TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-019-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v právních předpisech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat možná rizika poškození zdraví při práci s chemickými látkami, manipulaci s karoseriemi a pobytu v prašném a hlučném prostředí a zvolit adekvátní ochranné pomůcky Ústní nebo písemné ověření
  Používat a udržovat osobní ochranné pracovní pomůcky v průběhu zkoušky Praktické předvedení
  Vyjmenovat, charakterizovat a dodržet zásady požární ochrany, způsoby skladování a manipulace s nebezpečnými látkami v průběhu zkoušky Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
  Vyjmenovat, charakterizovat a dodržet zásady nakládání s odpady v průběhu zkoušky Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
  Znát předpisy BOZP v oblasti lakování vozidel Ústní nebo písemné ověření
 • Orientace ve složení a základních vlastnostech nátěrových hmot

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat vlastnosti a použití jednotlivých druhů nátěrových hmot podle složení, účelu a jejich použití v technologickém sledu (tmely, základy, plniče, podkladové a vrchní laky) Písemné ověření
  Charakterizovat typy jednovrstvých a vícevrstvých lakovacích systémů, jejich rozdíly a typické použití. Určit typ vhodný pro stanovenou opravu a stanovit postup práce Písemné nebo ústní ověření
  Vyjmenovat a popsat základní metody a parametry testování nátěrových hmot (destruktivní a nedestruktivní zkoušky, např. mřížková zkouška) Písemné nebo ústní ověření
 • Hodnocení kvality podkladových vrstev části karoserie

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit způsoby a prostředky pro očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrových systémů a zbytkových lepidel z opravovaného podkladu Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
  Posoudit stav a kvalitu podkladových vrstev před lakováním Praktické předvedení s ústním komentářem nad připraveným vzorkem
  Měřit tloušťky vrstev laku tloušťkoměrem Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Definování poškození a vad nátěrových systémů, příčin jejich vzniku, prevence

  Kritéria hodnocení Ověření
  Definovat typy poškození a vad nátěrových systémů, příčin jejich vzniku a způsob jejich odstranění Písemné nebo ústní ověření
  Popsat způsoby prevence vzniku vad nátěrových systémů Písemné nebo ústní ověření
 • Volba technologického postupu oprav nátěrových systémů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat skladby nátěrových systémů v automobilovém průmyslu a opravárenství; vysvětlit jejich rozdíly a použití (charakterizovat všechny části nátěrového systému – základová barva, tmel, plnič, příp. základový plnič, vrchní lak BC, bezbarvý krycí lak, vrchní lak SOLID) Písemné ověření
  Zvolit z technické dokumentace (technické nebo technologické listy) potřebné informace pro technologické a pracovní postupy oprav Písemné ověření
  Stanovit a popsat podmínky aplikace jednotlivých technologických vrstev nátěrového systému na základě předložené technické a technologické dokumentace Písemné ověření
  Určit a popsat skladbu nátěrového systému a postup opravy pro daný typ podkladu – plasty, Fe kovy, Al a lehké slitiny, galvanicky pozinkované Fe kovy Písemné ověření
  Zvolit správný druh tužidel a ředidel v závislosti na rozsahu opravy a teploty objektu a prostředí Písemné ověření
  Popsat technologické zásady a technické podmínky lakování plastových dílů karosérie Písemné ověření
  Popsat technologické zásady a technické podmínky lakování hliníkových částí karosérie Písemné ověření
  Stanovit prostředky a způsob jejich aplikace pro eliminaci koroze opravovaného podkladu Písemné ověření
  Popsat a technologický postup zdrsňování, broušení a čištění podkladu a následných jednotlivých vrstev nátěrového systému; zvolit vhodné materiály, nástroje a pomůcky Písemné ověření
 • Maskování vozidla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby a postupy maskování vozidel podle typu opravy Praktické předvedení s ústním komentářem
  Zvolit a použít vhodné prostředky maskování opravované části karoserie Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
 • Aplikace lakovacích materiálů pomocí pneumatických stříkacích pistolí, seřízení, ošetřování a údržba stříkacích pistolí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat druhy stříkacích pistolí a jejich použití Písemné nebo ústní ověření
  Popsat princip, nastavit a seřídit pneumatickou stříkací pistoli pro aplikaci určené nátěrové hmoty Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
  Provést stříkání metalizovaných, perleťových nebo metalicko-perleťových receptur včetně bezbarvého krycího laku (zvolit vhodnou pneumatickou stříkací pistoly a trysku, seřízení, tlak, vzdálenost, sklon a rychlost stříkání) Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
  Provést drobnou (spotovou) opravu technikou do rozstřiku Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
  Čistit pneumatickou stříkací pistoli a charakterizovat zásady její údržby Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
 • Obsluha zařízení lakovny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat, obsluhovat a provádět údržbu systému pro výrobu a rozvod stlačeného vzduchu Písemné nebo ústní ověření
  Popsat princip, ovládání a údržba kombinovaných lakovacích a sušících kabin Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
  Obsluhovat mobilní sušící zařízení (IR zářič, Venturi -ofukovací pistole atd.) Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
  Obsluhovat zdvihací a manipulační zařízení Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
  Obsluhovat a provést údržbu myčky pneumatických stříkacích pistolí Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
  Obsluhovat míchací zařízení a váhy; vyhledat recepturu a určit poměr komponentů nátěrových hmot s využitím specializovaného software Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
 • Určení správného odstínu a jeho namíchání, základy koloristiky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit obecné zásady identifikace barevného odstínu, zásady při míchání receptury a zásad při dotónování Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit pojmy koloristika a kolorimetrie a vyjmenovat různé oblasti barevného spektra, co jsou to primární a sekundární barvy a tři základní kritéria barevného odstínu Písemné ověření
  Popsat polohy umístění kódu barvy na automobilu, načíst kód a přiřadit ke koloristickému systému daného výrobce autolaku Praktické předvedení s ústním ověřením
  Určit barevný odstín s použitím color boxu, případně s pomocí spektrofotometru Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyhledat recepturu stanoveného barevného odstínu (varianty) pomocí koloristického softwaru Praktické předvedení s ústním ověřením
  Namíchat stanovený barevný odstín pomocí míchací stolice a PC Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést nástřik kontrolní karty a ověření shody namíchaného odstínu s odstínem opravované částí karoserie, případný výběr jiné varianty Praktické předvedení s ústním ověřením
  Ověřit shodu aplikovaného barevného odstínu Praktické předvedení s ústním ověřením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz