TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 21-001-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování bezpečnosti práce v provozech úpravny uhlí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat osobní ochranné pracovní prostředky pracovníka úpravny u jednotlivých profesí Praktické a ústní ověření
  Vysvětlit zásady dodržování BOZP. Popsat bezpečnost práce při provádění prací v úpravně Praktické a ústní ověření
  Vyjmenovat bezpečnostní předpisy pro práci v úpravně Písemné a ústní ověření
 • Vyhledávání informací ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby zařízení úpravny uhlí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Získat z vyhlášek a obecně platných právních předpisů, z technických, bezpečnostních, provozních předpisů, z dokumentace výrobců obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro obsluhu, řízení, seřizování a údržbu obsluhovaných zařízení úpravny Praktické ověření
 • Volba postupu práce při řízení, obsluze a kontrole činnosti úpravny uhlí a při jejich běžné údržbě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit podle provozní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických a pracovních operací při obsluze, řízení, seřizování či údržbě zařízení v jednotlivých částech úpravny Praktické ověření
  Určit podle technologického postupu nebo jiného dokumentu či podle pokynu postup práce vykonávané zařízením v jednotlivých částech úpravny Praktické ověření
  Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky, provozní a pomocné hmoty, měřidla a pomůcky potřebné k nastavení a seřízení zařízení úpravny, k jejich řízení při provádění zadané technologické operace, k jejich běžné údržbě Praktické ověření
 • Obsluha technologických linek (uzlů) na třídírně uhlí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat funkci procesu třídění uhlí Písemné a ústní ověření
  Provést základní úkony na přebíracích pásech (třídění uhlí, ruční rozbíjení velkých kusů nerostů) Praktické ověření
  Obsluhovat zařízení třídírny (drtiče kamene a uhlí, dopravníky, vibrační síta, skluzy, sýpky) Praktické ověření
  Kontrolovat chod zařízení třídírny surovin pochůzkovou činností a pozorováním Praktické ověření
  Dodržet při třídění nerostů a obsluze zařízení třídírny bezpečnostní a požární předpisy, ekonomická, ekologická a hygienická hlediska Praktické a ústní ověření
 • Obsluha technologických soustav filtrace a sušení koncentrátu uhlí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat funkci procesu filtrace a sušení koncentrátu uhlí Písemné a ústní ověření
  Obsluhovat hyperbarický filtr, diskový filtr, odstředivku KHD, termickou sušárnu, obsluhovat technologické soustavy při sušení flotačního koncentrátu uhlí, obsluhovat sušicí zařízení flotačního koncentrátu uhlí a uhelného prachu Praktické ověření
  Kontrolovat chod zařízení filtrace a sušení surovin pochůzkovou činností a pozorováním Praktické ověření
  Dodržovat při procesu filtrace a sušení bezpečnostní a požární předpisy, ekonomická, ekologická a hygienická hlediska Praktické a ústní ověření
 • Obsluha velínu úpravny uhlí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit k uvedení jednotlivá technologických okruhů do provozu Praktické a ústní ověření
  Uvést do provozu technologické okruhy úpravny Praktické ověření
  Provést zápis naměřených hodnot a jejich porovnání se stanovenými parametry Praktické ověření
  Popsat činnost obsluhy velínu Písemné a ústní ověření
  Odstavit zařízení z provozu a uvést ho do bezpečného stavu Praktické a ústní ověření
 • Odebírání vzorků upraveného uhlí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Odebrat vzorek upravených nerostných surovin v souladu s technologickou či provozní dokumentací Praktické ověření
  Provést předepsaný záznam v provozní dokumentaci o odběru vzorků nerostných surovin Praktické ověření
  Předat vzorek surovin spolu s jeho dokumentací k provedení analýzy Praktické ověření
 • Vedení záznamů o provozu, o průběhu a výsledcích činnosti, revizích a opravách zařízení úpravny uhlí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zaznamenat v souladu s provozní dokumentací kontroly a průběh technologického procesu, jeho provozní údaje provozovaného zařízením úpravny Praktické a ústní ověření
  Zaznamenat v souladu s provozní dokumentací údaje o chodu zařízení úpravny surovin, doplňování provozních hmot, provedených úkonech běžné údržby Praktické a ústní ověření
  Zaznamenat v souladu s provozní dokumentací údaje o poruchách a opravách zařízení úpravny Praktické a ústní ověření
 • Kontrola, seřizování, běžná údržba a odstraňování drobných závad zařízení úpravny uhlí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Kontrolovat zařízení k úpravám nerostných surovin a provést jeho běžnou údržbu (vyčistit, promazat, doplnit či vyměnit provozní hmoty, opravit drobné závady) Praktické ověření
  Seřídit chod, nastavit provozní podmínky a parametry zařízení úpravny Praktické ověření
 • Vážení a expedice produktů úpravny včetně evidence, provádění kontroly nakládky, dodržení čistoty produktu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat proces vážení a expedice produktů úpravny uhlí Písemné a ústní ověření
  Provést vážení produktu úpravny a zaznamenání do příslušné dokumentace Praktické a ústní ověření
  Popsat proces kontroly nakládky Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • OKD, a.s.
  Adresa: Stonavská 2179, Karviná, 73506
  IČ: 26863154
     
  Kontakt: jan.schneider@seznam.cz
  E-mail: email
     
  Kontakt: kontaktní email
  E-mail: jan.schneider@okd.cz
     
  Kontakt: pevná linka
  Telefon: 596262193
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz