TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 69-047-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Základní činnosti a služby provozovatele krematoria

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat základní pojmy dle zákona o pohřebnictví a vymezit jejich obsah Ústní nebo písemné ověření
  Definovat provozování krematoria, vymezit jeho náplň dle zákona o pohřebnictví Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit funkčnost základních částí zařízení krematoria na konkrétním pracovišti Praktické předvedení
  Vysvětlit, kdo může zřídit krematorium a uvést základní podmínky a formu jeho provozování; ochranné pásmo Ústní ověření
  Rozlišit veřejnoprávní a soukromoprávní služby v provozování krematoria Ústní ověření
  Popsat environmentální, etické a náboženské souvislosti současné kremace, využití zbytkového tepla ze zpopelňování lidských pozůstatků Ústní nebo písemné ověření
  Vyjmenovat druhy použitelných rakví ke zpopelnění a jejich značení (s aplikací např. ČSN, provozního řádu apod.) Ústní nebo písemné ověření
 • Dodržování zákonného zacházení s lidskými pozůstatky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Definovat pojem pohřbení a zákonné podmínky nutné k manipulaci, úpravě, přechodného uložení a vystavování lidských pozůstatků v otevřené rakvi Ústní ověření
  Zkontrolovat doklady o úmrtí před převzetím lidských pozůstatků Ústní nebo písemné ověření
  Vyjmenovat pomůcky, nástroje a dokumentaci potřebnou k převzetí lidských pozůstatků a lidských ostatků k úpravě a řídit se pokyny daných prohlížejícím lékařem nebo pokyny pověřeného orgánu hygienické služby, příp. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ústní ověření
  Charakterizovat zákonem stanovené podmínky pro provoz prostorů určených pro úpravu a přechodné ukládání lidských pozůstatků Ústní ověření
  Charakterizovat nutná vybavení prostor pro úpravu lidských pozůstatků Ústní ověření
  Charakterizovat na příkladech kritické hygienické body a místa kritická pro zranění nebo zavlečení nákazy do organismu. Doporučit preventivní očkování proti žloutence a dalším nemocem Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit způsob dezinfekce pracovního oděvu a pomůcek, popř. způsob jejich detoxikace nebo likvidace (bylo-li při převozu podezření, že šlo o lidské pozůstatky osoby, která v době úmrtí byla nakažena infekčními onemocněními, vyvolanými vysoce rizikovými biologickými agens a jejich toxiny). Vysvětlit důvody pro oddělení šatny špinavé a čisté, separátní pračky na montérky, separátního sociálního zařízení, sprchy Ústní nebo písemné ověření
  Zdůvodnit, proč lidské pozůstatky a ostatky, včetně nesnímatelných náhrad a ozdob, nejsou odpadem nebo věcí v občanskoprávním smyslu, kterou lze vlastnit, dědit nebo s ní obchodovat Ústní ověření
 • Pietní nakládání se zpopelněnými lidskými ostatky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat zákonné povinnosti naložení s lidskými ostatky bezprostředně po zpopelnění a vysvětlit způsob pietního naložení s nespalitelnými zbytky a zbytky popela Ústní ověření
  Identifikovat původ nezpopelněných lidských ostatků; kdo je podle občanského zákoníku oprávněnou osobou k objednání zpopelnění exhumovaných lidských ostatků Ústní nebo písemné ověření
  Popsat úřední urnu a charakterizovat další urny pro uložení zpopelněných lidských ostatků podle jejich účelu (ekologické, interiérové, transportní apod.) Ústní nebo písemné ověření
  Popsat možnosti zpopelňování i jiných spalitelných zbytků ze zdravotnictví (části těl – amputátů a podobně) Ústní nebo písemné ověření
  Uvést osoby oprávněné k převzetí zpopelněných lidských ostatků z krematoria Ústní ověření
  Uložit nevyzvednuté zpopelněné ostatky po 12 měsících Praktické předvedení
 • Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit význam pohřebního rituálu a předložit argumenty pro důstojné rozloučení se zemřelým Ústní ověření
  Vysvětlit, co je možné udělat v případě očekávaného úmrtí doma (jak splnit oznamovací povinnost o úmrtí, jak pomoci pozůstalému v posledním kontaktu s tělem zemřelého, kdy je nutné kontaktovat pohřební službu, jak tělo zemřelého umýt, upravit a obléci) Ústní ověření
  Objasnit postup při objednávání pohřbu a hrobového místa (především po vyzvednutí urny), popsat průběh pohřebních obřadů nad rakví (občanských i náboženských, způsob kondolence) Ústní ověření
  Předložit argumenty podporující skutečnost, že „pohřeb bez obřadu“ může způsobit závažné právní i psychické problémy blízkým i vzdáleným pozůstalým Ústní ověření
 • Orientace v logistice a technologii zpopelňování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit autoritu, která stanoví pravidla technologie zpopelňování na daném zařízení a vysvětlit obsah takových pravidel Ústní nebo písemné ověření
  Zjistit pro konkrétní krematorium dostupnost náhradních kremačních a pohřebních služeb, dojezdové vzdálenosti, navrhnout logistiku zpopelňování v případě havárie nebo krizového řízení, při kterém je potřeba zvýšit kapacitu žehu Ústní nebo písemné ověření
  Kategorizovat kremační pece z hlediska zdrojů znečištění a povinnosti z toho vyplývající Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat technologická opatření zajišťující dodržení emisních limitů při zpopelňování v krematoriu Ústní nebo písemné ověření
  Navrhnout způsob a postup kontroly dodržování technologických postupů Ústní nebo písemné ověření
  Zkontrolovat funkčnost a bezpečnost vyhrazených technických zařízení krematoria Praktické předvedení
  Navrhnout zásady ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků obsluhy kremačních zařízení Písemné ověření
 • Vytváření řádu krematoria a provozního řádu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vymezit základní náležitosti řádu krematoria, formy jeho vyhlášení, předchozí projednání a způsob zveřejnění Ústní nebo písemné ověření
  Vytvořit komplexní návrh Řádu krematoria dle zadání Praktické předvedení
  Určit autoritu, která vydává provozní řád kremačního zařízení a vysvětlit obsah takového řádu Ústní nebo písemné ověření
 • Vedení předepsané evidence a dokumentace krematoria

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést základní právní normy pro shromažďování a zpracováváni osobních údajů pro evidenci v krematoriu Ústní ověření
  Vyjmenovat povinné údaje vedené v evidenci k jednotlivým lidským pozůstatkům i ostatkům Ústní ověření
  Demonstrovat možné formy a rozsah vedení evidence související s provozováním krematoria (kniha příjmů, kniha zpopelnění, výdej uren) včetně ukázky na předem zvoleném software Praktické předvedení
  Uvést účelné doby a způsoby archivace písemností souvisejících s provozováním krematoria Ústní ověření
 • Oceňování zpopelnění a služeb souvisejících s provozem krematoria

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést základní právní normy pro oceňování zboží a služeb obecně Ústní ověření
  Vyjmenovat náležitosti, které lze zahrnout do ceny za služby spojené se zpopelňováním lidských pozůstatků a exhumovaných ostatků a vymezit její určené podmínky Ústní ověření
  Vysvětlit, kdo obecně cenu stanoví, jak se vyhlašuje a eviduje Ústní ověření
  Vysvětlit princip regulace cen, její druhy, kdo je stanoví a jak. Vyjmenovat rozsah regulace cen v pohřebnictví Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz