TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 28-033-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v normách, v pracovních instrukcích pro obsluhu a řízení technologických procesů v chemické výrobě a v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického charakteru

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozpoznat typy jednotlivých zařízení, která se běžně v chemické výrobě a v různých odvětvích vyskytují Ústní ověření
  Číst technologická schémata, předpisy a základní postupy výroby chemických produktů, tj. vyčíst z nich pořadí technologických operací a procesů a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení a ústní ověření
  Orientovat se ve schválených dokumentech pro technologický proces, vyhledat a interpretovat informace z těchto dokumentů (bezpečnostní listy, pracovní instrukce, provozní předpisy) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Aplikace znalostí fyzikálně-chemických principů a pravidel při chemických procesech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a vysvětlit fyzikálně-chemické principy a pravidla při chemických procesech a zpracovatelských operacích probíhajících ve výrobních provozech, objasnit způsoby, kterými lze ovlivnit jejich průběh Ústní ověření
  Zvolit a připravit k provozu vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení v souladu s technologickým postupem a pracovními instrukcemi Praktické předvedení a ústní ověření
 • Sledování hodnot a parametrů při obsluze a řízení technologických procesů ve výrobě chemických a zpracovatelských produktů a vyhodnocování kontrolní činnosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést samostatně kvalitativní a kvantitativní analýzu vzorku v provozním měřítku (barva, zákal, pH, sediment, sušina, teplota tání, teplota varu, viskozita) Praktické předvedení
  Posoudit sledované parametry a technologické podmínky a navrhnout opatření na základě získaných výsledků dle stanovených postupů Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozpoznat možnost nekvalitního produktu technologického procesu (z odchylky od předepsaného technologického režimu – fluktuace hodnot) Ústní ověření
  Provést korekci podmínek technologického režimu pro dosažení žádané kvality produktu dle pracovních instrukcí Praktické předvedení a ústní ověření
 • Měření fyzikálně-chemických veličin v chemických výrobách a laboratořích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat měřené veličiny a jejich jednotky, provést potřebné výpočty a vysvětlit principy základních měřicích přístrojů Ústní ověření
  Připravit chemické látky, měřicí přístroje, zařízení a pomůcky podle dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést měření, zaznamenat a vyhodnotit měření Praktické předvedení a ústní ověření
 • Příprava a úprava chemických látek a surovin pro procesy chemických výrob podle výrobní a analytické dokumentace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit vhodné suroviny a chemické látky pro zadaný technologický proces dle předložených dokumentů, vyhledat a interpretovat, jaké mají mít vlastnosti a parametry Praktické předvedení a ústní ověření
  Odebrat a navážit připravené suroviny a chemické látky a upravit je k technologickému procesu dle předložené dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
  Objasnit důvody, vlastnosti a způsoby úpravy použitých surovin a chemických látek pro danou chemickou výrobu s ohledem na technologický postup Ústní ověření
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace obsluhy a řízení technologických procesů ve výrobě chemických a zpracovatelských produktů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zaznamenat průběh technologického procesu na příslušném zařízení, uvést jeho parametry a podmínky Písemné a ústní ověření
  Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu zařízení, spotřebě energie, doplňování hmot, provedených úkonech běžné údržby apod. Písemné ověření
  Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o poruchách a opravách provozních zařízeních Písemné ověření
  Provádět a evidovat příjem, skladování, expedici, balení a značení surovin, polotovarů a produktů v různých fázích výrobního procesu včetně nakládání s výrobním a manipulačním odpadem a vkládat data do počítačového systému Praktické předvedení a ústní ověření
 • Obsluha technologických zařízení jednotlivých výrobních operací a chemických procesů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést základní úkony při obsluze stroje nebo zařízení používaného při technologických operacích, při úpravě a zpracování surovin, výrobě polotovarů a výrobků a jejich manipulaci, tj. uvést je do chodu, udržovat, přerušit a zastavit chod, seřídit chod, provést běžnou údržbu apod. Praktické předvedení
  Dodržet a řídit pracovní režim stroje či zařízení používaného při technologických operacích podle předepsaných technologických předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
  Operativně reagovat adekvátním zásahem při běžném provozu popř. při výskytu havarijního stavu na změnu zobrazovacích jednotek, měřicích přístrojů a signalizačního zařízení stroje či zařízení používaných při technologických operacích Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržet při obsluze a provozu stroje či zařízení používaného při technologických operacích bezpečnostní a požární předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat zásady bezpečné práce s chemickými látkami, stroji, přístroji a zařízením v laboratorním i provozním měřítku včetně používání vhodných OOPP Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat hygienické předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
  Orientovat se v hlavních zásadách práce v systému environmentálního řízení, posoudit možné negativní vlivy provozu na životní prostředí při nedodržení technologických postupů Ústní ověření
  Dodržovat obecně závazné normy a předpisy BOZP a požární ochrany, dodržovat zásady práce v zavedeném systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma