Co profese obnáší

Finanční auditor provádí nezávislé ověření, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a pravdivý obraz finanční pozice a výsledků hospodaření a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy.

Co musím umět

 • Kontrola správnosti účetních uzávěrek na základě průběžně prováděných kontrol, kontrola správnosti výročních zpráv
 • Provádění kontroly účetního systému tj. především kontrola dodržování nařízení a norem platných uvnitř účetní jednotky, dodržování platné legislativy, kontrola vedení účetnictví s důrazem na jeho úplnost, průkaznost a správnost
 • Zpracovávání výsledků jednotlivých šetření a kontrol včetně sestavování přehledů o zjištěných výsledcích
 • Zpracování závěrečných auditorských zpráv a auditorských výroků
 • Zajišťování poradenské činnosti pro smluvní partnery, a to především v oblasti metodiky účtování a platné účetní legislativy
 • Posuzování závažnosti zjištěných nedostatků a navrhování opatření k jejich odstranění
 • Posouzení událostí po účetní závěrce
 • Stanovování konsolidačních pravidel, vymezení konsolidačního celku a stanovování metod a postupů konsolidace
 • Vyhodnocování a rozbor efektivnosti a návratnosti všech druhů investic, vyhodnocování vývoje v oblasti nákladovosti, rentability, produktivity a finančních ukazatelů podle standardních účetních výkazů
 • Rozbor účetní závěrky a finanční situace podniku včetně interpretace ukazatelů ekonomické výkonnosti
 • Oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv, majetkových práv souvisejících s právem autorským a práv pořizovatele databáze, v rámci provádění znaleckých prací v oboru ekonomiky

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná