Hledané slovo: „Suchá“ novela vodního zákona a další přijaté a projednávané novely vodního zákona

Vodař - údržba vodních toků

Vodař - údržba vodních toků provádí odborné stavební práce při údržbě vodních toků a vodních děl včetně obsluhy strojů a zařízení.

Chovatel vodní drůbeže

Chovatel vodní drůbeže obstarává chov na farmách. Zajišťuje reprodukci a líhnutí drůbeže

Projektant vodních staveb

Projektant vodních staveb vypracovává a posuzuje projekty jednodušších staveb a technologických

Soudní exekutor

nezávisle vykonávat nucený výkon exekučních titulů a další činnosti podle zvláštního zákona.

Notář

Notář vykonává notářské a další právní činnosti podle zákona o notářích a jejich činnosti

Architekt

a dalších. Podle stavebního a autorizačního zákona musí mít pro vybrané činnosti ve výstavbě autorizaci v odpovídajícím oboru.

Technik požární ochrany

Technik požární ochrany zabezpečuje plnění povinností pro právnickou a podnikající fyzickou osobu vyplývajících ze zákona o požární ochraně.

Vodohospodářský samostatný technik

Vodohospodářský samostatný technik zajišťuje, organizuje a řídí správu, provoz a údržbu vodních

Stavbyvedoucí

. Pro vybrané činnosti podle stavebního a autorizačního zákona musí mít pro provádění stavby autorizaci v odpovídajícím oboru.

Advokát

Advokát poskytuje právní služby podle zákona o advokacii, zejména zastupuje klienty v řízení

Advokátní koncipient

Advokátní koncipient poskytuje pod dohledem advokáta některé právní služby podle zákona

Montér suchých staveb

Montér suchých staveb provádí práce ze sádrokartonu a lisovaných minerálních desek na stavebních konstrukcích a úpravách povrchů.

Lektor dalšího vzdělávání

Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání.

Hodnotitel koní

plemenných knih vedených MZe ČR dle zákona 154/2006 Sb. o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat.

Státní zástupce

Státní zástupce zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení a vykonává další kompetence svěřené mu zákonem o státním zastupitelství.

Asistent soudce Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu

expertizy a další odborné činnosti spojené s přípravou projednávání a rozhodování v konkrétních věcech

Záchranář na volné vodě

Vodní záchranář na vodních plochách a tocích zajišťuje bezpečnost jejich uživatelů, usměrňuje

Rybář

Rybář zabezpečuje činnosti související s chovem, krmením, ošetřováním a lovem ryb a vodní drůbeže.

Samostatný rybářský technik

Samostatný rybářský technik organizuje a řídí práce při zajišťování chovu ryb a vodní drůbeže.

Vyšší soudní úředník

Vyšší soudní úředník se podílí na výkonu soudnictví vlastní nezávislou rozhodovací činností v rozsahu kompetencí stanovených zvláštním zákonem.

Kormidelník

strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, na vodních cestách v České republice a na zahraničních

Disponent lodní dopravy

Disponent lodní dopravy komplexně koordinuje dopravu zboží po vodní cestě v tuzemsku i zahraničí.

Kapitán IV. třídy

na úsecích vodních cest, na kterých prokázal praxi při vedení nebo kormidlování plavidla a jež jsou stanoveny v průkazu způsobilosti a vod...

Hrázný a jezný

Hrázný a jezný zabezpečuje provoz vodních děl, provádí obsluhu a údržbu jezových, plavebních a přehradních zařízení dle manipulačního a provozního řádu.

Převozník I. třídy

Převozník I. třídy je oprávněn vést převozní loď s vlastním strojním pohonem nebo bez vlastního strojního pohonu na všech vodních cestách ČR.