Služby poskytované firmám v rámci činnosti agentury práce

Kontakt

Adresa:

Poskytované služby pro firmy: 1. Dočasné přidělení zaměstnanců Agenturní zaměstnávání využijete pro pružné doplnění pracovní kapacity; jestliže nastal ve vaší společnosti krátkodobý přebytek zakázek, potřebujete kompenzovat sezónní výkyvy, období špiček, dovolených, mateřské/rodičovské dovolené, pracovní neschopnosti zaměstnanců, připravujete jednorázovou mimořádnou prodejní nebo propagační akci, výstavu, veletrh. Poskytujeme pracovní síly na dobu delší (až 1 rok) i na jednotlivé dny. Naše služby zahrnují všechny činnosti související se zajištěním správných pracovníků pro vaši společnost – personální a mzdové vedení, administrativa, zajištění ubytování pro pracovníky ze vzdálených lokalit nebo pro zakázky do vzdálených lokalit, zajištění přepravy v případě potřeby, pohotovost 24/7 pro operativní řešení náhlých problémů, stálý kontakt s vámi i s našimi pracovníky. Pokud nejste spokojeni s přiděleným pracovníkem, jsme připraveni přidělit na vaše pracoviště náhradního pracovníka v nejkratším možném termínu. V případě přidělení většího počtu pracovníků na delší časový úsek stanovujeme v každé skupině vedoucího, který zastává funkci kontaktní osoby. Naši pracovníci absolvují lékařské prohlídky u našeho smluvního lékaře, specifická školení, vstupní a periodická školení BOZP. Uživatel je povinen proškolit je pouze pro dané pracoviště. Případný pracovní úraz řešíme my, uživatel musí sepsat pouze bezprostřední záznam o pracovním úrazu a bez zbytečného odkladu nám úraz ohlásit. Naše společnost je pojištěna pro případ škod způsobených zákazníkovi naším pracovníkem. Smluvní cena je závislá na požadavcích kladených na pracovníka a na mzdovém ohodnocení daného pracovního místa. Při kalkulaci ceny se vychází z hodinové nebo měsíční hrubé mzdy srovnatelného pracovníka klienta. Agentura práce spolupracuje se smluvními partnery při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Odborně způsobilá osoba společnosti KOFING, a.s. vykonává dozor nad zajišťováním BOZP u dočasně přidělených zaměstnanců s cílem zajistit, aby činnost a práce dočasně přidělených zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby bylo zajištěno bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti, uplatňováním bezpečných postupů práce docílit ochranu zaměstnanců a majetku zainteresovaných subjektů. Dodržování povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a jiných požadavků ve vztahu k BOZP přispívá k dobrým výsledkům společnosti a dobrým partnerským vztahům. Agentura práce ručí za to, že její zaměstnanci splňují předpoklady pro naplnění předpokládaného druhu a rozsahu požadované služby podle stanovených požadavků uživatele; odpovídá za to, že každý její pracovník při nástupu splňuje odbornou a zdravotní způsobilost. Každý zaměstnanec je odpovídajícím způsobem odborně připraven na činnost, kterou vykonává, a jeho znalosti jsou v pravidelných intervalech obnovovány a ověřovány a podrobuje se pravidelným lékařským preventivním prohlídkám v rámci závodní preventivní péče. 2. Vyhledávání a výběr kvalifikovaných zaměstnanců Poskytneme vám odborné služby při výběru nejvhodnějšího kandidáta. S námi ušetříte čas, který byste strávili pohovory, často s nevhodnými kandidáty. Spolupráce začíná specifikací obsazované pozice a formulováním vašich požadavků na uchazeče. Výběr vhodných uchazečů provádíme z naší aktualizované databáze uchazečů a došlých reakcí na inzerci. Máte-li zájem, zařadíme do posouzení i uchazeče, kteří se přihlásí přímo u vás. Následují osobní pohovory s vybranými uchazeči, v případě potřeby odbornostní nebo psychologické testy. Výběr a vyhodnocení testů probíhá ve spolupráci s psychologem diagnostického centra. V konečném důsledku vám jsou doporučeni nejlepší uchazeči způsobilí pro danou pozici. Před osobním střetnutím s vybranými uchazeči vám poskytneme Q-listy vybraných uchazečů obsahující informace o vzdělání, profesní praxi, schopnostech uchazeče, hodnocení uchazeče, popř. výsledky testování, reference apod. Na základě osobního pohovoru ve vaší společnosti za účasti našeho poradce si sami vyberete nejvhodnějšího uchazeče. Veškeré finanční zatížení během výběrového procesu je na naší straně. Neplatíte žádné zálohy, náklady na inzerci ani jiné náklady spojené s výběrovým řízením. Nárok na provizi nám vzniká teprve v den nástupu uchazeče do zaměstnání. Při dlouhodobé spolupráci lze dohodnout rozložení platby do dvou fází v rámci záruční doby. Na vámi vybraného a zaměstnaného uchazeče poskytujeme záruku. Záruka se vztahuje na období 3 měsíců a řeší riziko rozvázání pracovního poměru z kterékoliv ze smluvních stran. Výše odměny závisí na požadavcích kladených na výběr uchazeče a aktuální situaci na trhu práce. Smluvní cena je vyjádřena procentuálním podílem nástupní hrubé měsíční mzdy stanovené na obsazované pozici nebo paušální částkou. 3. Kombinace služeb ad 1. a 2. Dvě předešlé služby lze kombinovat, tzn., že vybraný uchazeč bude po určitou dobu – min. 4 měsíce zaměstnancem naší společnosti a po uplynutí sjednaného období je v případě oboustranné spokojenosti převeden mezi vaše kmenové zaměstnance. 4. Péče o propuštěné pracovníky Našich služeb můžete využít i při reorganizaci firmy. Na vaši žádost věnujeme péči právě propouštěným pracovníkům. Pracovníky seznámíme se způsoby hledání nového zaměstnání, s možnostmi rekvalifikace, s volnými pracovními místy. Poskytujeme pomoc při psaní životopisů, informace o vhodném chování při výběrovém řízení. V případě zájmu převezmeme vaše pracovníky spolu s veškerou činností spojenou s jejich zaměstnáváním a přidělíme tyto pracovníky dočasně na vaše pracoviště. 5. Personální poradenství Provádíme celkové zhodnocení personální situace ve firmách. Personální poradenství vedené přímo vám na míru vám vyřeší personální otázky související se všemi činnostmi vaší firmy. Průzkumy firemní kultury pomohou popsat stávající stav, pojmenovat příčiny problémů a najít řešení. Při dlouhodobé spolupráci jsou výsledky analýz pravidelně vyhodnocovány našimi poradci a v případě výskytu možných problémů vám rádi operativně poradíme, jak konkrétní situaci řešit.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Zdroj informací

agentura@kofing.cz | Informace přidány: 2015 Feb 16 09:14:03