Mediální plánovač na základě sběru dat, informací a sledování médií vytváří optimální mediální nabídku klientovi. Zkouška odpovídá kvalifikačnímu standartu Národní soustavy kvalifikací (kód: 69-044-M) Termín zkoušky je stanoven po dohodě se zájemci.


Související zkoušky:

Kontakt

Adresa: Kladno
WWW: http://www.srce.cz/autorizovana-osoba/autorizace-mpo/
Cena: 5,200 Kč

Pokyny k realizaci zkoušky: Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována. Autorizovaná osoba připraví minimálně 5 modelových zadání kampaně pro zpracování mediálního plánu a rozpočtu pro ověření kompetencí Zpracování plánu mediální kampaně na základě zadání klienta, Výběr vhodných médií, míst a časů pro umístění reklamního sdělení s ohledem na zadání klienta, Zpracování rozpočtů mediální kampaně zadané klientem včetně vyjednání cen v médiích, Interní prezentace mediálního plánu a rozpočtu. Uchazeč si vylosuje jedno z minimálně 5 předložených modelových zadání kampaně pro zpracování mediálního plánu a rozpočtu. Jednotlivé kompetence, znalosti a způsobilosti uchazeče jsou ověřovány při modelovém zpracování mediálního plánu a rozpočtu. Při ověřování kompetence Orientace v odborném mediálním názvosloví uchazeč vysvětlí význam deseti odborných výrazů zadaných autorizovanou osobou. Při ověřování kompetence Získávání aktuálních dat a informací z médií pro zpracování mediálního plánu, která dle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňuje více kombinací splnění kritérií, protože není nutné splnit všechna kritéria, si uchazeč zvolí dvě libovolná kritéria b) až f). O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu bezprostředně po vylosování modelového zadání kampaně pro zpracování mediálního plánu a rozpočtu. Výsledné hodnocení Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí. Počet zkoušejících Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.


Uložte si záznamy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@srce.cz | Informace přidány: 2015 Aug 22 09:19:30