TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 69-047-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

  • Základní činnosti a služby provozovatele krematoria

    Kritéria hodnocení Ověření
    Vyjmenovat základní pojmy dle zákona o pohřebnictví a vymezit jejich obsah Ústní nebo písemné ověření
    Definovat provozování krematoria, vymezit jeho náplň dle zákona o pohřebnictví Ústní nebo písemné ověření
    Vysvětlit funkčnost základních částí zařízení krematoria na konkrétním pracovišti Praktické předvedení
    Vysvětlit, kdo může zřídit krematorium a uvést základní podmínky a formu jeho provozování; ochranné pásmo Ústní ověření
    Rozlišit veřejnoprávní a soukromoprávní služby v provozování krematoria Ústní ověření
    Popsat environmentální, etické a náboženské souvislosti současné kremace, využití zbytkového tepla ze zpopelňování lidských pozůstatků Ústní nebo písemné ověření
    Vyjmenovat druhy použitelných rakví ke zpopelnění a jejich značení (s aplikací např. ČSN, provozního řádu apod.) Ústní nebo písemné ověření
  • Dodržování zákonného zacházení s lidskými pozůstatky

    Kritéria hodnocení Ověření
    Definovat pojem pohřbení a zákonné podmínky nutné k manipulaci, úpravě, přechodného uložení a vystavování lidských pozůstatků v otevřené rakvi Ústní ověření
    Zkontrolovat doklady o úmrtí před převzetím lidských pozůstatků Ústní nebo písemné ověření
    Vyjmenovat pomůcky, nástroje a dokumentaci potřebnou k převzetí lidských pozůstatků a lidských ostatků k úpravě a řídit se pokyny daných prohlížejícím lékařem nebo pokyny pověřeného orgánu hygienické služby, příp. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ústní ověření
    Charakterizovat zákonem stanovené podmínky pro provoz prostorů určených pro úpravu a přechodné ukládání lidských pozůstatků Ústní ověření
    Charakterizovat nutná vybavení prostor pro úpravu lidských pozůstatků Ústní ověření
    Charakterizovat na příkladech kritické hygienické body a místa kritická pro zranění nebo zavlečení nákazy do organismu. Doporučit preventivní očkování proti žloutence a dalším nemocem Ústní nebo písemné ověření
    Vysvětlit způsob dezinfekce pracovního oděvu a pomůcek, popř. způsob jejich detoxikace nebo likvidace (bylo-li při převozu podezření, že šlo o lidské pozůstatky osoby, která v době úmrtí byla nakažena infekčními onemocněními, vyvolanými vysoce rizikovými biologickými agens a jejich toxiny). Vysvětlit důvody pro oddělení šatny špinavé a čisté, separátní pračky na montérky, separátního sociálního zařízení, sprchy Ústní nebo písemné ověření
    Zdůvodnit, proč lidské pozůstatky a ostatky, včetně nesnímatelných náhrad a ozdob, nejsou odpadem nebo věcí v občanskoprávním smyslu, kterou lze vlastnit, dědit nebo s ní obchodovat Ústní ověření
  • Pietní nakládání se zpopelněnými lidskými ostatky

    Kritéria hodnocení Ověření
    Charakterizovat zákonné povinnosti naložení s lidskými ostatky bezprostředně po zpopelnění a vysvětlit způsob pietního naložení s nespalitelnými zbytky a zbytky popela Ústní ověření
    Identifikovat původ nezpopelněných lidských ostatků; kdo je podle občanského zákoníku oprávněnou osobou k objednání zpopelnění exhumovaných lidských ostatků Ústní nebo písemné ověření
    Popsat úřední urnu a charakterizovat další urny pro uložení zpopelněných lidských ostatků podle jejich účelu (ekologické, interiérové, transportní apod.) Ústní nebo písemné ověření
    Popsat možnosti zpopelňování i jiných spalitelných zbytků ze zdravotnictví (části těl – amputátů a podobně) Ústní nebo písemné ověření
    Uvést osoby oprávněné k převzetí zpopelněných lidských ostatků z krematoria Ústní ověření
    Uložit nevyzvednuté zpopelněné ostatky po 12 měsících Praktické předvedení
  • Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé

