Co profese obnáší

Technik BOZP spolupracuje se zaměstnavatelem při zajišťování plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Co musím umět

  • Vyhledávání rizik a navrhování vhodných opatření ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci na pracovišti
  • Orientace v základních právních předpisech a technických normách v oblasti BOZP
  • Vedení dokumentace o preventivních prohlídkách na pracovištích
  • Provádění zápisů do knihy úrazů a vyplňování záznamů o pracovních úrazech
  • Zařazování prací do kategorií pro konkrétní pracoviště zaměstnavatele ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví
  • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP
  • Vedení dokumentace BOZP

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná