Co profese obnáší

Notář vykonává notářské a další právní činnosti podle zákona o notářích a jejich činnosti, především sepisuje veřejné listiny, ověřuje jejich pravost a přijímá věci do úschovy.

Co musím umět

  • Přijímání listin a peněz do úschovy a jejich vydávání při splnění stanovených podmínek
  • Zastupování při správě cizího majetku (správce konkurzní podstaty, zvláštní správce, zástupce správce nebo vyrovnací správce v řízení při konkurzu a vyrovnání)
  • Zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány a též ve správním řízení a v občanském soudním řízení (dědické řízení, řízení o povolení uzavření manželství, řízení o osvojení apod.)
  • Vedení předepsaných notářských evidencí
  • Sepisování veřejných listin nebo notářských zápisů o právních úkonech fyzických i právnických osob, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení
  • Poskytování právních rad a informací veřejnosti v oblastech spadajících do kompetence notářů
  • Orientace v právních spisech
  • Ověřování shody opisu nebo kopie s originálním dokumentem a ověřování pravosti podpisů
  • Kompletace spisů a dokladů právního charakteru a jejich příprava k archivaci

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná