Co profese obnáší

Advokát poskytuje právní služby podle zákona o advokacii, zejména zastupuje klienty v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajuje klienty v trestních věcech, poskytuje právní poradenství a zpracovává právní rozbory.

Co musím umět

 • Zastupování při správě cizího majetku (správce konkurzní podstaty, zvláštní správce, zástupce správce nebo vyrovnací správce v řízení při konkurzu a vyrovnání)
 • Orientace v právních spisech
 • Kompletace spisů a dokladů právního charakteru a jejich příprava k archivaci
 • Shromažďování důkazního materiálu
 • Posuzování důkazního materiálu, kontrola náležitostí právních dokumentů důležitých pro jejich platnost včetně kontroly dodržování lhůt z těchto dokumentů vyplývajících nebo souvisejících s poskytovanými právními službami
 • Vedení jednání s klienty v rámci přípravy dalšího postupu v právních záležitostech
 • Zastupování klientů před soudy a jinými orgány v oblastech práva včetně obhajoby ve věcech trestních
 • Poskytování právních porad klientům
 • Sepisování návrhů smluv, právních podání, žalob, odvolání, popř. dalších listin a dokumentů souvisejících s poskytovanými právními službami
 • Příprava co nejefektivnějšího vedení jednotlivých právních případů
 • Zpracovávání analýz, stanovisek a právních rozborů, např. k písemným úkonům účastníků řízení, k důkaznímu materiálu apod.
 • Příprava a kompletace podkladů a dokladů potřebných pro poskytované právní služby
 • Sledování změn legislativy, aktualizace a evidence právních předpisů

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná