodného) na vodovodní síti Ústní ověření
  Vysvětlit rizika při provozu zařízení k chloraci vody, popsat havarijní plán Ústní ověření
  Vysvětlit jednotlivé pojmy hygienického minima Ústní ověření
  Vysvětlit pojem plynové vyhrazené technické zařízení a bezpečnostní list dodavatele chemikálie Ústní ověření
  Vysvětlit nakládání s chemickými látkami a uvést možná rizika při práci s chemickými látkami: R - věty, S - věty Ústní ověření
  Předvést obsluhu osobního detektoru nebezpečných plynů podle návodu výrobce Praktické předvedení
  Předvést použití zajišťovacího postroje Praktické předvedení
  Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci při nadýchání chlorem a potřísnění chlornanem sodným Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Vysvětlit protiplynový poplachový plán Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz