TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 62-004-T je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Formulace zásad v oblasti auditování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat typy a druhy auditů, společné zásady, rozdíly Test + ústní s písemnou přípravou
  Osvětlit zásady auditování (definice, cíl, etické chování, profesní přístup, nezávislost, průkaznost, spravedlivé prezentování) Test + ústní s písemnou přípravou
  Popsat obsah normy ISO 19 011 pro auditování Test + ústní s písemnou přípravou
  Uvést psychologická hlediska auditování a požadavky na auditora Ústní s písemnou přípravou
 • Orientace v pojmech a definicích z oblasti auditu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojmy a definice (program auditu, plán auditu, předmět auditu, auditor, odborná způsobilost, tým auditorů, technický expert, klient auditu a další s vazbou na oblast auditu) Test + ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit pojmy: kritéria auditu, důkaz z auditu, zjištění z auditu, závěr z auditu Ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit, co rozumíte pod pojmy „etické chování“ nebo „spravedlivé prezentování“ Ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit pojmy „nezávislost auditora“ a „průkaznost“ Ústní s písemnou přípravou
 • Orientace v požadavcích na kvalifikaci auditorů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit, jaké osobnostní vlastnosti by měl mít auditor systémů řízení Test + ústní s písemnou přípravou
  Formulovat, jaké všeobecné znalosti a dovednosti by měl mít auditor systémů managementu jako vedoucí auditor Test + ústní s písemnou přípravou
  Popsat, jaké specifické znalosti a dovednosti musí mít auditor QMS Test + ústní s písemnou přípravou
  Popsat, jaké specifické znalosti a dovednosti musí mít auditor systému EMS Test + ústní s písemnou přípravou
  Popsat, jaké specifické znalosti a dovednosti musí mít auditor systémů BOZP Test + ústní s písemnou přípravou
 • Orientace v normách ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a charakterizovat normu ISO 19011 Test + ústní s písemnou přípravou
  Popsat a charakterizovat normu ISO 9001 Test + ústní s písemnou přípravou
  Popsat a charakterizovat normu ISO 14001 Test + ústní s písemnou přípravou
  Popsat a charakterizovat normu OHSAS Test + ústní s písemnou přípravou
 • Procesní přístupy k auditování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem „proces“, jeho vymezení, co (kdo) je v procesu definováno? Test + ústní s písemnou přípravou
  Vysvětlit pojmy hlavní procesy, pomocné procesy a řídící procesy, členění procesů Test + ústní s písemnou přípravou
  Popsat a charakterizovat „mapu procesů“, její obsah Test + ústní s písemnou přípravou
  Vyjmenovat a popsat procesy zaměřené na zákazníka ve výrobním podniku a společnosti poskytující služby Test + ústní s písemnou přípravou
 • Činnosti při plánování a přípravě programu auditu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat činnosti při stanovení programu auditu Ústní s písemnou přípravou
  Uvést, jaké mohou být cíle auditů? Ústní s písemnou přípravou
  Popsat, jakým způsobem by se měly stanovit odpovědnosti v rámci programu auditu a zdroje? Ústní s písemnou přípravou
  Formulovat, co by měl obsahovat program auditu Ústní s písemnou přípravou
 • Činnosti v procesu auditu na místě a po ukončení auditu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat a objasnit činnosti při zahájení auditu na místě Ústní s písemnou přípravou
  Zdůvodnit, proč je nutné přezkoumání dokumentů ještě před zahájením auditu? Ústní s písemnou přípravou
  Uvést, jaké přípravné činnosti musí audit tým realizovat před zahájením auditu? Test + ústní s písemnou přípravou
  Popsat činnosti při provádění auditu na místě Test + ústní s písemnou přípravou
  Popsat činnosti související s tvorbou zprávy z auditu a její obsah Ústní s písemnou přípravou
  Popsat průběh dokončení auditu a závěrečná jednání Ústní s písemnou přípravou
 • Orientace v rozdílech mezi audity QMS, EMS a OHSAS

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zdůvodnit, na jaké aspekty je třeba klást důraz při auditu QMS Ústní s písemnou přípravou
  Popsat, na jaké aspekty je třeba klást důraz při auditu EMS Ústní s písemnou přípravou
  Zdůraznit a vysvětlit rozdíl auditu systému BOZP oproti QMS a EMS Ústní s písemnou přípravou
  Stručně popsat, jak by měl vypadat integrovaný audit QMS+EMS+BOZP, hlavní zásady, postupy Ústní s písemnou přípravou
 • Aplikace odborných znalostí a praktických zkušeností na konkrétním případě auditu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit plán auditu (pro konkrétní případ) Zpracování písemné přípravy a ústní obhajoba
  Vypracovat kontrolní seznamy otázek pro audit a předvést jejich používání Zpracování písemné přípravy a ústní obhajoba
  Předvést přípravné jednání auditu Ústní obhajoba
  Doložit přezkoumání předložených dokumentů v rámci přípravy na audit Zpracování písemné přípravy a ústní obhajoba
  Naplánovat činnosti auditu na místě Zpracování písemné přípravy a ústní obhajoba
  Shromažďovat důkazy z auditu na místě Zpracování písemné přípravy a ústní obhajoba
  Vést záznamy o případných neshodách z auditu na místě Zpracování písemné přípravy a ústní obhajoba
  Předvést závěrečné jednání auditu Ústní obhajoba
  Kontrolovat zjištěné neshody a opatření k nápravě z předchozích auditů Ústní obhajoba
  Zpracovat závěrečnou zprávu z auditu Zpracování písemné přípravy a ústní obhajoba

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • DTO CZ, s.r.o.
  Adresa: Mariánské náměstí 480/5, Ostrava, 70900
  IČ: 47666439
     
  Kontakt: Eva Gdulová
  E-mail: e.gdulova@dtocz.cz
  Telefon: 602795794, 595620145
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz