TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 69-019-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Definování veřejného pohřebiště, jeho zřízení a vymezení činností

  Kritéria hodnocení Ověření
  Definovat pojem veřejného pohřebiště a uvést, kdo je jeho provozovatelem a čím se odlišuje pohřebiště veřejné od neveřejného Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit, kdo může zřídit veřejné pohřebiště a uvést základní požadavky na jeho provozování Ústní ověření
  Vysvětlit, kdy lze na veřejném pohřebišti vydat zákaz pohřbívání, případně pohřebiště zrušit a jaké podmínky je třeba dodržet Ústní nebo písemné ověření
  Vyjmenovat, jaké činnosti do provozování pohřebiště patří a jak je lze zajistit Ústní ověření
 • Definování pohřbívání, exhumace a nakládání se zpopelněnými ostatky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Definovat pojem pohřbení a vyjmenovat základní podmínky pro pohřbení do hrobu a hrobky na pohřebišti Ústní ověření
  Vysvětlit, kdo smí provádět výkopové práce pro pohřbení a vlastní pohřbení na pohřebišti a za jakých podmínek Ústní ověření
  Definovat pojem exhumace a vyjmenovat zákonné podmínky pro její provedení Ústní ověření
  Popsat způsoby nakládání se zpopelněnými ostatky na pohřebišti a uvést oprávněné osoby Ústní ověření
 • Vymezení náležitosti Řádu veřejného pohřebiště

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit základní náležitosti řádu veřejného pohřebiště, formy jeho vyhlášení, předchozí projednání a zveřejnění Ústní ověření
  Vytvořit komplexní návrh řádu veřejného pohřebiště podle zadání Praktické předvedení
 • Užívání hrobového místa na veřejném pohřebišti a přechod nájmu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Definovat pojem hrobové místo, jeho rozlišení druhem, plochou a účelem užití Ústní ověření
  Vymezit základní náležitosti smlouvy o nájmu hrobového místa Ústní ověření
  Vytvořit komplexní návrh smlouvy o nájmu hrobového místa podle zadání Praktické předvedení
  Charakterizovat varianty přechodu nájmu k hrobovému místu a vlastnictví k hrobovému zařízení na dědice Ústní ověření
  Uvést způsob užívání hrobového místa, přístup k němu a možné zásahy do hrobového zařízení během doby trvání nájmu Ústní ověření
 • Skončení nájmu hrobového místa a vyklizení od hrobového zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat důvody skončení nájmu hrobového místa a povinnosti provozovatele před skončením dosavadní doby nájmu a uvést, za jakých podmínek lze žádost nájemce o obnovu smlouvy o nájmu odmítnout Ústní ověření
  Vysvětlit povinnosti nájemce při skončení nájmu Ústní ověření
  Uvést možnosti nakládaní s hrobovým zařízením po skončení nájmu a základní podmínky pro označení věci jako opuštěné Ústní ověření
 • Vedení předepsané evidence veřejného pohřebiště

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést základní právní normy pro shromažďování a zpracováváni osobních údajů pro evidenci pohřebiště Ústní ověření
  Vyjmenovat povinné údaje uvedené v evidenci k jednotlivým hrobovým místům zejména o pohřbených lidských pozůstatcích a ostatcích, o nájemci a o nájemní smlouvě Ústní ověření
  Uvést, jaké jsou možné formy a rozsah vedení evidence související s provozováním veřejného pohřebiště Ústní ověření
  Orientovat se ve schematickém plánu pohřebiště ve vazbě na evidenci Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyjmenovat kritéria pro výběr vhodného softwaru pro vedení evidence související s provozováním veřejného pohřebiště Ústní ověření
  Uvést účelné doby archivace písemností souvisejících s provozováním veřejného pohřebiště Ústní ověření
 • Oceňování nájmu hrobových míst a služeb na veřejném pohřebišti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést základní právní normy pro oceňování zboží a služeb Ústní ověření
  Vyjmenovat náležitosti, které lze zahrnout do ceny za nájem a služby spojené s nájmem a vymezit její určené podmínky Ústní ověření
  Vysvětlit, kdo obecně stanoví cenu, jak se vyhlašuje a eviduje Ústní ověření
  Vysvětlit princip regulace cen, její druhy, kdo je stanoví a jak Ústní ověření
  Vyjmenovat rozsah regulace cen v pohřebnictví Ústní ověření
  Uvést rozsah uplatnění DPH při provozování pohřebišť Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz