Co profese obnáší

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel prvního stupně základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování, směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků na prvním stupni základní školy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, popřípadě ve třídách a školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Co musím umět

 • Řešení kázeňských přestupků
 • Vyučování formou příkladů, problémových situací, vedení k vlastnímu objevování, organizace samostatné činnosti žáků (studentů)
 • Rozložení učebních osnov a vzdělávacích cílů do jednotlivých témat a úkonů
 • Rozpracování vyučovacích témat a úkonů do příprav pro jednotlivé vyučovací hodiny
 • Úpravy obsahu učiva podle změn ve vývoji vědy a techniky, podle zaměření podniků v místě školy, apod.
 • Provádění výkladu nové látky, jeho přizpůsobení schopnostem žáků
 • Motivování k zájmu o učivo
 • Zjišťování, jak žáci (studenti) pochopili učivo
 • Ústní zkoušení žáků (studentů)
 • Příprava písemných prací žáků (studentů)
 • Opravování a hodnocení písemných prací žáků (studentů)
 • Řízení diskuzí
 • Orientace v učebních plánech, osnovách a dalších učebních dokumentech
 • Spolupráce s výchovným poradcem
 • Vedení třídních schůzek a další spolupráce a komunikace s rodiči
 • Vykonávání služeb v rámci provozu školy
 • Třídnictví
 • Vedení výuky se zřetelem na speciální vzdělávací potřeby žáků (studentů)

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná