Všeobecné obchodní podmínky registrace na internetovém serveru dostupném na internetové adrese www.vzdelavaniaprace.cz

Provozovatelem výše uvedeného serveru a poskytovatelem služeb je TREXIMA, spol. s r.o., se sídlem tř. T. Bati 299, Zlín – Louky, 760 01, IČO: 44004508, DIČ: CZ44004508, zapsaná v OR u KS v Brně (dále jen „poskytovatel“).


I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti poskytovatele a registrovaných uživatelů služeb dostupných na stránkách www.vzdelavaniaprace.cz. V případě, že uživatel nesouhlasí s jejich dodržováním, nemůže tyto služby využívat.
TREXIMA, spol. s r.o. provozuje výše uvedený server a zpracovává údaje uživatelů pro Ministerstvoškolství, mládeže a tělovýchovy ČR.

II. Používání bezplatných služeb

Všechny služby, které jsou volně přístupné, případně přístupné po registraci a následnému přihlášení uživatele, jsou bezplatné.

III. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Při zveřejňování údajů, které mají charakter osobních údajů (u zadavatelů fyzických osob), se poskytovatel zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Tím, že poskytovatel umožňuje uživateli ukládat obsah vyhledávání na www.vzdelavaniaprace.cz, poskytuje uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 3. Kdykoli v budoucnu může poskytovatel vyžadovat poskytnutí i dalších údajů nad rámec údajů, požadovaných v současné době. Pokud by pak uživatel takovéto další údaje poskytovateli neposkytl, je poskytovatel oprávněn uživateli registraci zrušit a neumožnit mu přístup ke stránkám a službám, takovouto registraci vyžadujícím.
 4. Poskytovatel je oprávněn zasílat uživateli elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uživatel služeb zadal při registraci, informace a novinky na stránkách www.vzdelavaniaprace.cz.
 5. Poskytovatel může pozastavit nebo zablokovat přístup uživateli služeb v případě porušení podmínek používání.
 6. Poskytovatel je oprávněn bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale měnit parametry a způsob používání služeb na stránkách www.vzdelavaniaprace.cz.
 7. Poskytovatel může bez předchozího upozornění měnit tyto všeobecné podmínky registrace, které jsou pro uživatele závazné okamžikem jejich zveřejnění na stránkách www.vzdelavaniaprace.cz.
 8. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu dat uživatelů.
 9. Poskytovatel je oprávněn poskytování služeb na www.vzdelavaniaprace.cz bez předchozího upozornění ukončit.

IV. Práva a povinnosti uživatele

 1. Registrace se provádí prostřednictvím formuláře nalézajícím se na stránkách www.vzdelavaniaprace.cz, uživatel se zavazuje postupovat v souladu s pokyny uvedenými ve formuláři.
 2. V registračním formuláři uživatel poskytuje pouze aktuální a pravdivé údaje. Zároveň vyjadřuje výslovně svůj souhlas s jejich zpracováním.
 3. Vyplněním a potvrzením registračního formuláře dává uživatel na vědomí svůj bezvýhradný souhlas se zněním a s akceptací těchto všeobecných obchodních podmínek, které je povinen po celou dobu používání služeb na stránkách www.vzdelavaniaprace.cz dodržovat. Souhlas uživatel vyjádří okamžikem zaškrtnutí položky „Souhlasím s podmínkami registrace“. Poskytnutím údajů k registraci uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovával, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely své vlastní.
 4. Nepoškozovat dobré obchodní jméno poskytovatele služeb a jím poskytovaných služeb.
 5. Dodržovat morální zásady, a tedy nesmí umísťovat žádné nezákonné, výhružné, urážlivé, obscénní, pornografické nebo hanlivé materiály. Poskytovatel služeb si proto vyhrazuje právo na monitorování a cenzurování zadaných údajů.

V. Závěrečné ustanovení

Na vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se vztahuje české právo. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči uživateli dnem jeho registrace u poskytovatele na stránkách www.vzdelavaniaprace.cz. Na jakékoli změny bude uživatel poskytovatelem služeb upozorněn. Uživatel prohlašuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a na znamení souhlasu s jejich obsahem vyplňuje svůj registrační formulář s cílem využívat služby poskytovatele na stránkách www.vzdelavaniaprace.cz.