    Kritéria hodnocení Ověření
    Vysvětlit význam pohřebního rituálu a předložit argumenty pro důstojné rozloučení se zemřelým Ústní ověření
    Vysvětlit, co je možné udělat v případě očekávaného úmrtí doma (jak splnit oznamovací povinnost o úmrtí, jak pomoci pozůstalému v posledním kontaktu s tělem zemřelého, kdy je nutné kontaktovat pohřební službu, jak tělo zemřelého umýt, upravit a obléci) Ústní ověření
    Objasnit postup při objednávání pohřbu a hrobového místa (především po vyzvednutí urny), popsat průběh pohřebních obřadů nad rakví (občanských i náboženských, způsob kondolence) Ústní ověření
    Předložit argumenty podporující skutečnost, že „pohřeb bez obřadu“ může způsobit závažné právní i psychické problémy blízkým i vzdáleným pozůstalým Ústní ověření
  • Orientace v logistice a technologii zpopelňování

    Kritéria hodnocení Ověření
    Určit autoritu, která stanoví pravidla technologie zpopelňování na daném zařízení a vysvětlit obsah takových pravidel Ústní nebo písemné ověření
    Zjistit pro konkrétní krematorium dostupnost náhradních kremačních a pohřebních služeb, dojezdové vzdálenosti, navrhnout logistiku zpopelňování v případě havárie nebo krizového řízení, při kterém je potřeba zvýšit kapacitu žehu Ústní nebo písemné ověření
    Kategorizovat kremační pece z hlediska zdrojů znečištění a povinnosti z toho vyplývající Ústní nebo písemné ověření
    Charakterizovat technologická opatření zajišťující dodržení emisních limitů při zpopelňování v krematoriu Ústní nebo písemné ověření
    Navrhnout způsob a postup kontroly dodržování technologických postupů Ústní nebo písemné ověření
    Zkontrolovat funkčnost a bezpečnost vyhrazených technických zařízení krematoria Praktické předvedení
    Navrhnout zásady ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků obsluhy kremačních zařízení Písemné ověření
  • Vytváření řádu krematoria a provozního řádu

    Kritéria hodnocení Ověření
    Vymezit základní náležitosti řádu krematoria, formy jeho vyhlášení, předchozí projednání a způsob zveřejnění Ústní nebo písemné ověření
    Vytvořit komplexní návrh Řádu krematoria dle zadání Praktické předvedení
    Určit autoritu, která vydává provozní řád kremačního zařízení a vysvětlit obsah takového řádu Ústní nebo písemné ověření
  • Vedení předepsané evidence a dokumentace krematoria

    Kritéria hodnocení Ověření
    Uvést základní právní normy pro shromažďování a zpracováváni osobních údajů pro evidenci v krematoriu Ústní ověření
    Vyjmenovat povinné údaje vedené v evidenci k jednotlivým lidským pozůstatkům i ostatkům Ústní ověření
    Demonstrovat možné formy a rozsah vedení evidence související s provozováním krematoria (kniha příjmů, kniha zpopelnění, výdej uren) včetně ukázky na předem zvoleném software Praktické předvedení
    Uvést účelné doby a způsoby archivace písemností souvisejících s provozováním krematoria Ústní ověření
  • Oceňování zpopelnění a služeb souvisejících s provozem krematoria

    Kritéria hodnocení Ověření
    Uvést základní právní normy pro oceňování zboží a služeb obecně Ústní ověření
    Vyjmenovat náležitosti, které lze zahrnout do ceny za služby spojené se zpopelňováním lidských pozůstatků a exhumovaných ostatků a vymezit její určené podmínky Ústní ověření
    Vysvětlit, kdo obecně cenu stanoví, jak se vyhlašuje a eviduje Ústní ověření
    Vysvětlit princip regulace cen, její druhy, kdo je stanoví a jak. Vyjmenovat rozsah regulace cen v pohřebnictví Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma